Smart City Academy

Are you interested in the experiences of others working in smart city projects and organizations? The Smart City Academy provides available knowledge about smart city projects and can help you with project development. This Smart City Academy page provides you with information and researches about the impact and conditions of smart city projects. Professors, teachers and students study the initiation, management, collaboration and scaling of smart city projects and would like to share these results with you. They do so by organizing events and masterclasses, by developing smart city tools and methodologies and by making research and outcomes accessible. You can find everything here. And the good news is.... You can add your knowledge too! Are you working on Smart City research? Please feel free to share your knowledge in the Academy section, under ‘Other research and theses’. The Smart City Academy is powered by the Amsterdam University of Applied Sciences. If you have any questions, you can contact smartcityacademy@hva.nl

Dave van Loon, Onderzoeker / adviseur stedelijke vraagstukken at Kennisland, posted

Kennisland-podcast #1: geen vernieuwing zonder ongemak

Featured image

Geen vernieuwing zonder ongemak. Maar durven vernieuwers het ongemak zelf in de bek te kijken? En wat kunnen we daarvan leren? In deze podcastserie ter ere van 25 jaar Kennisland gaan we in gesprek met sociale vernieuwers over scheve machtsverhoudingen, schijnparticipatie, gebrek aan diversiteit, preken voor eigen parochie, haperende verdienmodellen, de paradox van vernieuwing en andere olifanten in de kamer waar wíj het juist wel graag over willen hebben. In deze eerste aflevering gaat Marieke van Doorninck in gesprek met Tofik Dibi.

Eerste gast: Tofik Dibi

Tofik is een Marokkaans-Nederlandse oud-politicus, schrijver, activist en sinds 2018 bestuursadviseur van het stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam. Hij richt zich onder andere op het vergroten van kansen van jongeren in grote steden. Tofik staat bekend om zijn gedrevenheid en is niet bang om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Regelmatig zorgt hij met scherpe tweets voor reuring op X. Hij is bovendien lid van onze Raad van Advies. Marieke van Doorninck, directeur van Kennisland, gaat met hem in gesprek over ongemak en vernieuwing.  

> “De realiteit vraagt soms om een bittere toon.”

Ongemak inzetten en toch verbinden

Ze praten over hoe je ongemak kunt inzetten om de status quo te bevragen en de gevestigde orde uit te dagen. Belangrijk daarbij is om tegelijkertijd comfort te bieden. Ongemak werkt het beste in een veilige setting. Hoe kun je de confrontatie aangaan zonder de ander te verliezen?

Luister de podcast (28 minuten) via onderstaande link.

Dave van Loon's picture #Citizens&Living
Denis Yaa Kyerewaah, Student , posted

Enhance Your Business Processes with Expertise and Insight

Dear,

My name is Denis Yaa Kyerewaah, and I am a business administration student at the Amsterdam University of Applied Sciences. For my project, I am seeking a current and relevant business challenge where I can provide insights and add value to your organization. I would like to propose a collaboration to optimize and improve your business processes.

Project Objective:

The goal of this project is to deliver a concrete advisory and implementation plan for a specific business process within your organization. This project will focus on one of three core areas: Operational Management (OM), Information Management (IM), or Organizational Behavior (OB).

Project Proposal:

 • Core Area: [Choose one: OM, IM, OB]
 • Challenge: [Briefly describe the relevant business challenge]
 • Objective: Provide insights into current processes and explore opportunities for optimization and improvement.

Project Approach:

 • Preliminary Research (3 weeks):
  • Conduct a minimum of 3 interviews per week with relevant stakeholders.
  • Analyze current business processes and identify optimization opportunities.
 • Research and Advisory Phase:
  • Conduct an in-depth analysis of the chosen challenge.
  • Develop a concrete advisory and implementation plan.
 • Implementation Phase:
  • Support the implementation of the advisory plan.
  • Evaluate results and make necessary adjustments.

Critical Success Factors and Requirements:

 • Time and Support: Access to multiple stakeholders for interviews, questions, and support throughout the project.
 • Organizational Requirements:
  • Minimum of 20 employees (exceptions possible upon approval).
  • At least 2 years of operational history.
  • Supervisor with at least a higher professional education (HBO) level.

Benefits for Your Organization:

 • Gain insights and optimize a key business process.
 • Receive a concrete and actionable implementation plan.
 • Collaborate with motivated and well-trained business administration students.

I believe this collaboration will be mutually beneficial, and I look forward to discussing this further with you. Could you let me know if you are open to a meeting to explore the possibilities?
Thank you in advance for your time and consideration.

Kind regards,
Denis Yaa Kyerewaah
0634425063
Amsterdam University of Applied Sciences

#SmartCityAcademy
Elisabeth Werter, Founder of 2Ping (local Money in SouthEast) , posted

2Ping 20 juni spreker op event Amsterdam Smart City

Korte samenvatting 2Ping in Zuidoost

Wij maken ons sterk voor de lokale economie. Dat willen we doen met het introduceren en ontwikkelen van een complementaire lokale munt 2Ping voor Zuidoost. Purpose en waarde gedreven. Inclusief en met impact voor iedereen.

