Amsterdam Smart City

Let's create better streets, neighbourhoods and cities

Are you an innovation professional working on better cities and regions anywhere in the world? Join our community to:

 • Post your own smart city updates and events
 • Filter your interests, get personalised content in your feed and receive updates in your mailbox
 • Stay up to date through our weekly newsletter with curated content
 • Comment on updates to interact with innovation professionals
 • Find other innovation professionals and get in touch
Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Programma voor Kennis- en Demodag #22

Featured image

Op dinsdag 14 december sluiten we het jaar feestelijk af op de laatste Demodag van 2023! We zijn dit keer te gast bij The Garage van Deloitte. Dit iconische gebouw, voormalig Citroën garage naast het Olympisch Stadion, is omgebouwd tot de plek waar Deloitte nu in co-creatie aan de (digitale) toekomst van haar klanten werkt.

De Amsterdam Smart City Demodagen zijn regelmatig terugkerende middagen bedoeld om de voortgang van de verschillende innovatieprojecten aan elkaar te presenteren, hulpvragen op tafel te leggen, dilemma’s te delen en meer partners te betrekken bij een project en deze vraagstukken verder te brengen.

Deze eindejaar editie van de demodag staat in het thema van wat we allemaal bereikt hebben met het netwerk. Daarom hebben we in plaats van de inspirerende pitches die we gebruikelijk doen, korte updates en succesverhalen van challenges en vraagstukken die we op vorige demodagen hebben behandeld.

Verder hebben we weer onze gebruikelijke werksessies waarin we een aantal vragen met een kleine groep wat grondiger behandelen. De Demodag wordt voorafgegaan door een Kennissessie over veranderen in het Hier en Nu met Theorie U, waarvoor deelname optioneel is. We sluiten af met een hapje en drankje. De middagen kenmerken zich door een zeer open en vrolijke sfeer.

Kennissessie

Voorafgaand aan de Demodag, organiseren we een kennissessie over een transitie-overstijgend onderwerp. Dit keer vertellen de jonge consultants van Hieroo meer over Veranderen in het Hier en Nu met Theorie U.

We leven in een tijd die wordt gekenmerkt door grote uitdagingen. We zien een wereld om ons heen waar een klimaatcrisis plaatsvindt met mondiale problemen als de opwarming van de aarde en het verlies aan biodiversiteit. Een wereld die wordt gekenmerkt door sociale ongelijkheid en toenemende individualisering. Verandering is hoognodig, maar ontstaat niet vanzelf. Hoe kunnen we met een holistische blik de wereld om ons heen veranderen?

De jonge consultants van Hieroo vertellen je alles over de verandermethode waarmee zij aan sociale innovatie in de stad werken: Theorie U. Theorie U is een model voor fundamentele verandering en wordt gebruikt om complexe vraagstukken om te buigen naar wezenlijke veranderingen. Deze verandermethode is gebaseerd op bewustzijn en actie om systemen te veranderen. In het U-proces ben je bewust van jezelf, de betrokkenen en alle aspecten die met een vraag samenhangen. In deze kennissessie maak je kennis met de theoretische principes van Theorie U, en gaan we praktisch aan de slag met een typische Theorie U werkvorm.

Werksessies

Mobiliteit | Besluiten aan de hand van Brede Welvaart – Yurhan Kwee (Gemeente Amsterdam)
In heel Nederland gaat het over de term brede welvaart. De Gemeente Amsterdam verkent wat deze term kan betekenen voor de stad en de Amsterdammers. Een belangrijk deel van het werken aan brede welvaart is het nemen van goede besluiten door bestuurders en raadsleden, met de adviezen van ambtenaren en de professionals die werken aan de stad.
Met het Stedelijke Innovatieteam van de Gemeente Amsterdam kunt u in deze werksessie samen oefenen bij het maken van besluiten aan de hand van brede welvaart. We gaan aan de slag met relevante mobiliteit casuïstiek en zullen deze vanuit verschillende perspectieven behandelen om tot een weloverwogen besluit te komen. Bijvoorbeeld; een brug over het IJ, is dit een goede investering voor de stad?

