Elisabeth Werter

Interested in one topic

Activity

 • 1
  Updates
 • 0
  Thumbs up
 • 0
  Comments
Elisabeth Werter, Founder of 2Ping (local Money in SouthEast) , posted

2Ping 20 juni spreker op event Amsterdam Smart City

Korte samenvatting 2Ping in Zuidoost

Wij maken ons sterk voor de lokale economie. Dat willen we doen met het introduceren en ontwikkelen van een complementaire lokale munt 2Ping voor Zuidoost. Purpose en waarde gedreven. Inclusief en met impact voor iedereen.

Aanleiding

'Wij maken ons zorgen hoe onze huidige economie werkt en geloven dat het anders kan'

Wij ondernemen, wonen, werken, zorgen en leren in Zuidoost. Een stadsdeel met pioniers uit alle windstreken. Zuidoost heeft een sterke en lokale identiteit: de combinatie van onze pioniersgeest, creativiteit en saamhorigheid maakt ons uniek. Zuidoost is trots, eigengereid en ademt diversiteit. Deze unieke waarden en innovatiekracht willen we benutten om de tendens van sociale ongelijkheid te keren, door anders met ons geld om te gaan en bij te dragen aan de transitie naar een donut economie. In Zuidoost is ook veel armoede en ongelijkheid. Het geld wat vanuit de multinationals worden verdiend vloeit weer even snel de wijk uit als dat het binnenkomt zonder dat bewoners en lokale ondernemers hiervan profiteren.
Vanuit de Collectieve Ruimte Grubbehoeve in het stadsdeel Zuidoost en in samenwerking met het ZZP Cafe Hartje Bijlmer en het stadsdeel Zuidoost zijn we vanaf januari 2020 intensief bezig met de voorbereidingen voor Lokaal Geld. We hebben hiervoor Bottom up draagvlak gecreëerd, wat resulteerde in een Manifest en dat door verschillende partijen is getekend (zie bijlage).

Met lokaal geld maken we nieuwe verbindingen tussen bedrijven, netwerken en bewoners met een win-win-win voor iedereen: people, planet én profit. Zodat ons stadsdeel zich inclusief en duurzaam door ontwikkelt met sterke ondernemers en eerlijke kansen voor iedereen. Dit sluit aan bij de principes van Community Wealth Building. We hebben hierover sinds februari 2020 contact met Dirk de Jager (bestuurder stadsdeel Zuidoost) naar aanleiding van zijn oproep voor ideeën voor de lokale wijkeconomie. Sindsdien hebben we nauw contact hem waarin we de nut en noodzaak van Lokaal Geld voor Zuidoost hebben uitgediept en wat voor raakvlakken dit heeft met Community Wealth Building.

Waarom lokaal geld en voor wie?

'Wij willen dat geld en onze inzet waarde schept voor onze communities en leefomgeving'

Met lokaal geld maken we bewuste keuzes met wie we de waarden, onze energie, aandacht en kracht willen uitwisselen. Geld is niet alleen 'een algemeen aanvaard en geaccepteerd ruilmiddel' (Willem Opmeer), maar ook ‘een middel dat sociale relaties creëert en waarde toekent’ (Kate Raworth). We zien dat het neoliberale systeem, waar ons huidig economisch systeem op gebouwd is, niet meer functioneert. Van Kate Raworth, Katherine Trebeck tot onze eigen Kees Klomp laten zien dat het systeem steeds meer is gaan werken voor de happy few.

Complementair geld is met name van betekenis zijn voor perifere gebieden (regio's, wijken) die kampen met economische, sociale achterstand en werkloosheid. Het stimuleert de transitie naar een sociale, duurzame of circulaire economie door het tijdelijk uit de wind houden van kleine initiatieven en waarden te geven aan zaken die nu niet zichtbaar zijn. Met lokaal geld maken we nieuwe verbindingen tussen bedrijven, netwerken en bewoners met een win-win-win3 voor iedereen: people, planet én profit.

De pijnpunten en integrale waarden waar we een bijdrage aan willen leveren zijn: Armoede; gelijke kansen, financiële inclusiviteit, gezond voedsel betaalbaar maken; meer lokale klandizie; veiligheid; lokale productie; betaalbaar vastgoed; goede invulling geven aan Social Return; korte ketens maken; verbinding formele en informele economie; zichtbaarheid maken van impact & witwassen voorkomen.
Voor wie we het doen:

 • De kleine en middelgrote ondernemer uit Zuidoost (ZZP’er, Toko-eigenaar, etc)
 • De sociale, lokale en/of informele netwerken
 • De huishoudens met een smalle beurs

Met wie:

´Pioniers die geloven dat het anders kan, met een droom voor Zuidoost´.