Aanleiding

'Wij maken ons zorgen hoe onze huidige economie werkt en geloven dat het anders kan'

Wij ondernemen, wonen, werken, zorgen en leren in Zuidoost. Een stadsdeel met pioniers uit alle windstreken. Zuidoost heeft een sterke en lokale identiteit: de combinatie van onze pioniersgeest, creativiteit en saamhorigheid maakt ons uniek. Zuidoost is trots, eigengereid en ademt diversiteit. Deze unieke waarden en innovatiekracht willen we benutten om de tendens van sociale ongelijkheid te keren, door anders met ons geld om te gaan en bij te dragen aan de transitie naar een donut economie. In Zuidoost is ook veel armoede en ongelijkheid. Het geld wat vanuit de multinationals worden verdiend vloeit weer even snel de wijk uit als dat het binnenkomt zonder dat bewoners en lokale ondernemers hiervan profiteren.
Vanuit de Collectieve Ruimte Grubbehoeve in het stadsdeel Zuidoost en in samenwerking met het ZZP Cafe Hartje Bijlmer en het stadsdeel Zuidoost zijn we vanaf januari 2020 intensief bezig met de voorbereidingen voor Lokaal Geld. We hebben hiervoor Bottom up draagvlak gecreëerd, wat resulteerde in een Manifest en dat door verschillende partijen is getekend (zie bijlage).

Met lokaal geld maken we nieuwe verbindingen tussen bedrijven, netwerken en bewoners met een win-win-win voor iedereen: people, planet én profit. Zodat ons stadsdeel zich inclusief en duurzaam door ontwikkelt met sterke ondernemers en eerlijke kansen voor iedereen. Dit sluit aan bij de principes van Community Wealth Building. We hebben hierover sinds februari 2020 contact met Dirk de Jager (bestuurder stadsdeel Zuidoost) naar aanleiding van zijn oproep voor ideeën voor de lokale wijkeconomie. Sindsdien hebben we nauw contact hem waarin we de nut en noodzaak van Lokaal Geld voor Zuidoost hebben uitgediept en wat voor raakvlakken dit heeft met Community Wealth Building.

Waarom lokaal geld en voor wie?

'Wij willen dat geld en onze inzet waarde schept voor onze communities en leefomgeving'

Met lokaal geld maken we bewuste keuzes met wie we de waarden, onze energie, aandacht en kracht willen uitwisselen. Geld is niet alleen 'een algemeen aanvaard en geaccepteerd ruilmiddel' (Willem Opmeer), maar ook ‘een middel dat sociale relaties creëert en waarde toekent’ (Kate Raworth). We zien dat het neoliberale systeem, waar ons huidig economisch systeem op gebouwd is, niet meer functioneert. Van Kate Raworth, Katherine Trebeck tot onze eigen Kees Klomp laten zien dat het systeem steeds meer is gaan werken voor de happy few.

Complementair geld is met name van betekenis zijn voor perifere gebieden (regio's, wijken) die kampen met economische, sociale achterstand en werkloosheid. Het stimuleert de transitie naar een sociale, duurzame of circulaire economie door het tijdelijk uit de wind houden van kleine initiatieven en waarden te geven aan zaken die nu niet zichtbaar zijn. Met lokaal geld maken we nieuwe verbindingen tussen bedrijven, netwerken en bewoners met een win-win-win3 voor iedereen: people, planet én profit.

De pijnpunten en integrale waarden waar we een bijdrage aan willen leveren zijn: Armoede; gelijke kansen, financiële inclusiviteit, gezond voedsel betaalbaar maken; meer lokale klandizie; veiligheid; lokale productie; betaalbaar vastgoed; goede invulling geven aan Social Return; korte ketens maken; verbinding formele en informele economie; zichtbaarheid maken van impact & witwassen voorkomen.
Voor wie we het doen:

 • De kleine en middelgrote ondernemer uit Zuidoost (ZZP’er, Toko-eigenaar, etc)
 • De sociale, lokale en/of informele netwerken
 • De huishoudens met een smalle beurs

Met wie:

´Pioniers die geloven dat het anders kan, met een droom voor Zuidoost´.

Wij zijn een open consortium (samenwerkingsverband) waar we onze kennis, talenten en krachten bundelen om een lokale munt voor Zuidoost te ontwikkelen. Onze kracht is diversiteit en gelijkwaardigheid: lokale ondernemers, maatschappelijke instellingen, lokale overheid, kennisinstellingen en bewoners. Wij zien onszelf als pioniers die vanuit verschillende rollen gezamenlijk bouwen aan een andere economie. Met de consortium partners hebben we samen een manifest geschreven wat ondertekend is door 23 organisaties, individuen en bedrijven.

Concrete integrale maatschappelijke doelen en resultaten:

Een lokale munt ontwikkelen en laten groeien die leidt tot een veerkrachtige donut economie in Zuidoost: inclusief, sociaal en duurzaam.

Het bevorderen en registreren van impact op sociaal, economisch en duurzaam gebied door co-creatie met bestaande initiatieven gerelateerd aan 4 categorieën:

De lokale economie versterken
Dat doen wij door geld langer in de wijk houden en vaker te laten circuleren zodat de onderlinge handel en ruil bevorderd wordt en lokale netwerken opbloeien. Zo maken we lokaal en inclusief ondernemerschap sterker en kansrijk. We sluiten aan bij gebiedsontwikkelingen (ArenAPoort en Amstel III) en Community Wealth Building.

 • 1.000 kaarten uitgeven
 • 100 bestedingsposten zijn actief
 • 5% absolute waarden van de totale omzet on Zuidoost zit in het systeem
 • Munten moeten minimaal 5 x circuleren
 • 5% omzetverhoging
 • 5 nieuwe banen worden er geschapen?

