Platform 31

undefined logo

Platform31 is a knowledge and network organization that keeps a watchful eye on the trends within cities and regions. We connect policy, practice and science to comprehensively tackle current issues, designing an approach that enables administrators, policy makers and implementers to take swift and effective action. Needless to say, we do not keep these solutions to ourselves: everyone profits from the results.

Website

Activity

  • 1
    Updates
  • 0
    Thumbs up
  • 0
    Comments
David Louwerse, Project Leader at Platform 31, posted

Smart City? Yes please. But with concious citizens!

The use of digital technologies visibly and tangibly changes our cities. Many believe that it is up to the government to ensure that the digital infrastructure, which is currently being developed at a rapid pace, is at the service of society as a whole. Smart technologies offer governments opportunities to solve social problems and to organize public administration more effectively and efficiently. At the same time, digital technologies can put public values under pressure. Concerns include privacy, the security of the data systems and the balance of power between public and private parties.

Platform31 has carried out an exploratory survey commissioned by the Ministry of the Interior and Kingdom Relations, the Land Registry and the City Network G40 on the perspective of municipalities and residents on data collection in public spaces. The focus here is on the relationship between data collection and smart technologies in the public space on the one hand and public interests and values on the other.

How did municipalities organize the governance of the smart city?
What are important issues and potential solutions for municipalities that are engaged in data collection in public space?
Are residents aware of (the possibilities for using) data collection in public space?
Continue reading in Dutch:

DUTCH
Het gebruik van digitale technologieën verandert zichtbaar en voelbaar onze steden. Velen zijn mening dat het aan de overheid is om erop toe te zien dat de digitale infrastructuur, die momenteel in rap tempo ontwikkeld wordt, in dienst staat van de samenleving als geheel. Slimme technologieën bieden overheden kansen om maatschappelijke problemen op te lossen en het openbaar bestuur effectiever en efficiënter in te richten. Tegelijkertijd kunnen digitale technologieën publieke waarden onder druk zetten. Zorgen bestaan onder meer over privacy, de veiligheid van de datasystemen en het machtsevenwicht tussen publieke en private partijen.

Platform31 heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Kadaster en het Stedennetwerk G40 een verkennend, inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het perspectief van gemeenten en inwoners op dataverzameling in de openbare ruimte. Daarbij ligt de focus op de relatie tussen dataverzameling en slimme technologieën in de openbare ruimte enerzijds en publieke belangen en waarden anderzijds.

Dit onderzoek is een bouwsteen om te komen tot handelingsperspectieven voor gemeenten ten aanzien van het gebruik van data en sensoren in de openbare ruimte. Ook doen de auteurs enkele aanbevelingen richting de rijksoverheid. Daarnaast buigen zij zich over de rol van burgers in het data-vraagstuk. In hoeverre en op welke wijze zijn burgers betrokken bij dataverzameling? En in hoeverre zijn gebruikers van de openbare ruimte zich bewust van de kansen en risico’s van dataverzameling?

Aan de hand van vijf casestudies, in vijf gemeenten (Amsterdam, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen en Zwolle) die zich al actief met data bezighouden, is verkend hoe deze gemeenten sensoren en data inzetten voor verschillende stedelijke vraagstukken. In het onderzoek zal aandacht zijn voor de volgende vragen:

Hoe hebben gemeenten de governance van de smart city georganiseerd?
Wat zijn belangrijke vraagstukken en potentiële oplossingen voor gemeenten die zich bezighouden met dataverzameling in de openbare ruimte?
Zijn inwoners zich bewust van (de gebruiksmogelijkheden van) dataverzameling in de openbare ruimte?

David Louwerse's picture News