Digitaal | Data Commons Collective: Data als reddingsboei voor de leefbare metropool – Lia Hsu (Amsterdam Economic Board) en Simone van der Burg (Waag)
In het door big tech gedomineerde tijdperk is data zo lang commercieel geëxploiteerd dat er inmiddels nog weinig voorstellingsvermogen is bij het idee dat data delen de publieke zaak misschien ook wel zou kunnen dienen. Toch is dat wat een collectief van bedrijven, overheden, maatschappelijke instellingen en inwoners in de metropool Amsterdam gaat doen met het Data Commons Collective. Méér data delen om beter voor de metropool te zorgen. Amsterdam Economic Board vraagt het netwerk van Amsterdam Smart City om mee te denken met het Data Commons Collective aan de hand van het data commons framework. We verdiepen ons in een vraagstuk en verkennen de volgende stappen om een data common op te zetten en wat daarvoor nodig is.

Energie | Hoe kunnen we de huiseigenaar blijven(d) faciliteren in het aanjagen van de energie transitie? – Wouter van Rooijen (Alliander)
Netcongestie begint een steeds nijpender probleem te worden en begint zelfs de beperkende factor op de energie transitie te worden. Als netbeheerder begrijpt en ziet Alliander dat de eindconsument op dit moment aan zet is en al actief verduurzaamd. Alliander wil deze huiseigenaren blijven(d) faciliteren in het aanjagen van de energie transitie. Het afgelopen jaar hebben ze daarom een innovatief traject opgezet onder de naam ‘Co-creatie Lokale Energie Oplossingen (CLEO)’, waar drie concepten uitgekomen zijn die hier een collectieve oplossing voor zouden kunnen zijn. In deze werksessie zoomen we in op het ‘Wijsheid van de Wijk’ concept, welke ingaat op het informeren van huiseigenaren op individueel en op wijkniveau over wat zij (samen) kunnen doen om vooruit te bewegen in de energietransitie zonder daarmee het net te gaan overbelasten. We gaan in deze werksessie aan de slag met hoe we dit concept tot uitvoering kunnen brengen, wie daarvoor nodig zijn, welke uitdagingen er zijn en wie er mee wilt doen!

Circulair | Wat doet werken aan circulariteit met je mentale gesteldheid – Marian Zandbergen (Hogeschool van Amsterdam)
Wat doet werken aan circulariteit met je mentale gesteldheid? Hoe houd je in tijden van krapte op de arbeidsmarkt jonge, bevlogen mensen in je organisatie en mentaal gezond? En wat hebben eco-emoties te maken met het moeizame proces om van praten naar actie over te gaan in samenwerkingen rond circulariteit? Deze en andere vragen gaven aanleiding voor een werksessie van CIRCOLLAB op december demodag van Amsterdam Smart City, over de stimulerende en beperkende rol van eco-emoties bij professionals in het samenwerken aan circulaire transitie. Met als titel ‘De tragedie van het fixen’ wordt verkend hoe professionals omgaan met de urgentie van de opgave van de circulaire transitie: wat dit betekent in ons dagelijks leven en in ons werk als actor in deze transitie. En welke tools er nodig zijn om hier in samenwerking en binnen organisaties mee om te gaan.

Pitches

Local Energy Systems: Where we started, what we have achieved, and what are the next steps – Omar Shafqat (Hogeschool van Amsterdam)
The last year we’ve worked hard on finding a way to share learnings on local energy systems and we’ve made significant steps towards achieving this. In this pitch, Omar will tell you all about why this challenge was started, what we have achieved and what the next steps will be.

Het verbinden van de grondstoffen- en energietransitie – Edwin Oskam (MRA)
Op de Transitiedag in juni hebben we het uitgebreid gehad over het verbinden van de energietransitie en de grondstoffentransitie. Het traject van dit vraagstuk is inmiddels weer een stuk verder. In deze pitch verteld Edwin daarom hoe dit vraagstuk van start is gegaan, wat ze tot nu toe bereikt hebben, en wat de volgende stappen zijn.