De sociale waarden activeren
Dat doen we door ons te richten op uitwisseling van diensten, op de inzet van vrijwilligers en door te bouwen aan inclusieve communities en een inclusieve economie. We sluiten ons aan bij het

“Masterplan Zuidoost“ en het “Social Pact”, ondernemers- en buurtplatfoms. We betrekken actief bedrijven met hun Social Return verplichtingen en zoeken aansluiting bij hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doelen.

 • 1.000 burgers doen mee
 • 100 vrijwilligers worden gevalideerd
 • 5 burgerinitiatieven doen mee
 • De burgers zijn gelukkiger en minder eenzaam

De toekomst duurzaam maken
We willen de voetafdruk die ons handelen heeft op de natuur en het klimaat verkleinen. Door het stimuleren van lokale productie en handel, met minder vervoersbewegingen, geven we prioriteit aan duurzame initiatieven. We belonen gedrag dat een duurzame en gezonde levensstijl en een nieuwe circulaire economie bevordert. Hierbij staan centraal de minder draagkrachtige bedrijven, organisaties en bewoners.

 • De munt ondersteunt het programma Community Wealth Building en het Masterplan
 • 5 duurzaamheids initiatieven worden in de lokale munt beloond
 • Impact is meetbaar

Welk effect willen we zien na een jaar:

In samenwerking met Overheid, Burgers, Bedrijven en Kennisinstellingen experimenteren, creëren en innoveren om de transitie naar een lokale donut economie te bewerkstelligen.’
Onze droom is dat 2Ping over 5 jaar zo vanzelfsprekend is dat je het vrijwel overal in Zuidoost kunt uitgeven met regionale en internationale aantrekkingskracht. Het sociaal en economisch kapitaal dat wordt gecreëerd in Zuidoost blijft ook grotendeels in Zuidoost. Netwerken tussen bedrijven, zzp-ers, organisaties, bewoners en initiatieven zijn verstevigd. Vanuit de gezamenlijke waarde die we creëren ontstaat er een overvloed aan kansen en mogelijkheden. Het stelt ons in staat om sociale, economische en duurzame doelen te realiseren. Dat de lokale munt:
De lokale economie is versterkt door geld lokaal te laten stromen

 • De lokale munt is geïntroduceerd in de Bijlmer, met behulp van bestaande software van Stro/Cyclos (Een digitaal systeem waar iedereen zich veilig bij voelt)
 • Social return is lokaal ingezet
 • lokale inkoop is gestimuleerd

De sociale waarden zijn geactiveerd

 • Vrijwilligerswerk wordt vergoedt
 • De sociale, lokale netwerken zijn versterkt

Lokaal geld heeft bijgedragen aan de toekomst meer duurzaam maken

 • CO2 reductie is meetbaar gemaakt doordat lokaal transport en productie tot stand is gekomen ipv grote afstanden
 • Energietransitie is gestimuleerd via projecten

Integrale resultaten

 • Waarde: sociaal, in ruil en in geld zichtbaar en meetbaar maakt via een dashboard
 • Er is minimaal 1 experiment uitgevoerd vanuit het Living Lab waar actiegericht leren en experimenteren centraal staat en een kennisinstelling is actief aangehaakt
 • Lokaal Geld Zuidoost is iIngebed is bij het programma “Community Wealth Building en het Masterplan van de gemeente Zuidoost.
 • Er is een implementatie plan ontwikkelt over hoe de vervolg stappen vorm te geven. Te denken valt aan het opschalen/uitbreiden van het experiment, het starten van nieuwe experimenten, het aanpassen van de aanpak, etc. Onderdeel van het implementatie plan is dat we kijken naar het software systeem en of we vanuit dit systeem blijven opereren of ons eigen systeem gaan ontwikkelen met behulp van lokale experts.
 • De lokale munt wordt breed gedragen door diverse gemeenschappen en netwerken in Zuidoost, o.a. door de inzet van ambassadeurs en het uitrollen van onze campagne. Hierdoor ontstaat een brede en representieve community van gebruikers
 • Een kennisinstelling is actief aangehaakt bij het Living Lab

Communicatie

Bij al onze activiteiten maken we gebruik van lokale media kanalen zoals Zuidoost TV, Radio Mart, Razo, New Metropolis Zuidoost, facebook en whatsapp groepen. Dit is van belang om draagvlak te creëren bij de bevolking van Zuidoost. Maar ook om het consortium uit te breiden met nieuwe partners. Ook via het verspreiden van flyers en nieuwsbrieven willen we zoveel mogelijk onze impact bekend maken. Hier zijn de links waar dit initiatief via social media in de spotlight staat: https://amsterdam.groenlinks.nl/podcast/aflevering10
https://www.dezwijger.nl/programma/cinema-klimaattafel

Meerwaarde tov andere vormen van lokaal geld. Wat voegt dit toe op de bestaande lokaal geld vormen:

Geld is een afspraak van wederzijds vertrouwen, maar geld is ook energie die pas waarde genereerd als het stroomt. Het is daarom essentieel om te kijken naar de bedding, het ecosysteem waarin het geld blijft stromen. Hoe geef je het een dienende rol? Experimenten in Nederland vonden voornamelijk plaats in bedrijfsnetwerken tussen bedrijven (United, Utrechtse Euro) en in communities waarbij individuen diensten uitwisselen (Lets, Makkies). Al deze initiatieven zijn tot nu beperkt gegroeid, maar nooit opgebloeid en een marginale rol blijven spelen. We gaan met lokaal geld 4 helixen verbinden (Overheid, Burger, Bedrijfsleven en kennisinstituten) waardoor de munt makkelijker blijft stromen en steeds weer waarde kan creëren. We omarmen daarbij bestaande initiatieven en ook bestaande munten kunnen meedraaien in het geheel.We willen het wiel niet opnieuw uitvinden, maar leren van bestaande initiatieven zoals de Noppes, de Makkie, de Ecocoin, Circulair geld van Stro, Tijdsparen. Ook innovaties op het gebied van fintech, tokens en blockchain willen wij op implementatie mogelijkheden onderzoeken. Fintech en blockchain bieden de mogelijkheid te leren van de routing die het lokaal geld aflegt.

