Diana van Dorresteijn

Activity

  • 2
    Updates
  • 1
    Thumbs up
  • 0
    Comments
Diana van Dorresteijn, Programma manager/strategische adviseur duurzaamheid , posted

Duurzaamheids Dashboard Monitor

Vorige week is B&W en de raad in Amstelveen geïnformeerd over het doel van, en de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het Duurzaamheids Dashboard Monitor en de verschillende pijlers van "mijn" Deltaplan Duurzaamheid programma (energietransitie; circulaire economie; klimaatadaptatie).

De gemeente Amstelveen ontwikkelt samen met Betacity een monitor rondom duurzaamheidsdoelstellingen ter ondersteuning van het realiseren van gemeentelijke ambities en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen en binnen gemeenten op het gebied van duurzaamheid te faciliteren.

Om efficiënt en inzichtelijk aan te kunnen sturen op de realisatie van alle gemeentelijke doelen, helpt het om inzicht te krijgen ‘waar de gemeente staat’, welke projecten er lopen en welke resultaten en voortgang worden geboekt. Om dit inzicht te verkrijgen zijn een aantal instrumenten ontwikkeld:

1. Duurzaamheidsmonitor: de duurzaamheidsmonitor geeft inzicht in ‘waar de gemeente staat’.
2. Project-Management-Systeem: het projectmanagement systeem bevat gegevens over welke projecten (opgaven) er lopen binnen de gemeente en aan welk doel of welke doelen het project bijdraagt. Eén project kan aan meerdere doelen tegelijk bijdragen.
3. Dashboard: Het dashboard is een instrument waarmee visuele inzicht gegeven wordt aan waar de gemeente staat en welke projecten opgeleverd zijn, dan wel lopen om de verschillende doelen te realiseren. Daarmee is het een communicatie instrument, die gevoed wordt vanuit de twee voorgaande systemen.

De jonge ambtenaar Guido Israëls is als projectleider betrokken geweest bij dit werk.

Meer weten? Email guido.israels@amstelveen.nl of d.van.dorresteijn@amstelveen.nl of dianavandorresteijn@gmail.com

Met groet, Diana

News
Diana van Dorresteijn, Programma manager/strategische adviseur duurzaamheid , posted

Duurzaamheidskader nieuw woon-werk bedrijventerrein (Legmeer, Amstelveen)

Beste allen,

De afgelopen maanden is in"mijn" Deltaplan Duurzaamheid programma in Amstelveen hard gewerkt aan de ontwikkeling van een Duurzaamheidskader, een Duurzaamheidsvisieboek en een Duurzaamheidsinspiratieboek voor de inrichting van een nieuw in te richten woon-werk bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen.

Dit werk is opgepakt i.s.m de programma manager Legmeer (Roy van Pamelen) en BetaCity/2MV. De documenten zijn inmiddels besproken met B&W, en de raad.

Het ‘Brede Duurzaamheidskader’ brengt ontwikkeldoelen voor duurzaamheidsdomeinen samen en maakt de samenhang en onderlinge relaties tussen ontwikkeldoelen inzichtelijk.
Juist dit inzicht ondersteunt een integraal keuzeproces en stelt de gemeente in staat om economische, sociale en duurzame ontwikkeldoelen in samenhang met elkaar te
realiseren.

Het ‘Brede Duurzaamheidskader’ kan toegepast worden bij het opstellen van beleid, het initiëren van gemeentelijke projecten, het ontwikkelen van gebiedsplannen en de
ontwikkeling van de interne organisatie. In notities lichten we de ontwikkelde methodiek & tools toe.

Meer weten? Email mij dan op d.van.dorresteijn@amstelveen.nl of dianavandorresteijn@gmail.com

Met groet, Diana

News