ChatGPT en de overheid: Mogelijkheden en impact op ons werk – Jeroen Silvis (Provincie Noord-Holland)
De techniek van ChatGPT zorgt voor een revolutie in de manier waarop we werken en samenleven. Hoe zouden overheden, zoals de provincie Noord-Holland, hiermee om moeten gaan? Op Demodag #20 zijn we dieper ingegaan op de mogelijkheden en potentiële impact van ChatGPT op het werk van overheden. Jeroen geeft een update over de richtlijnen die mede door input van het netwerk zijn opgesteld, en het samenwerkingstraject met de Hogeschool van Amsterdam.

Drijvende stadswijken: Toekomstbestendig wonen in de Metropoolregio – Joke Dufourmont (AMS Institute)
De Amsterdamse metropool heeft te maken met ruimtegebrek, een acuut woningtekort en een stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering. AMS Institute en gemeente Amsterdam onderzoeken daarom de mogelijkheden voor nieuwe toekomstbestendige Amsterdamse stadswijken die kunnen meebewegen met het water. Tijdens de Smart City Expo in Barcelona hebben we twee sessies georganiseerd over dit thema. Joke vertelt je meer over de uitkomsten en de volgende stappen voor dit vraagstuk.

Mobiliteit: Wordt later bekendgemaakt!

Klinkt het programma interessant? Je bent welkom om aan te sluiten. Laat het ons weten en stuur een korte motivatie naar sophie@amsterdamsmartcity.com. De Kennis- en Demodag is van 12:45-16:30 met een borrel na afloop.

Amsterdam Smart City's picture Demodag on Dec 14th
Highlight from Paul Strijp, Sectormanager , posted

Digitale tweeling als gesprekspartner in gebiedsontwikkeling

Featured image

Zie digitale tweelingen niet als dé oplossing voor maatschappelijke vraagstukken die in gebieden spelen. Data en modellen belichten namelijk slechts een deel van de werkelijkheid. Bij ruimtelijke opgaven, zoals het woningtekort, de energietransitie en natuurherstel, gaat het om het gesprek om te komen tot een gedeelde werkelijkheid. Zorg dat digitalisering hierbij een constructieve rol speelt.

Op de grens van Brabant en Limburg ligt de Peel. Daar komen onder grote tijdsdruk verschillende opgaven samen: transitie van de landbouw, omslag naar hernieuwbare energie inclusief netverzwaringen, woningtekort, verdroging van de Peel en de mogelijke heropening van de vliegbasis Vredepeel. Het maken van die ruimtelijke puzzel vergt samenwerking tussen twintig gemeenten, drie waterschappen, twee provincies, diverse departementen en tal van bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Daarnaast vraagt die puzzel een integrale afweging: ingrepen voor de ene opgave kunnen immers vergaande gevolgen hebben voor andere opgaven.

Voor de digitale tweeling is echter geen vraagstuk te complex, schreef Microsoft in een artikel op Ibestuur. Het bedrijf werkt zelfs aan een digitale tweeling van de aarde, met de ambitie om deze beter te besturen voor mens en natuur. Tijdens een conferentie over slimme steden in Barcelona viel de sterke aantrekkingskracht van de digitale tweeling voor beleidsmakers en bestuurders op. ‘Doe mij ook maar zo’n digitale tweeling’ leek de dominante gedachte te zijn. De talrijke pilots en experimenten met digitale tweelingen in het ruimtelijk domein onderstrepen dit.

Hype?