Kernwaarden en spelregels

Met elkaar bepalen we de spelregels die voortkomen uit onze gezamenlijke kernwaarden: inclusief, verbindend, transparant, gelijkwaardig, wederkerig en duurzaam. Met bottom-up projecten stimuleren we de waardecreatie en (mede)eigenaarschap. Daarnaast ondersteunt het bedrijven om de transitie slag te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en purposedriven onderneming. Rechtvaardigheid in plaats van ongelijkheid. Impact in plaats van onhoudbare groei. Overvloed in plaats van schaarste. We hebben oog voor veiligheid, wetgeving en privacy.

#SmartCityAcademy
AMS Institute, Re-inventing the city (urban innovation) at AMS Institute, posted

Pretotyping Techniques: Testing Ideas Faster & Smarter

Featured image

Welcome To Our Open Entrepreneurship Events

AMS Institute is excited to announce the third of many exclusive online workshops & masterclasses aimed at offering zero-cost, high value, practical knowledge to first-time entrepreneurs and innovation professionals.
Join us on June 11th for a workshop led by Hesam Panahi director of strategic initiatives and startup programs at Rice University's Liu Idea Lab for Innovation and Entrepreneurship, to discover how pretotyping (no, that’s not a typo :) can help you test your ideas faster and smarter, so that you can minimize the risk of building something no one wants!
Whether you're a seasoned entrepreneur with a running business or someone who is exploring the possibility of working on an idea, you'll walk away with a methodology to structure your own pretotypes and put them to the test.

About the workshop

Most new products and businesses fail - even if competently executed.
In this interactive workshop, we'll focus on pretotyping, a methodology developed by Alberto Savoia as part of his work at Google, Stanford, and companies ranging from small startups to multinational organizations. Hesam has applied this methodology in his work with hundrends of students, startups, and entrepreneurs at Rice University so far, enabling them to rapidly validate their ideas and pivot quickly based on real-world feedback, thus increasing their chances of future success in highly competitive markets.
In this hands-on workshop Hesam will explore the key aspects of pretotyping, show you how it is different from prototyping, share examples of pretotyping techniques, and offer ways that you can leverage pretotyping in your work. He'll focus on best practices for testing out new ideas with little to no resources and making sure you're building the right it before you build it.

Workshop structure:

 • Why pretotype and how can pretotyping help me?: An introduction to pretotyping, collecting valuable data to get "skin in the game", pretotyping examples and techniques you can use.
 • Try it: Get to work with a hands on exercise to take a new idea & come up with ways to pretotype it.
 • Debrief and Q&A: Group discussion, debrief, and Q&A.

Register Now!

Join us on June 11th to discover how to test your ideas effectively and ensure you’re investing in the right projects.
Reserve your spot now by securing your free ticket here: https://www.eventbrite.nl/e/pretotyping-techniques-testing-ideas-faster-smarter-tickets-900015920847?aff=oddtdtcreator

AMS Institute's picture Masterclass / workshop on Jun 11th
Anonymous posted

𝗗𝗠𝗜 - 𝗨𝘀𝗲𝗰𝗮𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗹𝘀𝘁𝗮𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁

Featured image

Ontdek tijdens de demo van het Digitaal Ecosysteem hoe het Open Urban Platform nu ook binnen het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem in verschillende steden wordt toegepast. Waarbij we graag de usecase stilstaande mobiliteit (inzicht in parkeren) uitlichten.

𝗗𝗠𝗜 - 𝗨𝘀𝗲𝗰𝗮𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗹𝘀𝘁𝗮𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁
Maak kennis met Sebastiaan Dommeck, Productowner & trekker namens vier gemeenten (Apeldoorn, Amersfoort, Helmond en Zwolle) en daarmee nauw betrokken binnen het DMI-ecosysteem voor de toepassing van het open urban platform in de dagelijkse praktijk van de stad. Hij staat klaar om je alles te vertellen over de usecase stilstaande mobiliteit: van de aanleiding tot de uitdagingen. We geven je een kleine sneakpreview:

𝗗𝗲 𝗮𝗮𝗻𝗹𝗲𝗶𝗱𝗶𝗻𝗴:
Hoewel er een overvloed aan informatie beschikbaar is vanuit parkeeronderzoeken en diverse databronnen, blijft het aanbod versnipperd. Hierdoor blijft veel waardevolle informatie ongebruikt, terwijl deze juist cruciale inzichten kan bieden.

𝗗𝗲 𝘂𝗶𝘁𝗱𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴:
Verschillende soorten mobiliteitsdata ontsluiten en combineren in een toepassing via het open urban platform. Dit genereert waardevolle inzichten die steden in staat stelt om hun mobiliteitsbeleid effectief te sturen.

Mis jij nu ook inzicht en een concreet handelingsperspectief als het gaat om mobiliteit, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling in jouw stad en ben je benieuwd hoe we vanuit DMI dit aanpakken? Laat je dan inspireren tijdens deze bijeenkomst!

