#Data

Topic within Smart City Academy
Denis Yaa Kyerewaah, Student , posted

Enhance Your Business Processes with Expertise and Insight

Dear,

My name is Denis Yaa Kyerewaah, and I am a business administration student at the Amsterdam University of Applied Sciences. For my project, I am seeking a current and relevant business challenge where I can provide insights and add value to your organization. I would like to propose a collaboration to optimize and improve your business processes.

Project Objective:

The goal of this project is to deliver a concrete advisory and implementation plan for a specific business process within your organization. This project will focus on one of three core areas: Operational Management (OM), Information Management (IM), or Organizational Behavior (OB).

Project Proposal:

 • Core Area: [Choose one: OM, IM, OB]
 • Challenge: [Briefly describe the relevant business challenge]
 • Objective: Provide insights into current processes and explore opportunities for optimization and improvement.

Project Approach:

 • Preliminary Research (3 weeks):
  • Conduct a minimum of 3 interviews per week with relevant stakeholders.
  • Analyze current business processes and identify optimization opportunities.
 • Research and Advisory Phase:
  • Conduct an in-depth analysis of the chosen challenge.
  • Develop a concrete advisory and implementation plan.
 • Implementation Phase:
  • Support the implementation of the advisory plan.
  • Evaluate results and make necessary adjustments.

Critical Success Factors and Requirements:

 • Time and Support: Access to multiple stakeholders for interviews, questions, and support throughout the project.
 • Organizational Requirements:
  • Minimum of 20 employees (exceptions possible upon approval).
  • At least 2 years of operational history.
  • Supervisor with at least a higher professional education (HBO) level.

Benefits for Your Organization:

 • Gain insights and optimize a key business process.
 • Receive a concrete and actionable implementation plan.
 • Collaborate with motivated and well-trained business administration students.

I believe this collaboration will be mutually beneficial, and I look forward to discussing this further with you. Could you let me know if you are open to a meeting to explore the possibilities?
Thank you in advance for your time and consideration.

Kind regards,
Denis Yaa Kyerewaah
0634425063
Amsterdam University of Applied Sciences

#SmartCityAcademy
Elisabeth Werter, Founder of 2Ping (local Money in SouthEast) , posted

2Ping 20 juni spreker op event Amsterdam Smart City

Korte samenvatting 2Ping in Zuidoost

Wij maken ons sterk voor de lokale economie. Dat willen we doen met het introduceren en ontwikkelen van een complementaire lokale munt 2Ping voor Zuidoost. Purpose en waarde gedreven. Inclusief en met impact voor iedereen.

Aanleiding

'Wij maken ons zorgen hoe onze huidige economie werkt en geloven dat het anders kan'

Wij ondernemen, wonen, werken, zorgen en leren in Zuidoost. Een stadsdeel met pioniers uit alle windstreken. Zuidoost heeft een sterke en lokale identiteit: de combinatie van onze pioniersgeest, creativiteit en saamhorigheid maakt ons uniek. Zuidoost is trots, eigengereid en ademt diversiteit. Deze unieke waarden en innovatiekracht willen we benutten om de tendens van sociale ongelijkheid te keren, door anders met ons geld om te gaan en bij te dragen aan de transitie naar een donut economie. In Zuidoost is ook veel armoede en ongelijkheid. Het geld wat vanuit de multinationals worden verdiend vloeit weer even snel de wijk uit als dat het binnenkomt zonder dat bewoners en lokale ondernemers hiervan profiteren.
Vanuit de Collectieve Ruimte Grubbehoeve in het stadsdeel Zuidoost en in samenwerking met het ZZP Cafe Hartje Bijlmer en het stadsdeel Zuidoost zijn we vanaf januari 2020 intensief bezig met de voorbereidingen voor Lokaal Geld. We hebben hiervoor Bottom up draagvlak gecreëerd, wat resulteerde in een Manifest en dat door verschillende partijen is getekend (zie bijlage).

Met lokaal geld maken we nieuwe verbindingen tussen bedrijven, netwerken en bewoners met een win-win-win voor iedereen: people, planet én profit. Zodat ons stadsdeel zich inclusief en duurzaam door ontwikkelt met sterke ondernemers en eerlijke kansen voor iedereen. Dit sluit aan bij de principes van Community Wealth Building. We hebben hierover sinds februari 2020 contact met Dirk de Jager (bestuurder stadsdeel Zuidoost) naar aanleiding van zijn oproep voor ideeën voor de lokale wijkeconomie. Sindsdien hebben we nauw contact hem waarin we de nut en noodzaak van Lokaal Geld voor Zuidoost hebben uitgediept en wat voor raakvlakken dit heeft met Community Wealth Building.

Waarom lokaal geld en voor wie?

'Wij willen dat geld en onze inzet waarde schept voor onze communities en leefomgeving'

Met lokaal geld maken we bewuste keuzes met wie we de waarden, onze energie, aandacht en kracht willen uitwisselen. Geld is niet alleen 'een algemeen aanvaard en geaccepteerd ruilmiddel' (Willem Opmeer), maar ook ‘een middel dat sociale relaties creëert en waarde toekent’ (Kate Raworth). We zien dat het neoliberale systeem, waar ons huidig economisch systeem op gebouwd is, niet meer functioneert. Van Kate Raworth, Katherine Trebeck tot onze eigen Kees Klomp laten zien dat het systeem steeds meer is gaan werken voor de happy few.

Complementair geld is met name van betekenis zijn voor perifere gebieden (regio's, wijken) die kampen met economische, sociale achterstand en werkloosheid. Het stimuleert de transitie naar een sociale, duurzame of circulaire economie door het tijdelijk uit de wind houden van kleine initiatieven en waarden te geven aan zaken die nu niet zichtbaar zijn. Met lokaal geld maken we nieuwe verbindingen tussen bedrijven, netwerken en bewoners met een win-win-win3 voor iedereen: people, planet én profit.

De pijnpunten en integrale waarden waar we een bijdrage aan willen leveren zijn: Armoede; gelijke kansen, financiële inclusiviteit, gezond voedsel betaalbaar maken; meer lokale klandizie; veiligheid; lokale productie; betaalbaar vastgoed; goede invulling geven aan Social Return; korte ketens maken; verbinding formele en informele economie; zichtbaarheid maken van impact & witwassen voorkomen.
Voor wie we het doen:

 • De kleine en middelgrote ondernemer uit Zuidoost (ZZP’er, Toko-eigenaar, etc)
 • De sociale, lokale en/of informele netwerken
 • De huishoudens met een smalle beurs

Met wie:

´Pioniers die geloven dat het anders kan, met een droom voor Zuidoost´.