Er lijkt sprake van een ‘hype’: digitale tweelingen als panacee voor gebiedsontwikkeling. Deze ‘hype’ hangt samen met de toenemende hoeveelheid en beschikbaarheid van (real-time) data over onze leefomgeving, zoals lucht-, grond- en waterkwaliteit en energieverbruik. Dit is mede het gevolg van het beter en goedkoper worden van monitoringstechnieken, zoals slimme meters in huis en allerlei soorten sensoren op straat, in drones en satellieten. Daarnaast stimuleert en verplicht de aankomende Omgevingswet het gebruik van data.

Partijen gebruiken verschillende definities voor de digitale tweeling. Doorgaans verwijst de term ‘digitale tweeling’ naar het idee dat een fysieke en virtuele ‘tweeling’ met elkaar in verbinding staan door de uitwisseling van data en informatie. Data over de fysieke wereld voeden de virtuele tweeling en inzichten daaruit kunnen weer worden gebruikt om te interveniëren in de fysieke wereld. Dat helpt bij het maken van allerlei producten – van de bouw van de Boekelose brug tot de BMW fabriek – en het verbeteren van bedrijfsprocessen, zoals het onderhoud en beperking van de CO2-uitstoot van de Airbus.

Hierdoor geïnspireerd, zien veel beleidsmakers en bestuurders de digitale tweeling als een belangrijk middel om besluitvorming – van beleidsvoorbereiding tot implementatie – te verbeteren door de gevolgen van keuzes te simuleren en te visualiseren. In het domein van politiek en bestuur is de digitale tweeling dus meer dan een technologische innovatie; het is een democratische innovatie. Dit roept de vraag op: hoe kan een digitale tweeling de besluitvorming daadwerkelijk verbeteren?

Er bestaat geen eenduidige werkelijkheid

Dat kan door de variëteit en veelzijdigheid van een gebied te erkennen. Een gebied is nooit één monolithische werkelijkheid; er spelen vaak duizend-en-een belangen en processen tegelijk. Toch is zo’n eenduidige werkelijkheid wel precies wat een digitale tweeling suggereert. En daarin schuilt zowel de kracht als het risico van dit instrument. Kracht, omdat het zorgt voor een basis voor een gesprek. En een goed gesprek is de basis voor goede besluitvorming. Risico, omdat zo’n eenduidige werkelijkheid ons kan doen vergeten dat de digitale tweeling selectief is. Hij laat slechts een beperkt aantal variabelen zien. Bovendien, datgene wat subjectief of lastiger meetbaar is, bijvoorbeeld de betekenis van een gebied voor haar inwoners, kunnen we gemakkelijk over het hoofd zien. Terwijl een democratisch proces juist ook voor die zachte waarden aandacht behoort te hebben.

Gesprekspartner

Beschouw een digitale tweeling dus niet als de gedeelde werkelijkheid zelf, maar als gesprekspartner in een breder democratisch proces. Daarbij is ook transparantie van belang over welke data wel aanwezig zijn en welke niet. En over welke modellen gebruikt worden en de aannames die daarbij gemaakt worden. Zo laat de maatschappelijke aandacht voor bijvoorbeeld de stikstofmodellen van het RIVM zien dat data en modellen niet neutraal zijn en ook niet apolitiek, ook al worden ze soms wel zo gepresenteerd. Data, modellen en algoritmes hebben namelijk invloed op hoe we problemen definiëren en begrijpen, wie daarbij betrokken worden en hoe we vervolgens handelen. Of toegepast op besluitvorming: ze bepalen welke maatschappelijke opgaven wel en niet worden opgepakt en hoe en wie wel of niet mee mag praten en beslissen.

Praktijkcases?

Dit artikel is een weergave van een aantal eerste inzichten in een project van het Rathenau Instituut naar de wijze waarop digitale tweelingen kunnen bijdragen aan besluitvorming over gebiedsontwikkeling. Hierin heeft het Rathenau samengewerkt met de Provincie Noord-Holland. Voor het vervolg van dit project is het instituut op zoek naar interessante praktijkcases.

De digitale tweeling als gesprekspartner dus. Hoe doe je dat op een verantwoorde manier? Wie kan hier praktijkcases van laten zien?