Wij zijn een open consortium (samenwerkingsverband) waar we onze kennis, talenten en krachten bundelen om een lokale munt voor Zuidoost te ontwikkelen. Onze kracht is diversiteit en gelijkwaardigheid: lokale ondernemers, maatschappelijke instellingen, lokale overheid, kennisinstellingen en bewoners. Wij zien onszelf als pioniers die vanuit verschillende rollen gezamenlijk bouwen aan een andere economie. Met de consortium partners hebben we samen een manifest geschreven wat ondertekend is door 23 organisaties, individuen en bedrijven.

Concrete integrale maatschappelijke doelen en resultaten:

Een lokale munt ontwikkelen en laten groeien die leidt tot een veerkrachtige donut economie in Zuidoost: inclusief, sociaal en duurzaam.

Het bevorderen en registreren van impact op sociaal, economisch en duurzaam gebied door co-creatie met bestaande initiatieven gerelateerd aan 4 categorieën:

De lokale economie versterken
Dat doen wij door geld langer in de wijk houden en vaker te laten circuleren zodat de onderlinge handel en ruil bevorderd wordt en lokale netwerken opbloeien. Zo maken we lokaal en inclusief ondernemerschap sterker en kansrijk. We sluiten aan bij gebiedsontwikkelingen (ArenAPoort en Amstel III) en Community Wealth Building.

 • 1.000 kaarten uitgeven
 • 100 bestedingsposten zijn actief
 • 5% absolute waarden van de totale omzet on Zuidoost zit in het systeem
 • Munten moeten minimaal 5 x circuleren
 • 5% omzetverhoging
 • 5 nieuwe banen worden er geschapen?

De sociale waarden activeren
Dat doen we door ons te richten op uitwisseling van diensten, op de inzet van vrijwilligers en door te bouwen aan inclusieve communities en een inclusieve economie. We sluiten ons aan bij het

“Masterplan Zuidoost“ en het “Social Pact”, ondernemers- en buurtplatfoms. We betrekken actief bedrijven met hun Social Return verplichtingen en zoeken aansluiting bij hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doelen.

 • 1.000 burgers doen mee
 • 100 vrijwilligers worden gevalideerd
 • 5 burgerinitiatieven doen mee
 • De burgers zijn gelukkiger en minder eenzaam

De toekomst duurzaam maken
We willen de voetafdruk die ons handelen heeft op de natuur en het klimaat verkleinen. Door het stimuleren van lokale productie en handel, met minder vervoersbewegingen, geven we prioriteit aan duurzame initiatieven. We belonen gedrag dat een duurzame en gezonde levensstijl en een nieuwe circulaire economie bevordert. Hierbij staan centraal de minder draagkrachtige bedrijven, organisaties en bewoners.

 • De munt ondersteunt het programma Community Wealth Building en het Masterplan
 • 5 duurzaamheids initiatieven worden in de lokale munt beloond
 • Impact is meetbaar

Welk effect willen we zien na een jaar:

In samenwerking met Overheid, Burgers, Bedrijven en Kennisinstellingen experimenteren, creëren en innoveren om de transitie naar een lokale donut economie te bewerkstelligen.’
Onze droom is dat 2Ping over 5 jaar zo vanzelfsprekend is dat je het vrijwel overal in Zuidoost kunt uitgeven met regionale en internationale aantrekkingskracht. Het sociaal en economisch kapitaal dat wordt gecreëerd in Zuidoost blijft ook grotendeels in Zuidoost. Netwerken tussen bedrijven, zzp-ers, organisaties, bewoners en initiatieven zijn verstevigd. Vanuit de gezamenlijke waarde die we creëren ontstaat er een overvloed aan kansen en mogelijkheden. Het stelt ons in staat om sociale, economische en duurzame doelen te realiseren. Dat de lokale munt:
De lokale economie is versterkt door geld lokaal te laten stromen

 • De lokale munt is geïntroduceerd in de Bijlmer, met behulp van bestaande software van Stro/Cyclos (Een digitaal systeem waar iedereen zich veilig bij voelt)
 • Social return is lokaal ingezet
 • lokale inkoop is gestimuleerd