𝗘𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿:
En dat is niet alles! We gaan ook dieper in op een cruciaal onderdeel van het Digitaal Ecosysteem namelijk Governance en Ethiek. Ontdek hoe hier vorm aan wordt gegeven. Hoe vertalen de waarden zich naar het platform. De werkgroep neemt je mee in de laatste ontwikkelingen en hun roadmap voor dit jaar.

𝗞𝗼𝗿𝘁𝗼𝗺:
Er staat je een uur vol waardevolle inzichten te wachten!

𝗠𝗶𝘀 𝗵𝗲𝘁 𝗻𝗶𝗲𝘁!
Wanneer: Dinsdag, 11 juni, 16.00u - 17.00u.
Waar: Virtueel bij: https://meet.google.com/ojq-gzqq-jaw
Voor een overzicht van deze en onze toekomstige demo's, ga naar: https://www.digitaalecosysteem.nl/maandelijkse-demo

𝘏𝘦𝘵 𝘋𝘔𝘐-𝘦𝘤𝘰𝘴𝘺𝘴𝘵𝘦𝘦𝘮 𝘪𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯𝘸𝘦𝘳𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘥𝘳𝘪𝘫𝘧𝘴𝘭𝘦𝘷𝘦𝘯, 𝘬𝘦𝘯𝘯𝘪𝘴𝘪𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘦𝘯, 𝘎40- 𝘦𝘯 𝘎4-𝘨𝘦𝘮𝘦𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯, 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘷𝘢𝘯 𝘐𝘦𝘯𝘞 𝘦𝘯 𝘉𝘡𝘒 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘦𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘻𝘢𝘮𝘦𝘯𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘶𝘯𝘪𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘈𝘧𝘴𝘱𝘳𝘢𝘬𝘦𝘯𝘴𝘵𝘦𝘭𝘴𝘦𝘭. 𝘋𝘔𝘐 𝘪𝘴 𝘮𝘦𝘥𝘦 𝘮𝘰𝘨𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘨𝘦𝘮𝘢𝘢𝘬𝘵 𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘵 𝘕𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘢𝘭 𝘎𝘳𝘰𝘦𝘪𝘧𝘰𝘯𝘥𝘴.

𝘍𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘐𝘯𝘴𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘪𝘴 𝘮𝘦𝘥𝘦-𝘪𝘯𝘪𝘵𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘋𝘪𝘨𝘪𝘵𝘢𝘢𝘭 𝘌𝘤𝘰𝘴𝘺𝘴𝘵𝘦𝘦𝘮 𝘦𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘋𝘔𝘐-𝘦𝘤𝘰𝘴𝘺𝘴𝘵𝘦𝘦𝘮.

Online event on Jun 11th
Vania Stonner, Quartermaster De Bretten at City of Amsterdam, posted

Opgavegericht werken...uhm?!

Featured image

Waarom werken wij opgavegericht? Welke opgaves hebben wij te doen? deze een paar andere vragen probeer op een simpel manier te beantwoorden in een YouTube filmpje van 17 minuten.

Vania Stonner's picture #SmartCityAcademy
Pelle Menke, Communications and Programme officer Mobility at Amsterdam Smart City, posted

Samenwerken aan transitievraagstukken; wat is er nodig? - Opbrengsten van het Amsterdam Smart City partnerdiner 2024

Featured image

Als Amsterdam Smart City netwerk bijten we ons vast in complexe stedelijke transitievraagstukken. Ze zijn complex omdat doorbraken nodig zijn; van kleine doorbraakjes, tot grotere systeem doorbraken. Denk aan bewegingen rond; organisatie-overstijgend werken, domein-overstijgend werken, en van competitief naar coöperatief. Als netwerk zetten we samenwerkingsprojecten op waarin we gaandeweg ondervinden met wat voor barrières we te maken hebben en wat voor doorbraken er nodig zijn.

Tijdens ons jaarlijkse Partnerdiner op 2 april, hadden we het samen met eindverantwoordelijken van onze partnerorganisaties over de strategische dilemma’s die spelen bij transitievraagstukken. Als gespreksstarters gebruikten we onze lopende onderwerpen van 2024: De coöperatieve metropool, de ondergrond, de circulaire metropool en drijvende wijken. De gesprekken aan tafel gingen echter over wat er aan de basis staat van het werken aan transitievraagstukken. Zo ging het bijvoorbeeld over; het samenwerken aan visies en scenario’s, leiderschap, burgerlijke ongehoorzaamheid en de kracht van coöperaties. In dit artikel bespreek ik beknopt een aantal onderwerpen die onder de aandacht werden gebracht door onze gasten.

Belangen en visie organiseren
Bij een vraagstuk of onderwerp als de ondergrond, gaan we het al snel hebben over de data en de oplossingen. Dat is ‘te makkelijk’. Technisch gaat het allemaal wel kunnen, maar als we daar te snel beginnen met de oplossing lopen we over een aantal jaar weer vast. Het is belangrijk om eerst een stapje terug te doen en een gedeeld belang en gedeelde visie te organiseren.

Hoe je belanghebbenden verzamelt, en de methode om tot een gedeelde visie te komen, dat is wat meer aandacht verdient. Neem het ondergrond vraagstuk als voorbeeld. Op welke schaal organiseer je daarvoor de belanghebbenden? Aan de oppervlakte hebben we Gemeentelijke en Provinciale grenzen, maar in de ondergrond liggen netwerken van kabels en leidingen die op andere schaal zijn geïnstalleerd en hebben we te maken met bodemtypologieën met verschillende behoeften.