Dit artikel is geschreven door Romy Dekker (Rathenau Instituut), Paul Strijp (Provincie Noord-Holland) Allerd Nanninga (Rathenau Instituut) en Rinie van Est (Rathenau Instituut) en gepubliceerd op iBestuur. De auteurs danken Brian de Vogel, Henk Scholten, Arny Plomp, Herman Wilken, Rosemarie Mijlhoff, Jan Bruijn en Martine Verweij voor hun waardevolle inbreng in het project.

Beeld: Shutterstock

Paul Strijp's picture #DigitalCity
Highlight from Lia Hsu, Strategy at Amsterdam Economic Board, posted

Data Commons Collective op zoek naar maatschappelijk vraagstuk

Featured image

Voor de Demodag van Amsterdam Smart City vragen we je mee te denken met het Data Commons Collective. Met het initiatief onderzoeken we het maatschappelijk nut, de kracht en de grenzen van data commons.

Wat is een data common?

Data is een nieuwe, digitale hulpbron: een waardevolle grondstof die gebruikt kan worden om producten en diensten te verbeteren. Data is daarmee ook als ‘common’ in te zetten voor het gemeenschappelijk belang. Er bestaan twee belangrijke verschillen tussen een common en een data common:

 • Data in commons kunnen worden gedeeld met een gemeenschap die elkaar nooit persoonlijk heeft ontmoet en die niet gebonden is aan een geografische locatie of een sociaal-culturele groep
 • Data commons raken nooit uitgeput. Je kunt gegevens eindeloos dupliceren zonder enige waarde te verliezen.

Vraag aan het Amsterdam Smart City partnernetwerk

Als collectief werken we samen aan maatschappelijke vraagstukken waar data delen cruciaal is. We beperken ons niet tot een bepaald thema en zijn momenteel bezig met vraagstukken in energie, agrifood en mobiliteit. Voor de Demodag zijn we op zoek naar een complex maatschappelijk vraagstuk waar we samen met het Amsterdam Smart City netwerk aan willen werken. Welk maatschappelijk vraagstuk in de regio is volgens jou uitermate geschikt voor een data common? Denk daarbij aan onze vier uitgangspunten:

 1. De data common wordt gebruikt om een publiek- of gemeenschapsdoel te dienen
 2. De data common vergt samenwerking tussen verschillende partijen, zoals individuele mensen, bedrijven of publieke instituties
 3. De data common wordt beheerd aan de hand van principes die acceptabel zijn voor de gebruikers 
 4. De data common wordt ingebed om de kwaliteit van de data beheren, maar ook om te controleren of de principes worden nageleefd

Op de Demodag verdiepen we ons in jouw vraagstuk met het netwerk van Amsterdam Smart City en verkennen de volgende stappen om een data common op te zetten. En wat ervoor nodig is om dat voor elkaar te krijgen. We doen dit ook aan de hand van het data commons framework dat we ontwikkelen. Heb je een maatschappelijk datadeelvraagstuk dat geschikt is voor een Data Common en die je wilt indienen op de Demodag? Neem dan contact op met Sophie (sophie@amsterdamsmartcity.com) of Lia (l.hsu@amecboard.com).

Opportunity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

Why we should stop talking about self-driving cars (3/8)

Featured image

The term 'self-driving car' is used for a wide variety of technical support systems for car drivers. The Society of Automotive Engineers (SAE) has distinguished six types, as mentioned in the tabel above. This classification is recognized worldwide.

At SAE level 0, a car has been equipped with various warning systems, such as unvoluntary deviation from lane, traffic in the blind spot, and emergency braking.

At SEA levels 1 and 2, cars can steer independently or/and adjust their speed in specific conditions on motorways. Whether drivers are allowed to take their hands from the steering wheel depends on national law. That is certainly not the case in Europe. As soon as environmental conditions make steering and acceleration more complex, for example after turning onto a busy street, the driver must immediately take over the steering.