De sociale waarden zijn geactiveerd

 • Vrijwilligerswerk wordt vergoedt
 • De sociale, lokale netwerken zijn versterkt

Lokaal geld heeft bijgedragen aan de toekomst meer duurzaam maken

 • CO2 reductie is meetbaar gemaakt doordat lokaal transport en productie tot stand is gekomen ipv grote afstanden
 • Energietransitie is gestimuleerd via projecten

Integrale resultaten

 • Waarde: sociaal, in ruil en in geld zichtbaar en meetbaar maakt via een dashboard
 • Er is minimaal 1 experiment uitgevoerd vanuit het Living Lab waar actiegericht leren en experimenteren centraal staat en een kennisinstelling is actief aangehaakt
 • Lokaal Geld Zuidoost is iIngebed is bij het programma “Community Wealth Building en het Masterplan van de gemeente Zuidoost.
 • Er is een implementatie plan ontwikkelt over hoe de vervolg stappen vorm te geven. Te denken valt aan het opschalen/uitbreiden van het experiment, het starten van nieuwe experimenten, het aanpassen van de aanpak, etc. Onderdeel van het implementatie plan is dat we kijken naar het software systeem en of we vanuit dit systeem blijven opereren of ons eigen systeem gaan ontwikkelen met behulp van lokale experts.
 • De lokale munt wordt breed gedragen door diverse gemeenschappen en netwerken in Zuidoost, o.a. door de inzet van ambassadeurs en het uitrollen van onze campagne. Hierdoor ontstaat een brede en representieve community van gebruikers
 • Een kennisinstelling is actief aangehaakt bij het Living Lab

Communicatie

Bij al onze activiteiten maken we gebruik van lokale media kanalen zoals Zuidoost TV, Radio Mart, Razo, New Metropolis Zuidoost, facebook en whatsapp groepen. Dit is van belang om draagvlak te creëren bij de bevolking van Zuidoost. Maar ook om het consortium uit te breiden met nieuwe partners. Ook via het verspreiden van flyers en nieuwsbrieven willen we zoveel mogelijk onze impact bekend maken. Hier zijn de links waar dit initiatief via social media in de spotlight staat: https://amsterdam.groenlinks.nl/podcast/aflevering10
https://www.dezwijger.nl/programma/cinema-klimaattafel

Meerwaarde tov andere vormen van lokaal geld. Wat voegt dit toe op de bestaande lokaal geld vormen:

Geld is een afspraak van wederzijds vertrouwen, maar geld is ook energie die pas waarde genereerd als het stroomt. Het is daarom essentieel om te kijken naar de bedding, het ecosysteem waarin het geld blijft stromen. Hoe geef je het een dienende rol? Experimenten in Nederland vonden voornamelijk plaats in bedrijfsnetwerken tussen bedrijven (United, Utrechtse Euro) en in communities waarbij individuen diensten uitwisselen (Lets, Makkies). Al deze initiatieven zijn tot nu beperkt gegroeid, maar nooit opgebloeid en een marginale rol blijven spelen. We gaan met lokaal geld 4 helixen verbinden (Overheid, Burger, Bedrijfsleven en kennisinstituten) waardoor de munt makkelijker blijft stromen en steeds weer waarde kan creëren. We omarmen daarbij bestaande initiatieven en ook bestaande munten kunnen meedraaien in het geheel.We willen het wiel niet opnieuw uitvinden, maar leren van bestaande initiatieven zoals de Noppes, de Makkie, de Ecocoin, Circulair geld van Stro, Tijdsparen. Ook innovaties op het gebied van fintech, tokens en blockchain willen wij op implementatie mogelijkheden onderzoeken. Fintech en blockchain bieden de mogelijkheid te leren van de routing die het lokaal geld aflegt.

Kernwaarden en spelregels

Met elkaar bepalen we de spelregels die voortkomen uit onze gezamenlijke kernwaarden: inclusief, verbindend, transparant, gelijkwaardig, wederkerig en duurzaam. Met bottom-up projecten stimuleren we de waardecreatie en (mede)eigenaarschap. Daarnaast ondersteunt het bedrijven om de transitie slag te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en purposedriven onderneming. Rechtvaardigheid in plaats van ongelijkheid. Impact in plaats van onhoudbare groei. Overvloed in plaats van schaarste. We hebben oog voor veiligheid, wetgeving en privacy.

#SmartCityAcademy