Samen voorstellen en voorspellen
Dat waar je naartoe wilt werken, dat moet van iedereen voelen. Het is belangrijk om een setting te creëren van gedeeld eigenaarschap, waarin iedereen zich ook gehoord voelt, en dat je voelt dat de mensen met wie je gaat samenwerken ook voor jouw belangen op zullen komen. Om samen tot een visie te komen, is het belangrijk om te werken aan scenario’s en die samen te doorleven. Je moet het dan niet alleen hebben over waar je heen wilt, maar ook uitwerken wat er gebeurt als je niets doet of als het helemaal verkeerd uitpakt.

De scenario’s zouden op waarden moeten rusten. Het beeld wat bij de scenario’s hoort is veranderlijk, maar de waarden niet. Samen ben je continu in samenspraak over wat de waarden betekenen voor het verhaal dat je creëert.

Leiderschap en een interdisciplinaire werkwijze
Transitievraagstukken en bovenstaande aanpakken verdienen een bepaald soort leiderschap. Zo zou een leidinggevende bijvoorbeeld een veranderlijke en faciliterende houding moeten tonen, en moet hij/zij vanuit waarden werken die inspireren en verbinden. Het zou meer moeten gaan over het faciliteren van doeners, het stimuleren van doelgericht samenwerken in plaats van taakgericht en ruimte bieden voor menszijn en persoonlijke expertises. Met dit laatste wordt verwezen naar een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid. Om dingen die we belangrijk vinden in gang te zetten moeten we soms even los kunnen denken van onze organisatiestructuren en functies. We zouden wel wat vaker mogen appelleren aan ons menszijn.

Meer faciliteren en minder hiërarchie helpt ons om beleid en praktijk dichter bij elkaar te brengen, en om van competitief naar meer coöperatief te bewegen. Als je naar de uitvoering gaat mag de kracht verplaatsen naar de uitvoerders. De machtsverschuivingen tussen leidinggevenden en de doeners, met specifieke rollen en expertises, mag in een constante wisselwerking rond gaan.

Ook interdisciplinair samenwerken aan transitievraagstukken zal nog meer moeten worden gestimuleerd, en misschien wel de norm moeten worden. Bij overheden en bestuurders bijvoorbeeld, zijn transitie thema’s verdeeld over domeinen als energie, mobiliteit, etc. maar de vraagstukken zelf zijn domein overstijgend. Als voorwaarde zou je kunnen stellen dat je altijd twee transities aan elkaar moet koppelen. We zouden meer inspirerende voorbeelden moeten laten zien waarbij verschillende domeinen en transities aan elkaar worden gekoppeld, door bijvoorbeeld overheden.

Publiek-privaat-civiel
Publieke, private en civiele partijen zouden nog meer naast elkaar aan tafel mogen, in plaats van tegenover elkaar. Bedrijven kunnen verzuild zijn, of zich zo voelen, en zouden nog meer om zich heen kunnen kijken en samenwerken. Niet alleen met overheden, maar ook met civiele organisaties. Er zijn vaak meer gezamenlijke belangen dan we denken.

In een beweging naar niet-competitief samenwerken kunnen coöperaties een belangrijke factor zijn. Wanneer je meer autoriteit bij coöperaties neerlegt, weet je zeker dat er in de basis voor een wijk, een stad, haar inwoners, een publiek belang wordt gewerkt. Er liggen dan ook veel kansen bij een faciliterende houding vanuit de overheid naar coöperaties toe, en in de samenwerking tussen bedrijven en coöperaties.
 
Er zijn tijdens dit diner veel onderwerpen aan bod gekomen waar we met het netwerk mee aan de slag kunnen in onze programmering. De input wordt gebruikt voor onze lopende vraagstukken en we gaan de komende tijd in gesprek met partners om te kijken of we van start kunnen met verdiepende sessies of het ontwikkelen van methoden op (enkele van) deze onderwerpen.
<em>Wil je doorpraten over deze onderwerpen, met ons - of een van onze partners? Mailen kan naar pelle@amsterdamsmartcity.com*</em>

Pelle Menke's picture #CircularCity
Mike de Kreek, Researcher citizen participation in smart technologies at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Smart City - Moderne stad of digitale gevangenis

Featured image

Maak jij je zorgen over je privacy en controle van de overheid? Of kan de digitale revolutie je niet snel genoeg gaan? Op woensdag 8 mei gaan we bij Argan in gesprek over de mogelijkheden en gevaren van de smart city: een stad waarbij technologie en data worden gebruikt om de stad te besturen. Een moderne stad moet slim zijn om alle problemen het hoofd te bieden, lijkt het idee. Maar wat is ‘slim’? En om welke problemen gaat het? Meld je aan voor het gesprek, stel je vragen aan het panel en praat mee!

Tijd: Inloop 19:00 - Start 19:30 - Einde 21:00
Locatie: Argan op Jan Tooropstraat 6A
Toegang: gratis
Aanmelden: https://argan.nl/upcoming-events/aanmelden/

Mike de Kreek's picture Meet-up on May 8th
Timo van Elst, Student at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Demoday #23: Mobility Injustices and the creative mind.