Wij zijn een open consortium (samenwerkingsverband) waar we onze kennis, talenten en krachten bundelen om een lokale munt voor Zuidoost te ontwikkelen. Onze kracht is diversiteit en gelijkwaardigheid: lokale ondernemers, maatschappelijke instellingen, lokale overheid, kennisinstellingen en bewoners. Wij zien onszelf als pioniers die vanuit verschillende rollen gezamenlijk bouwen aan een andere economie. Met de consortium partners hebben we samen een manifest geschreven wat ondertekend is door 23 organisaties, individuen en bedrijven.

Concrete integrale maatschappelijke doelen en resultaten:

Een lokale munt ontwikkelen en laten groeien die leidt tot een veerkrachtige donut economie in Zuidoost: inclusief, sociaal en duurzaam.

Het bevorderen en registreren van impact op sociaal, economisch en duurzaam gebied door co-creatie met bestaande initiatieven gerelateerd aan 4 categorieën:

De lokale economie versterken
Dat doen wij door geld langer in de wijk houden en vaker te laten circuleren zodat de onderlinge handel en ruil bevorderd wordt en lokale netwerken opbloeien. Zo maken we lokaal en inclusief ondernemerschap sterker en kansrijk. We sluiten aan bij gebiedsontwikkelingen (ArenAPoort en Amstel III) en Community Wealth Building.

 • 1.000 kaarten uitgeven
 • 100 bestedingsposten zijn actief
 • 5% absolute waarden van de totale omzet on Zuidoost zit in het systeem
 • Munten moeten minimaal 5 x circuleren
 • 5% omzetverhoging
 • 5 nieuwe banen worden er geschapen?

De sociale waarden activeren
Dat doen we door ons te richten op uitwisseling van diensten, op de inzet van vrijwilligers en door te bouwen aan inclusieve communities en een inclusieve economie. We sluiten ons aan bij het

“Masterplan Zuidoost“ en het “Social Pact”, ondernemers- en buurtplatfoms. We betrekken actief bedrijven met hun Social Return verplichtingen en zoeken aansluiting bij hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doelen.

 • 1.000 burgers doen mee
 • 100 vrijwilligers worden gevalideerd
 • 5 burgerinitiatieven doen mee
 • De burgers zijn gelukkiger en minder eenzaam

De toekomst duurzaam maken
We willen de voetafdruk die ons handelen heeft op de natuur en het klimaat verkleinen. Door het stimuleren van lokale productie en handel, met minder vervoersbewegingen, geven we prioriteit aan duurzame initiatieven. We belonen gedrag dat een duurzame en gezonde levensstijl en een nieuwe circulaire economie bevordert. Hierbij staan centraal de minder draagkrachtige bedrijven, organisaties en bewoners.

 • De munt ondersteunt het programma Community Wealth Building en het Masterplan
 • 5 duurzaamheids initiatieven worden in de lokale munt beloond
 • Impact is meetbaar

Welk effect willen we zien na een jaar:

In samenwerking met Overheid, Burgers, Bedrijven en Kennisinstellingen experimenteren, creëren en innoveren om de transitie naar een lokale donut economie te bewerkstelligen.’
Onze droom is dat 2Ping over 5 jaar zo vanzelfsprekend is dat je het vrijwel overal in Zuidoost kunt uitgeven met regionale en internationale aantrekkingskracht. Het sociaal en economisch kapitaal dat wordt gecreëerd in Zuidoost blijft ook grotendeels in Zuidoost. Netwerken tussen bedrijven, zzp-ers, organisaties, bewoners en initiatieven zijn verstevigd. Vanuit de gezamenlijke waarde die we creëren ontstaat er een overvloed aan kansen en mogelijkheden. Het stelt ons in staat om sociale, economische en duurzame doelen te realiseren. Dat de lokale munt:
De lokale economie is versterkt door geld lokaal te laten stromen

 • De lokale munt is geïntroduceerd in de Bijlmer, met behulp van bestaande software van Stro/Cyclos (Een digitaal systeem waar iedereen zich veilig bij voelt)
 • Social return is lokaal ingezet
 • lokale inkoop is gestimuleerd

De sociale waarden zijn geactiveerd

 • Vrijwilligerswerk wordt vergoedt
 • De sociale, lokale netwerken zijn versterkt

Lokaal geld heeft bijgedragen aan de toekomst meer duurzaam maken

 • CO2 reductie is meetbaar gemaakt doordat lokaal transport en productie tot stand is gekomen ipv grote afstanden
 • Energietransitie is gestimuleerd via projecten

Integrale resultaten

 • Waarde: sociaal, in ruil en in geld zichtbaar en meetbaar maakt via een dashboard
 • Er is minimaal 1 experiment uitgevoerd vanuit het Living Lab waar actiegericht leren en experimenteren centraal staat en een kennisinstelling is actief aangehaakt
 • Lokaal Geld Zuidoost is iIngebed is bij het programma “Community Wealth Building en het Masterplan van de gemeente Zuidoost.
 • Er is een implementatie plan ontwikkelt over hoe de vervolg stappen vorm te geven. Te denken valt aan het opschalen/uitbreiden van het experiment, het starten van nieuwe experimenten, het aanpassen van de aanpak, etc. Onderdeel van het implementatie plan is dat we kijken naar het software systeem en of we vanuit dit systeem blijven opereren of ons eigen systeem gaan ontwikkelen met behulp van lokale experts.
 • De lokale munt wordt breed gedragen door diverse gemeenschappen en netwerken in Zuidoost, o.a. door de inzet van ambassadeurs en het uitrollen van onze campagne. Hierdoor ontstaat een brede en representieve community van gebruikers
 • Een kennisinstelling is actief aangehaakt bij het Living Lab