A properly functioning SAE Level 3 system allows drivers to take their eyes off the road and focus on other activities. They must sit behind the wheel and be on standby and are always held responsible for driving the car. They must immediately take over control of the car as soon as 'the system' gives a ('disengagement') signal, which means that it can no longer handle the situation. There is currently no car worldwide that is accredited at SEA-3 level.

This level of control is not sufficient for driverless taxi services. Automotive and technology companies such as General Moters and Alphabet have been working hard to meet the requirements of the higher levels (SAE 4). Their expensive cars (up to $250,000) have automated backups, meaning they can handle any situation under specified conditions, such as well-designed roads, during the day and at a certain speed. Under these circumstances, no driver is required to be present.

SAE Level 5 automation can operate without a driver in all conditions. There is currently no vehicle that meets this requirement.

The variety of options in this classification explains why the term 'self-driving car' should not be used. Cars classified at SAE level 1 and 2 can best be called 'automated cars' and cars from SAE level 3 onwards can be called autonomous cars.

The state of California introduced new rules in 2019 that allow cars at SAE 4 level to participate in traffic. Very strict conditions apply to this. As a result, Alphabet (Waymo) and General Motors (Cruise) have been allowed to launch driverless taxi services. All rides are monitored with cameras to prevent reckless behavior or vandalism.
 
<strong>Last week, you might have read the last in a series of 25 posts about improving environmental quality.  Right now, I have finalized an e-book containing all posts plus additional recommendations.  If you follow the link below, you can download the book (90 pages) for free. A version in Dutch language can be downloaded HERE**</strong>

Herman van den Bosch's picture #Mobility
Christiaan Elings, Strategy & Collaboration for Sustainable Transitions at Royal Haskoning, posted

Aan de slag met Digitale Transformatie: Data & AI Seminar

Featured image

Wil je optimaal profiteren van data?

Ben jij volop bezig met datagedreven projecten? Wil je leren hoe je het maximale uit data kunt halen en hoe je de uitdagingen kunt tackelen? Dan mag je ons Data en AI Seminar op 30 januari absoluut niet missen. Dit event gaat verder dan enkel inspiratie; het biedt je concreet praktische tools om data effectief in te zetten. Onze experts delen waardevolle inzichten, best practices en direct toepasbare tips om jouw organisatie te laten excelleren in de datagedreven wereld.

Voor wie is dit event?

Ben jij de drijvende kracht achter digitale transformatie in jouw organisatie? Sta je voor grote veranderingen en zoek je praktische tools die direct inzetbaar zijn? Ons seminar op 30 januari 2024 is speciaal ontworpen voor managers en besluitvormers die willen excelleren in de wereld van AI, analytics en data. Ontdek hoe je deze krachten kunt inzetten voor een tastbare impact in jouw organisatie. Ook professionals die hun kennis willen vergroten op deze baanbrekende onderwerpen zijn van harte welkom. We bieden inzichten en praktische tools die jou een voorsprong geven.

Wat kun je verwachten?

Vier inspirerende sprekers nemen je mee in het succes van datagedreven werken. Ze delen waardevolle inzichten en praktische tips om je op weg te helpen. Dit evenement biedt ook uitstekende mogelijkheden om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

Programma en locatie

Het programma is samengesteld uit een openingssessie en drie sprekerssessies.

Natuurlijk sluiten we de dag gezamelijk af met een hapje en drankje.

Datum: 30 januari 2024 
Locatie: Royal HaskoningDHV, Amersfoort (Laan 1914 35, 3818 EX) 

Christiaan Elings's picture Masterclass / workshop on Jan 30th

This online community is established by Amsterdam Smart City, a network consisting of 27 public and private partners that are convinced that necessary changes for the Metropolitan Area Amsterdam can only be achieved through collaboration. At Amsterdam Smart City, we are committed to use smart technologies in a responsible way to help solve urban challenges. We bring our partners together and facilitate collaboration concrete issues within the following themes: energy, mobility, circularity and digitisation.

Get to know us