Featured image

In a world where moving yourself from point A to point B is becoming much more crucial than ever, there are people out there who cannot experience such a luxury at the flick of a wrist, or perhaps the clack of an ankle? It is hard to imagine sometimes, but there are those who cannot move around as easily as others; be it because of financial, physical, vehicular, or other reasons. A community that can go about as they please without any issues is a happy community that is beneficial to society – For a collective of governments and businesses it is in their best interests to ensure citizens can experience freedom and liberty in their mobility. The question of how to achieve this freedom in mobility and how to deter against injustices regarding mobility remains a hot topic, however. On behalf of Provincie Noord Holland and in collaboration with Amsterdam Smart City and Amsterdam Centre of Expertise, a group of graduating students tackled this topic on the latest Demoday of 2024.

Starting the voyage : What are mobility injustices?
A value workshop led by Jackie Ippel and Jade Salomons engaged the participants in a fun, creative wave of brain-crackling activities. Participants were presented with a question of whether they knew what mobility injustices, or as we call it in Dutch “Mobiliteits Armoede”, was. An explanation of which followed suit soon after. Mobility Injustices, as described by the KiM organization, explains the inability or difficulties people experience in terms of reaching activity locations due to inadequate transport options, combined with socio-economic and spatial conditions in which people find themselves. As a result, they are often hindered in their participation in social life, which negatively affects their quality of life.

It is important to think about the definition of what exactly mobility injustices entail, as it helps us find a better understanding in finding a creative series of solutions that will solve this complex jigsaw puzzle.

Like a ball of yarn : unraveling theorems.
In order to stimulate the brain of each participant and to get the blood pumping through their legs, each participant was asked to stand in the middle of the room. As was once quoted in the horror thriller Saw; “Wanna play a game?”. Participants were presented with a series of theorems in which they had to make a choice that’d question their liberal thoughts; either stand on one side of the room for one answer or on the other side for the other – No in-betweens. Being forced to make ultimatums proved to be both challenging for the participants yet fun, as it was met with bountiful heaps of enthusiasm. In the first theorem, participants were presented with a question of whether or not mobility should be a fundamental right for each and every citizen. While agreed one did not, but can their minds be changed? A flurry of other theorems were presented, each of which dove deeper into the depths of dilemmas one may encounter when attempting to solve the puzzle of mobility inequality. Like who is more important, those who have low incomes or those who suffer from physical and mental disabilities which hinder their day-to-day lives? Brief discussions flowed forth after each and every theorem, after each voting round, reasons were given as to why one can choose one over the other. After which another second voting session followed. Perhaps new insights would change one’s opinion on the subject? It actually did once or twice! Such is the power of dialogue.

Embarking into the abyss : Worst Idea Possible.
“How ba-a-a-ad can I be? I’m just doing what comes naturally-“ -such were the words Onceler sung in Dr. Seuss’s ‘The Lorax’. While people do not like the idea of being bad or thinking of bad ideas sometimes this way of thinking can actually bring plentiful new insights never thought of before. The group split itself in two, each of which under the guidance of either Jackie Ippel or Jade Salomons. Participants were asked to come with their most horrid, ludicrous ideas that’d actually make mobility injustices worse. After which they had to decide what element made this a bad idea. Example, if public transport were to be described, the element that’d make the idea bad would be less alternatives for traveling. The final and third part of this exercise required something rather unique however. Does your mind already wonder what? Well, it’s quite simple really, now participants had to come up with what would be the opposite of their bad idea! So what would their idea be in reverse, an actual solution to the problem they created. If your bad solution was to make everything only scannable by QR-codes its reverse solution would be… using solely physical text! For a solid 20 minutes participants racked their heads and discussed until their times were down to only 5 minutes left. The last of those minutes left were spent discussing and laughing about their ideas – A method met with confusion at first was appreciated with loads of enthusiasm by the end where only time was the fun killer.

A creative view found in madness: Crazy Eight.

The creativity cannot just end after one session. Holding the thought of the previous session, participants were asked to gather in a circle around a table. With each given a paper and asked to fold it so that 8 separate square spaces would form on the sheet the Crazy Eight exercise was explained. Participants were asked to draw their solution one of their 8 square. For each drawing they had a minute per square, a total of 8 minutes until all were filled. Of course with so little time there was little room for thinking, imagination had to pull the cart here, which led to both silly and unique drawings. The longer the session went on the more difficult it became – the participants were truly pushed to their creative limits. A well-trained eye could even notice how some participants still tried to finish their previous drawing before moving onto the next despite the time. You could feel the atmosphere in the room shift to a hectic, almost crazy aura, thus doing its name of ‘Crazy Eight’ truly justice.

At the end of the session it was only natural that people presented their top 3 drawings. One after another each participant proudly showed off their creative drawings like a trophy to the rest of the group. Turns out, despite not communicating with one another during the drawing sessions there were lots of similarities in the elements used in each drawing. The bus, the civil servant, and the elderly were commonly used elements seen back in almost everyone’s drawing. Via these sources of inspiration it became clear just where the solutions may lie.

An journey’s end : Results.

At the end of the session we didn’t just start talking about what we had done. No, instead we At the end of the session, we didn’t just start talking about what we had done. No, instead we went back and looked at the very first theorem everyone was presented with; “Should mobility be a fundamental right for each and every citizen?”. Last time everyone answered all but one was in favor of this theorem, now participants were asked to revise their statement and see if they still agreed with what they said at the beginning. As said before, dialogue can change the outlook we have on the world and so someone did change their stance – The one person that disagreed with the theorem now actually agreed that mobility should be a fundamental right. A full 100% score! Only after this a talk about what we had done started. Opinions were asked and each participant shared the emotion they had experienced during this work session and to leave it behind on a post-it.