Communicatie

Bij al onze activiteiten maken we gebruik van lokale media kanalen zoals Zuidoost TV, Radio Mart, Razo, New Metropolis Zuidoost, facebook en whatsapp groepen. Dit is van belang om draagvlak te creëren bij de bevolking van Zuidoost. Maar ook om het consortium uit te breiden met nieuwe partners. Ook via het verspreiden van flyers en nieuwsbrieven willen we zoveel mogelijk onze impact bekend maken. Hier zijn de links waar dit initiatief via social media in de spotlight staat: https://amsterdam.groenlinks.nl/podcast/aflevering10
https://www.dezwijger.nl/programma/cinema-klimaattafel

Meerwaarde tov andere vormen van lokaal geld. Wat voegt dit toe op de bestaande lokaal geld vormen:

Geld is een afspraak van wederzijds vertrouwen, maar geld is ook energie die pas waarde genereerd als het stroomt. Het is daarom essentieel om te kijken naar de bedding, het ecosysteem waarin het geld blijft stromen. Hoe geef je het een dienende rol? Experimenten in Nederland vonden voornamelijk plaats in bedrijfsnetwerken tussen bedrijven (United, Utrechtse Euro) en in communities waarbij individuen diensten uitwisselen (Lets, Makkies). Al deze initiatieven zijn tot nu beperkt gegroeid, maar nooit opgebloeid en een marginale rol blijven spelen. We gaan met lokaal geld 4 helixen verbinden (Overheid, Burger, Bedrijfsleven en kennisinstituten) waardoor de munt makkelijker blijft stromen en steeds weer waarde kan creëren. We omarmen daarbij bestaande initiatieven en ook bestaande munten kunnen meedraaien in het geheel.We willen het wiel niet opnieuw uitvinden, maar leren van bestaande initiatieven zoals de Noppes, de Makkie, de Ecocoin, Circulair geld van Stro, Tijdsparen. Ook innovaties op het gebied van fintech, tokens en blockchain willen wij op implementatie mogelijkheden onderzoeken. Fintech en blockchain bieden de mogelijkheid te leren van de routing die het lokaal geld aflegt.

Kernwaarden en spelregels

Met elkaar bepalen we de spelregels die voortkomen uit onze gezamenlijke kernwaarden: inclusief, verbindend, transparant, gelijkwaardig, wederkerig en duurzaam. Met bottom-up projecten stimuleren we de waardecreatie en (mede)eigenaarschap. Daarnaast ondersteunt het bedrijven om de transitie slag te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en purposedriven onderneming. Rechtvaardigheid in plaats van ongelijkheid. Impact in plaats van onhoudbare groei. Overvloed in plaats van schaarste. We hebben oog voor veiligheid, wetgeving en privacy.

#SmartCityAcademy
Anonymous posted

𝗗𝗠𝗜 - 𝗨𝘀𝗲𝗰𝗮𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗹𝘀𝘁𝗮𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁

Featured image

Ontdek tijdens de demo van het Digitaal Ecosysteem hoe het Open Urban Platform nu ook binnen het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem in verschillende steden wordt toegepast. Waarbij we graag de usecase stilstaande mobiliteit (inzicht in parkeren) uitlichten.

𝗗𝗠𝗜 - 𝗨𝘀𝗲𝗰𝗮𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗹𝘀𝘁𝗮𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁
Maak kennis met Sebastiaan Dommeck, Productowner & trekker namens vier gemeenten (Apeldoorn, Amersfoort, Helmond en Zwolle) en daarmee nauw betrokken binnen het DMI-ecosysteem voor de toepassing van het open urban platform in de dagelijkse praktijk van de stad. Hij staat klaar om je alles te vertellen over de usecase stilstaande mobiliteit: van de aanleiding tot de uitdagingen. We geven je een kleine sneakpreview:

𝗗𝗲 𝗮𝗮𝗻𝗹𝗲𝗶𝗱𝗶𝗻𝗴:
Hoewel er een overvloed aan informatie beschikbaar is vanuit parkeeronderzoeken en diverse databronnen, blijft het aanbod versnipperd. Hierdoor blijft veel waardevolle informatie ongebruikt, terwijl deze juist cruciale inzichten kan bieden.

𝗗𝗲 𝘂𝗶𝘁𝗱𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴:
Verschillende soorten mobiliteitsdata ontsluiten en combineren in een toepassing via het open urban platform. Dit genereert waardevolle inzichten die steden in staat stelt om hun mobiliteitsbeleid effectief te sturen.

Mis jij nu ook inzicht en een concreet handelingsperspectief als het gaat om mobiliteit, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling in jouw stad en ben je benieuwd hoe we vanuit DMI dit aanpakken? Laat je dan inspireren tijdens deze bijeenkomst!

𝗘𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿:
En dat is niet alles! We gaan ook dieper in op een cruciaal onderdeel van het Digitaal Ecosysteem namelijk Governance en Ethiek. Ontdek hoe hier vorm aan wordt gegeven. Hoe vertalen de waarden zich naar het platform. De werkgroep neemt je mee in de laatste ontwikkelingen en hun roadmap voor dit jaar.

𝗞𝗼𝗿𝘁𝗼𝗺:
Er staat je een uur vol waardevolle inzichten te wachten!

𝗠𝗶𝘀 𝗵𝗲𝘁 𝗻𝗶𝗲𝘁!
Wanneer: Dinsdag, 11 juni, 16.00u - 17.00u.
Waar: Virtueel bij: https://meet.google.com/ojq-gzqq-jaw
Voor een overzicht van deze en onze toekomstige demo's, ga naar: https://www.digitaalecosysteem.nl/maandelijkse-demo

𝘏𝘦𝘵 𝘋𝘔𝘐-𝘦𝘤𝘰𝘴𝘺𝘴𝘵𝘦𝘦𝘮 𝘪𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯𝘸𝘦𝘳𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘥𝘳𝘪𝘫𝘧𝘴𝘭𝘦𝘷𝘦𝘯, 𝘬𝘦𝘯𝘯𝘪𝘴𝘪𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘦𝘯, 𝘎40- 𝘦𝘯 𝘎4-𝘨𝘦𝘮𝘦𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯, 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘷𝘢𝘯 𝘐𝘦𝘯𝘞 𝘦𝘯 𝘉𝘡𝘒 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘦𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘻𝘢𝘮𝘦𝘯𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘶𝘯𝘪𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘈𝘧𝘴𝘱𝘳𝘢𝘬𝘦𝘯𝘴𝘵𝘦𝘭𝘴𝘦𝘭. 𝘋𝘔𝘐 𝘪𝘴 𝘮𝘦𝘥𝘦 𝘮𝘰𝘨𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘨𝘦𝘮𝘢𝘢𝘬𝘵 𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘵 𝘕𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘢𝘭 𝘎𝘳𝘰𝘦𝘪𝘧𝘰𝘯𝘥𝘴.

𝘍𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘐𝘯𝘴𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘪𝘴 𝘮𝘦𝘥𝘦-𝘪𝘯𝘪𝘵𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘋𝘪𝘨𝘪𝘵𝘢𝘢𝘭 𝘌𝘤𝘰𝘴𝘺𝘴𝘵𝘦𝘦𝘮 𝘦𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘋𝘔𝘐-𝘦𝘤𝘰𝘴𝘺𝘴𝘵𝘦𝘦𝘮.

Online event on Jun 11th
Rosa Tibosch, Community manager , posted

Deel jouw ervaring en breng Amsterdam dichter bij de Donut!

Featured image

Werk jij aan één of meerdere initiatieven of ondernemingen die bijdragen aan een Amsterdam met voor iedereen een eerlijke, sociale basis maar binnen veilige ecologische grenzen. Dat noemen wij een 'Donut Pionier': iemand die de Donut Economie in regio Amsterdam een stapje dichterbij brengt.

Om deze transitie naar een circulaire economie te versnellen willen we het belang en de impact laten zien van initiatieven, belangrijke drempels wegnemen en zoeken naar praktische oplossingen om initiatieven te laten groeien. Daarvoor hebben we jouw kennis en ervaring nodig.

Hieronder leggen we meer uit over dit onderzoek, de resultaten, wat je hieraan hebt en de tijdlijn. Wil je meteen de vragenlijst invullen? Deze vind je hier:

[https://forms.office.com/e/ittiJyHtmw](https://forms.office.com/e/ittiJyHtmw "https://forms.office.com/e/ittiJyHtmw") De deadline hiervoor is 4 september.

Dit onderzoek
Je bent bij het werken aan jouw initiatief of onderneming vast uitdagingen tegengekomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan regelgeving die niet lijkt aan te sluiten bij je initiatief. Maar ook aan andere drempels die groei van jouw initiatief in de weg staan zoals ruimte, financiering, mensen, middelen, capaciteit, kennis of vooroordelen. Misschien heb je ook geleerd over oplossingen die daarbij werkten, of juist niet. Ten slotte zijn we nieuwsgierig naar de impact die je maakt. Deze vragen staan centraal in dit onderzoek. We richten ons op de succesvolle initiatieven, maar ook op die initiatieven die de drempels en problemen niet hebben kunnen overwinnen en uiteindelijk niet succesvol waren. Van beide valt veel te leren.

De resultaten
Op basis van dit onderzoek kunnen we de grootste uitdagingen agenderen en de beste oplossingen ontwikkelen of delen. Daarvoor analyseren we de reacties op deze vragen in september, met een aantal experts. We delen relevante inzichten met andere Donut Pioniers, maar vertalen het ook door naar beleidsmakers, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarvoor werken we samen met onder meer de gemeente Amsterdam, Kennisland, Olympia, de HvA en de UvA. Ook werken we aan een Europees vervolg van dit onderzoek waarin verschillende steden worden vergeleken, om lessen te delen en samen te werken aan oplossingen.

What’s in it for you?
We realiseren ons dat je tijd beperkt is. Daarom proberen we je zoveel mogelijk terug te geven.
- De uitdagingen en oplossingen van andere pioniers delen we, met hun goedkeuring, ook met jou. Hopelijk helpt dit je om je doelen te halen.
- Je verhaal kan als voorbeeld worden opgenomen in publicaties in het kader van de 750 verjaardag van Amsterdam, of het internationale onderzoek. Dit ter lering en inspiratie voor iedereen die een stap wil zetten in het maken van positieve impact.
- We agenderen belangrijke concrete drempels bij de relevante partijen zoals de gemeente en werken met hen aan gerichte oplossingen. En daar betrekken we jou bij, als je interesse hebt.

Het vinden van de belangrijkste uitdagingen is één. Het belangrijkste is dat we hiervoor gerichte oplossingen ontwikkelen en de transitie naar een circulaire economie kunnen versnellen.  

De tijdlijn
- 4 september - Deadline voor de vragenlijst. 
- Eind september - We analyseren de resultaten in een workshop, oa. met Donut Pioniers. In de vragenlijst kun je je hiervoor opgeven.
- 13 november - We presenteren de resultaten op de Donut Dag.

Het invullen van deze vragenlijst kost 15 a 20 minuten. Het zou geweldig zijn als je hier wat tijd voor vrij wilt maken. 

De vragenlijst vind je hier: [https://forms.office.com/e/ittiJyHtmw](https://forms.office.com/e/ittiJyHtmw "https://forms.office.com/e/ittiJyHtmw")

Alvast heel erg bedankt voor je tijd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Leren & Integreren team
Rosa Tibosch

Rosa Tibosch's picture #SmartCityAcademy
Naomi Vrielink, Projectmedewerker at Future City Foundation, posted

Slotevent Summerschool over publieke platformen

Featured image

🚀 Hoe veranderen publieke platformen de overheid? Een thema dat ons allemaal raakt! Platformen veroveren de wereld. Uber, Marktplaats en AirBNB kennen we allemaal.

Op 30 aug zal het slotevent plaatsvinden van de Summerschool.
Deze middag staat, geheel toepasselijk, in het teken van de veranderende overheid. De 20e Summerschool gaat namelijk over de vraag: Hoe veranderen publieke platformen de overheid, welke toekomstscenario’s kunnen we daarover schetsen en hoe disruptief zijn deze?

Ontdek het antwoord op deze prikkelende vraag tijdens het spectaculaire slotevent ter ere van de 20e summerschool van het @Kennislab voor Urbanisme! 🌟 We nodigen iedereen uit die ooit heeft deelgenomen aan een summerschool of dit graag wil doen.

Deze Summerschool wordt georganiseerd door 'Kennislab voor Urbanisme' en de 'Future City Foundation' in opdracht van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag.

Wanneer:
Op 30 augustus van 12.30 tot 17.00 uur

Locatie:
Provinciehuis van de Provincie Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

📅 Zet 30 augustus alvast in je agenda, want van 12.30 tot 17.00 uur staat een middag vol inspiratie en innovatie op het programma.

📢Bekijk hier het programma van de middag https://lnkd.in/etuMCCU5
📢of geef je direct op via https://lnkd.in/erHMed74

*Dit event is gratis toegankelijk

Meet-up on Aug 30th
Ferry Tillekens, Strategy & Partnership manager at Startup Village, posted

Charting the Future: Exploring the Latest AI Technologies in Cartography

Featured image

Join us on June 26th for an exciting and interactive afternoon (for FREE) dedicated to exploring cutting-edge AI advancements in cartography. Get ready to immerse yourself in a day filled with inspiration, knowledge sharing, and valuable networking opportunities with like-minded individuals who are passionate about the latest AI technologies in cartography.

Program

 • 14:00 – 14:15: Walk-in
 • 14:15 – 14:30: Welcome by Allard Pierson
 • 14:30 – 15:30: Interactive session with Linear Logic. Zeta Alpha, Amsterdam Time Machine
 • 15:30 – 15:45: Short break
 • 15:45 – 16:30: Open Stage - You can join and pitch your AI idea on stage to a relevant audience!
 • 16:30 – 17:15: Wrap-up and summary of the day
 • 17:15 – 18:15: Drinks, bites & networking

Interactive sessions
During this hour-long session, our speakers will showcase the exciting possibilities that arise from the application of cutting-edge cartography technologies. They will take you along on a journey that shows how 'simple' old maps can be enhanced, highlighting how the incorporation of relevant information brings historical landscapes, landmarks, and details to the forefront. By comparing these augmented maps with the present-day reality, you will gain a deeper understanding of the historical context and appreciate the changes that have occurred over time. The end result is an interactive map that facilitates user interaction.

Open stage
During the open stage, we welcome you (individuals/startups/organizations) with fresh and innovative AI ideas related to the topics mentioned below to present in a 5-minute pitch. Your presentation will be in front of a relevant audience existing of numerous stakeholders who are interested in potential collaborations, including people from the Allard Pierson Museum, TomTom, the University of Amsterdam, and various startups and other organizations.
You can sign up for the open podium via the registration form!

Who should attend?
We extend a warm invitation to all those who possess expertise ranging from the digitalization of data (and extracting meaningful insights from it) to effectively presenting this data to a wider audience through the use of AI. This means that if you have a background in any of the following areas, you won't want to miss out:

 • Mastering the art of digitization and extracting valuable information
 • Unleashing the power of 3D/4D mapping
 • Enhancing data with semantic enrichment
 • Harnessing the potential of Large Language Models/Neural networks
 • Revolutionizing data visualization techniques

Don't miss this engaging opportunity to connect with fellow professionals, exchange ideas, and stay at the forefront of innovation in cartography. Mark your calendars for June 22nd, and be prepared for an extraordinary and free event!

More information and registration can be found here.

Ferry Tillekens's picture Meet-up on Jun 26th
Jasmyn Mazloum, Communicatie at Gemeente Almere, posted

[Gecanceld] Hoe kunnen we met een taxshift de circulaire bouweconomie versnellen?

Featured image

Helaas hebben we door omstandigheden dit event moeten cancelen. Iedereen die zich tot op heden heeft aangemeld, heeft hier als het goed is bericht op gehad. Heb je toch vragen hierover? We horen graag van je! Stuur me gerust een mailtje via jasmyn@price-ce.nl

Hoe kunnen we met een taxshift de circulaire bouweconomie versnellen?

Het onderzoek dat we recent met partners hebben uitgevoerd, laat zien hoe de taxshift de transitie naar een circulaire bouweconomie mogelijk maakt. Met de taxshift verschuiven we de lasten van arbeid naar vervuiling en verbruik. Hoe levert draaien aan de belastingknop 80% milieuwinst op?

Op 1 juni presenteren we bij Circl de opvallende resultaten van dit nieuwste onderzoek en reflecteren we hier samen op. Ervaar in dit interactieve programma dat we allemaal onderdeel uitmaken van de transitie naar een circulaire bouweconomie.

We spreken onder andere Sustainability Manager bij Fiction Factory Marije Remigius, Wavemaker met The Ex'tax Project Femke Groothuis, Programmamanager bij Goldschmeding Foundation Birgitta Kramer, Head Sector Advisory bij ABN AMRO Sander Van Wijk, Co-Founder Copper8 Cécile van Oppen, Senior Consulant bij Copper8 Sybren Bosch en Ingrid Zeegers, programmamanager bij PRICE.

Wil je hier graag bij zijn? Meld je hier aan via de website van Circl.
Lees meer over dit project op de website van onze partner Copper8.

Jasmyn Mazloum's picture Lecture / presentation on Jun 1st
Angela Lopez, Marketing , posted

Online Workshop: Code your first Chrome extension

Featured image

This workshop is for total beginners!

This is an online workshop. Sign up on Livestorm
Chrome extensions such as Adblockers, Webpage translators, third-party apps (e.g. Evernote) integrators, and many others, can be extremely powerful, and also very fun to use. This workshop is for total beginners!
In this workshop you will learn:
• How to build step-by-step your first Chrome extension
• Publishing your first Chrome extension
• The key concepts to understanding how these extensions work

About this online workshop:
This workshop will start with a 1-hour lecture to introduce the core concepts. You will then be onboarded on Le Wagon's e-learning platform and access the slides, a sum-up of key notions as well as exercises to keep practising after the workshop.

This workshop is brought to you by the #1 rated coding bootcamp worldwide:
Le Wagon emerged in 2014 as one of the first tech bootcamps in France, offering web development and data science programs. Now, it has grown to a robust global community of tech talents with 45 Le Wagon campuses in Amsterdam, Berlin, Lisbon, London, Melbourne, Mexico, Montreal, Singapore, São Paulo, Paris, Tel Aviv, and other cities worldwide. With this expansion, Le Wagon has helped over 20,000 developers, data scientists, designers, and entrepreneurs start their new careers in tech. Eight years on, the school continues to inspire tech aspirants to find their path in the industry.

Angela Lopez's picture Masterclass / workshop on May 9th
Angela Lopez, Marketing , posted

Online Workshop: Women’s Coding Day

Featured image

Le Wagon Women's Coding Day is a full morning of coding dedicated to all women who want to gain coding skills

This is a free online workshop for women! Sign up on Livestorm

Le Wagon Women's Coding Day is a full morning of coding dedicated to all women who want to gain coding skills 💪. If you are interested or know women who want to discover to code, this is the place!

Our team of female teachers will assist you during this workshop on the basics of HTML and CSS. In this workshop you will learn:
✨ The tools you need to design, build and host your own landing page
✨ How to structure your landing page with HTML, then style it with CSS and finally get your website live
✨ All the necessary tools to start designing and building pages yourself without any prior coding experience!

About this workshop: This online workshop will start with a lecture to introduce the core concepts. You will then be onboarded on Le Wagon's e-learning platform and access the slides, a sum-up of key notions as well as exercises to keep practising after the webinar.

This workshop is brought to you by the #1 rated coding bootcamp worldwide:
Le Wagon emerged in 2014 as one of the first tech bootcamps in France, offering web development and data science programs. Now, it has grown to a robust global community of tech talents with over 40 Le Wagon campuses in Amsterdam, Berlin, Lisbon, London, Melbourne, Mexico, Montreal, Singapore, São Paulo, Paris, and other cities worldwide. With this expansion, Le Wagon has helped over 20,000 developers, data scientists, designers, and entrepreneurs start their new careers in tech. Nine years on, the school continues to inspire tech aspirants to find their path in the industry.

Angela Lopez's picture Masterclass / workshop on May 31st
Angela Lopez, Marketing , posted

Online Workshop: Get started with Data Visualization in Tableau

Featured image

This is free online workshop. Sign up on Livestorm

In this free online workshop, you will learn the basics of Data Visualization and how to use it in your day-to-day.

In this 2 hours workshop you will learn:
✨ What Data Visualization is and how to use it
✨ The basics of Tableau and how to implement it in your day-to-day
✨ How to create your first Tableau chart and dashboard together

About this online workshop:
This online workshop will start with a 1-hour lecture to introduce the core concepts. You will then be onboarded on Le Wagon's e-learning platform and access the slides, a sum-up of key notions as well as exercises to keep practicing after the workshop.

About Le Wagon:
Le Wagon emerged in 2014 as one of the first tech bootcamps in France, offering web development and data science programs. Now, it has grown to a robust global community of tech talents with 45 Le Wagon campuses in Amsterdam, Berlin, Lisbon, London, Melbourne, Mexico, Montreal, Singapore, São Paulo, Paris, Tel Aviv, and other cities worldwide. With this expansion, Le Wagon has helped over 20,000 developers, data scientists, designers, and entrepreneurs start their new careers in tech. Eight years on, the school continues to inspire tech aspirants to find their path in the industry.

Angela Lopez's picture Masterclass / workshop on May 18th
Angela Lopez, Marketing , posted

Campus tour: Discover our Amsterdam Campus and tech courses

Featured image

To book a Campus tour, reserve your spot here

Come and explore Le Wagon's campus in Amsterdam during a private Campus Tour with our Student Advisor, Olivia.

Get a firsthand look at our courses, and our campus and ask all of your questions.
Don't miss this opportunity to boost your career and join our community of 20,000 alumni.

About Le Wagon
Le Wagon is a global leader in immersive tech training.
Our mission is to train people from all backgrounds in coding, data and product skills, give them the best learning experience of their life, and help them accelerate in their career and change their life.

We also help companies become more data-driven by leveraging their data and unlocking their employees’ potential through corporate training.
Founded in Paris in 2013, Le Wagon now has campuses in +40 cities across 25 countries, including global tech hubs such as Berlin, London, Tokyo, Shanghai, Singapore, and Sao Paulo. Most importantly, Le Wagon is a community of 18,000+ graduates- from all walks of life, including many entrepreneurs (who created 180+ tech startups and raised $862M+ globally), career changers, and digital nomads.

Angela Lopez's picture Meet-up on May 24th
Zoë Spaaij, Project manager , posted

Summerschool 'Hoe veranderen platformen de overheid?'

Featured image

Platformen veroveren de wereld. Uber, Marktplaats en AirBNB kennen we allemaal. De grote vraag is dan ook: hoe gaat de overheid zelf naar een platform transformeren? Op 23 augustus, 28, 29 en 30 augustus 2023 gaan 24 jongprofessionals aan de slag met disruptieve scenario’s rondom digitale platformen. We onderzoeken welke utopieën en dystopieën we ons kunnen voorstellen. En wat de overheid nu al kan doen om kansen te benutten en gevaren te tackelen.

Daarom organiseren Kennislab voor Urbanisme en de Future City Foundation in opdracht van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag een Summerschool ‘Hoe veranderen publieke platformen de overheid?’ in samenwerking met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat‘ en de City Deal ‘Slim Maatwerk’.

Wanneer:
Op 23 augustus komen we op een aparte dag bijelkaar en op 28, 29 en 30 augustus blijf je slapen.

Locatie:
In de Eendenkooi, in Den Haag

Meld je nu aan en bedenk samen met 24 andere jongprofessionals hoe je data en digitalisering inzet om de problemen van vandaag op te lossen voor de wereld van morgen.

Ben je zelf geen jongprofessional meer, maar ken je iemand in je netwerk? Stuur deze Summerschool dan aan hem/haar door.*

Waar gaat het over?
Platformen brengen vraag en aanbod op een efficiënte manier samen. Centraal staat de mogelijkheid voor verbinding en uitwisseling waarbij deelnemers elkaar vertrouwen en voordeel halen uit elkaars aanwezigheid. Die platformen kunnen ook, net als de hele digitale transitie, zorgen voor disrupties in en van de hele samenleving. Net zoals Spotify de muziekwereld heeft veranderd, zo kan ook de overheid veranderen. Daar moeten we nu al over nadenken. Want hoe willen we dat publieke platformen zich gaan ontwikkelen? Welke kaders en randvoorwaarden moeten er zijn?  

Tijdens deze Summerschool laten we ons inspireren door experts, futuristen, filosofen, ondernemers en overheidsprofessionals. We gaan met elkaar aan de slag om te komen tot verschillende scenario’s over de vraag: Hoe veranderen publieke platformen de overheid, welke toekomstscenario’s kunnen we daarover schetsen en hoe disruptief zijn deze? Dit alles doen we samen met de Provincie Zuid-Holland in het kader van hun expeditie rondom Publieke Platformen.

Voor wie en met wie
De summerschool richt zich op getalenteerde jongprofessionals (pasafgestudeerden en jonge beleidsambtenaren). Het is onze overtuiging dat de leiders van morgen zich nu onderscheiden door het volgen van extra-curriculaire activiteiten. Als slimme jongprofessional geef je ook de opdrachtgever inspiratie en energie en ben je wellicht interessant voor werkgevers.
We organiseerden deze summerschool in opdracht van de Provincie Zuid-Hollandin het kader van de expeditie Publieke Platformen en in samenwerking met Future City FoundationCity Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en City Deal ‘Slim Maatwerk’

Doe mee!
Je bent geschikt als je begrijpt dat er voor ingewikkelde problemen geen eenvoudige antwoorden volstaan. En soms ook wel. Je hebt een achtergrond in:

 • RUIMTE: ruimtelijke ordening, planologie, stedenbouw
 • BESTUUR: bestuurskunde, beleidskunde, politicologie
 • GEESTESWETENSCHAPPEN: filosofie, geschiedenis
 • SOCIAAL: sociologie, sociale geografie
 • DESIGN: product design, multimedia, marketing
 • TECH: geo en media design, game design, computer science / IT en software developing
 • of iets anders interessants, want verder out-of-the-box is ook welkom.

Wij zijn blij met omdenkers en dwarskijkers. Aan deze summerschool kunnen 24 jongprofessionals deelnemen. Deelnemen is gratis.
MELD JE NU AAN

Meer weten?
Klik hier voor meer informatie over de summerschool.  

Masterclass / workshop from Aug 28th to Aug 30th
Angela Lopez, Marketing , posted

Kodingsdag: Coding Day at Le Wagon

Featured image

Kodingsdag: Coding Day at Le Wagon

Registration required on Eventbrite!

After Koningsdag 👑 comes Kodingsdag 👩‍💻- a full morning of coding dedicated to all who want to gain new in-demand tech skills 🚀

Join us on campus on April 29th for a workshop fit for the future tech royalty!
Learn how to code your first Landing Page or build your first Machine Learning model with Python - all while celebrating in the spirit of King's Day!

And the best part? This workshop is completely free, so you don't have to spend a dime. Sign up now and start building your kingdom of tech! 💻

Angela Lopez's picture Masterclass / workshop on Apr 29th
Linze Rijswijk, Innovation Regional Development Financing Startups AI , posted

Waardecreatie met data & AI: naar een concrete roadmap voor jouw onderneming

Featured image

Lang werd kunstmatige intelligentie (oftewel artificial intelligence, AI) vooral als als technologie van de toekomst gezien. Inmiddels is AI een realiteit in ons dagelijks bestaan én in het bedrijfsleven. De recente populariteit van gebruiksvriendelijke tools zoals ChatGPT, Midjourney en Teachable Machine onderstrepen dat nog eens.
AI-toepassingen op het gebied van efficiëntie, besparing en innovatie kunnen mkb’ers veel profijt opleveren. Bijvoorbeeld op het gebied van maatwerk, vroegtijdige en nieuwe inzichten, planning, automatisering, procesoptimalisatie en storingsreductie. Nu AI gemeengoed wordt, is het essentieel om de kansen en uitdagingen te begrijpen.

Bij veel ondernemers roept deze technologie vragen op.Zoals: Voor welke uitdagingen in mijn bedrijf kunnen data en AI mogelijk een oplossing bieden? Waar moet ik rekening mee houden? Waar begin ik als ik data en AI wil inzetten in mijn bedrijfsstrategie? Hoe passen andere bedrijven in mijn sector AI toe? Wat zijn de voordelen en risico’s?

Ben je mkb-ondernemer en zoek je antwoord op dit soort vragen? Meld je dan aan voor de workshop Waardecreatie met data & AI voor jouw onderneming: eerste stappen naar een concrete roadmap.De workshop is ontworpen om jou te helpen bij het verkennen van de mogelijkheden van data en AI, en je de kennis en handvatten mee te geven voor het maken van een plan van aanpak.

We ontvangen je graag op woensdag 7 juni van 12.30 tot 17.00 bij Cupola XS in de Koepel in Haarlem.

Aanmelden kan via dit formulier. Deelname is kosteloos, maar er kunnen maximaal vijftien bedrijven meedoen dus wees er snel bij want vol = vol. Per bedrijf kunnen tot twee personen deelnemen.

Programma

 • Inloop met koffie en broodje
 • Welkom door de NL AIC en ROM InWest
 • AI-quiz: begrip van belangrijkste termen en achtergrond
 1. Inspiratie: praktijkvoorbeelden van twee ondernemingen
 • Zelf aan de slag:
 • Uitdagingen die zich goed lenen om te worden opgelost met data en AI
 • Ontwikkeling van een innovatievisie en -strategie met data en AI
 • Onder begeleiding van een team van experts een roadmap ontwikkelen om binnen jouw onderneming de eerste stappen te zetten met data en AI.
 • Afsluiting en borrel

De workshop is een initiatief van de Nederlandse AI Coalitie om samen met regionale partners AI toegankelijker te maken voor het mkb. In deze terugblik op de voorgaande editie van de workshop lees je meer over het initiatief. De workshop is geschikt voor mkb-partijen uit alle sectoren. Neem gerust contact op als je twijfelt of deelname voor jou relevant is. Voor vragen kun je terecht bij Annekaat van Welsem: annekaat.vanwelsem@nlaic.com.
Ontwikkeld door: Mooncake AI, NL AIC
Regionale partner: ROM InWest. De locatie is beschikbaar gesteld door Cupola XS, de techcampus voor digitalisering van het mkb. Met begeleiding van Datacraftsman uit Haarlem en Active Collective uit Beverwijk en concrete voorbeelden van toepassing van Semmtech uit Hoofddorp en Quantillion uit Amsterdam.

Linze Rijswijk's picture Masterclass / workshop on Jun 7th
Arpad Gerecsey, Director/Chief Innovation Officer/Board member at A Lab Amsterdam, posted

Curious about AI? What about the future of the creative industry?

Featured image

Are you a creative and curious how the advent of AI might impact you, your work, your world? For a whole afternoon we will delve into Artificial Intelligence. We’re curious about its significance for the creative industry. Will it change the creative field as we know it? Transform the lives of creatives? And shape the future for the whole sector?
In a jam packed afternoon full of demo's and discussions we will explore these topics. Ethics, Art, Skills, Energy Impact, DIY, IP, technology, they are all on the agenda.
 
Be curious. Come join. Your input is necessary.

Entrance free, limited tickets

Arpad Gerecsey's picture Conference on Mar 28th
Gert Roskammer, Community Manager at Future City Foundation, posted

Slimme Stad Parade 2023 - 25 mei 2023 in Den Bosch

Featured image

Er zijn zoveel smartcity-initiatieven dat je soms de bomen door het bos niet meer ziet. En daarom brengen we op 25 mei 2023 in  's-Hertogenbosch alle bomen bij elkaar. Wil je weten welke innovatieve smartcity-initiatieven er zijn die bijdragen aan een leefbare en slimme en sociale stad? Dan mag je de Slimme Stad Parade op 25 mei in het provinciehuis van Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch niet missen!

Tijdens dit unieke evenement krijg je de kans om kennis te maken met alle smartcity-initiatieven in Nederland en Vlaanderen. Ontdek welke slimme oplossingen er zijn voor het sociaal domein en hoe we de verstedelijkingsopgaven van de toekomst kunnen oppakken. En leer wat digitalisering en technologisering betekent voor de maatschappelijke opgaven van vandaag.

Dus, wil je weten welke smartcity-initiatieven er zijn die bijdragen aan een betere wereld? Wil je het hele bos kunnen overzien? Kom dan naar de Slimme Stad Parade op 25 mei in het provinciehuis van 's-Hertogenbosch en laat je inspireren!

We starten om 11.00 uur met het officiële programma met een welkomstwoord door de provincie Noord-Brabant en de voorzitters van de twee stuurgroepen. Daarna volgen er pitches tot in de middag. Om 14.45 uur hebben we een theoretische break met professor Albert Meijer over hoe je innovatieve samenwerkingen opschaalt. Een onderwerp dat heel belangrijk is voor beide City Deals en alle andere smartcityinitiatieven.

Klik hier voor het hele programma.
Aanmelden voor de Slimme Stad Parade

Datum: 25 mei 2023, 10.00 - 17.00 uur (inloop 10.00- 11.00 uur). Aansluitend is er een smartcityfeest, waarvan de locatie nog bekend wordt.
Locatie: Provinciehuis 's-Hertogenbosch, Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch.
<strong>Kosten</strong>: Deelname aan de Slimme Stad parade is gratis, voor het feest en eten rekenen we een betaalde toegang.
Wil je op de ochtend van het evenement een badge ontvangen?* Meld je dan aan via de volgende link.

Aanmelden voor de Slimme Stad Parade
 
Praktische informatie
Parkeren: Je kunt het beste parkeren bij Transferium Pettelaarpark. Vanaf het Transferium is het ongeveer 10 minuten lopen naar het Provinciehuis. Meer info is te vinden op denboschregion.nl
OV: Vanaf het station 's-Hertogenbosch reis je of met een OV-fiets of met de bus. Bekijk hier alle bussen.
 
* Meld je je lastminute (vanaf 9.00 uur op woensdag 24 mei 2023) aan of meld je je ter plekke aan? Dan schrijven we je handmatig in met een blanco badge.

Gert Roskammer's picture Conference on May 25th
Julie Chenadec, Relationship Development Manager at Aknostic, posted

Let's measure the environmental impact of digital products & applications.

Featured image

On September 16 we are inviting the Dutch Tech & IT community to an in-person workshop & knowledge-sharing sessions on measuring the environmental impact of digital products and applications.

We believe the key to reducing the environmental impact of the digital ecosystem is to make it transparent to the user of an application - to raise awareness of the environmental costs of their digital usage.

Join us !

Julie Chenadec's picture Masterclass / workshop on Sep 16th
Zoë Spaaij, Project manager , posted

19 x de AVG, wat betekent dat voor u? Leer het op ons Europees wetgevingswebinar op 2 juni

Featured image

De komende jaren pakt Europa haar rol op het gebied van digitalisering en technologisering. Er komen maar liefst 19 Europese wetten aan die stuk voor stuk net zo ingrijpend zijn als de AVG. Tijdens een webinar op 2 juni van 16.00 - 1700.00 uur leert u van Jonas Onland (VNG) wat dat voor uw organisatie betekent.

De Europese wetten hebben veel impact op de macht van de techbedrijven. Maar ook op de manier waarop de slimme stad wordt ontwikkeld. Maar zijn we wel goed voorbereid op de komst van die nieuwe wetten? En wat houden ze precies in? Wat zijn de gevolgen van die wetten voor de ontwikkeling van smart cities? Zijn bedrijven en gemeenten voorbereid?

Daarover geeft Jonas Onland (Programma leider Digital Transformation & Europe VNG) op 2 juni 2022 een presentatie én gaat met u in gesprek.

Datum: 2 juni van 16.00 – 17.00 uur

Locatie: Online (u ontvangt een dag van tevoren de link)

Deelname gratis

MELD JE NU AAN

Heeft u vragen voor Jonas Onland? Stel ze dan alvast via het aanmeldformulier.

Online event on Jun 2nd
Trey Hahn, Founder , posted

Open Database of Bicycle Infrastructure Manuals

Featured image

500+ cycling infrastructure documents from all over the world, and growing. Cycling infrastructure design manuals, strategy guides and more all curated in one easy-to-use database.

Trey Hahn's picture #Mobility
RESILIO Amsterdam, posted

RESILIO blue green roofs presentation

Featured image

On March 17th we will give a presentation on RESILIO blue-green roofs and climate adaptation during a digital blue green event of the Scandinavian Green Roof Institute!

Policy advisor climate adaptation Joyce Langewen at the Gemeente Amsterdam and Merle van der Kroft, project consultant/engineer at MetroPolder Company will guide you through this. Both are working on the RESILIO project.

The presentation starts at 3.10 pm. Tune in this free event, register here.

RESILIO Amsterdam's picture Online event on Mar 17th