·       Fun and insightful: The gamification of thinking is taking the design world by storm, and on this Demoday, it has proven that this form of design thinking can not only be effective in bringing brand new insights but also can be fun.

·       Enthusiasm: What started off with an iffy approach ended with tons of enthusiasm. Idea generating doesn’t just have to be sitting at a table and talking in your own bubble; it can become so much more effective when the mood is changed from serious and gloomy to frivolous and enthusiastic..

·       Creativity: A creative way of thinking actually helps in generating ideas. Using playful thinking such as considering a bad idea first and then the opposite helps find solutions to problems in a much more efficient way.

During this Demoday, we as a group of graduating students got to know the thought process behind those who work within the field of mobility. While we hope that we brought them plenty of insights and, above all, a fun day, it is sufficient to say that we too learned an abundance of information. The insights made during the Demoday will be used by us in writing our final report for the Provincie Noord Holland regarding a detailed consult on how to improve the mobility of the citizens of the province of Noord-Holland and how to tackle the injustices surrounding mobility. Demoday’s are fun and can inspire even the most closed-minded people. If we could, we would do it all over again. And, if you are still on the fence about joining a Demoday, then I hope that column will ignite that curiosity.

Timo van Elst's picture #Mobility
Debby Kruit, Advisor Startup Scaleup Ecosystem at Gemeente Almere, posted

No Failure No Glory

Featured image

Flevo Campus, Food Innovators and UPALMERE! are organizing this No Failure, No Glory evening.
Entrepreneurship is having courage, seizing opportunities, and above all, sticking your neck out. Mostly with success and at the same time, running the risk of making wrong decisions due to all the challenges.
Often the focus is on the successes, and we like to share those, but there is much to be learned from mistakes others have already made. That's why Flevo Campus and UPALMERE! are organizing this No Failure, No Glory evening. Let yourself be nourished and inspired by candid entrepreneurial stories.

Program:
Networking with Drinks and Bites: From 17:00 to 17:30, you can network in a relaxed atmosphere and enjoy delicious snacks and drinks.

From 17:30-18:00 we start the No Failure, No Glory stories: Led by Janno Lanjouw, journalist at Flevo Campus, various entrepreneurs will share their most instructive moments of failure in sessions of 15 minutes each. Expect vulnerable, yet humorous stories about companies that struggled in the start-up phase, reacted too late to market changes, or were ahead of their time. What went wrong? And what did they learn from it and how did it make them more successful?
Q&A: After each story, you have the opportunity to ask your questions. Dive deeper into the experiences of these entrepreneurs and learn from their insights.

Wrap Up and Drinks: At 19:00, we will conclude the evening with drinks, giving you the opportunity to continue conversations, exchange ideas, and make new connections.

Sign up via link and join this event!

Debby Kruit's picture Meet-up on Apr 23rd
Mark Stoevelaar, Project manager at City of Amsterdam: Digitalization & Innovation, posted

Are you an innovative entrepreneur? The In Residence Open Events program might be your chance to cooperate with Amsterdam!

Featured image

Want to test your innovation during an open event such as Amsterdam Pride or the Amsterdam marathon? And looking for the opportunity to cooperate with the city in the long run?

The In Residence Open Events programme might be something for you. We have 8 broad defined challenges, ranging from circular economy to safety, from mobility to extreme whether. Basically we're looking for all innovations that can have an positive impact on the city and the event of the future!

During the programme you get:

 • The opportunity to pilot your solution at an open event in Amsterdam, such as Amsterdam Pride or the Amsterdam Marathon
 • 15K test budget to execute this pilot
 • Guidance by an experienced mentor
 • Access to the large municipality network
 • The opportunity for long term cooperation in case of a succesfull pilot
 • Large exposure and feedback opportunities

Interested to see our programme, the challenges and opportunity this brings for you?
See our website, www.innovatiepartners.nl, or see most recent LinkedIn post: https://www.linkedin.com/posts/gemeente-amsterdam-innovatie_inresidence-amsterdam-innovatie-activity-7163881081757253632-6soh?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

For questions or thoughts, you can reach out to Mark Stoevelaar, project manager of the In Residence programme.
- mark.stoevelaar@amsterdam.nl
- +31621193028

#Mobility
Jonas da Silva, Professor and Researcher , posted

New article "Guidelines for a participatory Smart City model to address Amazon’s urban environmental problems"

Dear Amsterdam Smart City Managers and Members,

As a member of your digital platform, I would like to sincerely thank you for the insightful emails and contents you provide to members like myself throughout the year.

I am delighted to share with you my latest published article, "Guidelines for a participatory Smart City model to address Amazon’s urban environmental problems," featured in the December 12, 2023 issue of PeerJ Computer Science.
The article can be fully accessed and cited at:
da Silva JG. 2023. Guidelines for a participatory Smart City model to address Amazon’s urban environmental problems. PeerJ Computer Science 9:e1694 https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1694

I welcome you to read my publication and share it with fellow members who may find the digital solutions for the Amazon region useful. Please let me know if you have any feedback or ideas to advance this work.

Sincerely (敬具)
Prof. Jonas Gomes ( 博士ジョナス・ゴメス)
www.jgsilva.org
UFAM/FT Industrial Engineering Department (Manaus-Amazon-Brazil)
The University of Manchester/MIOIR/SCI/AMBS Research Visitor 2020/2023

Jonas da Silva's picture #DigitalCity
Cornelia Dinca, International Liaison at Amsterdam Smart City, posted

Amsterdam Region’s Insights on Local Green Deals during COP28

Featured image

Participating in a COP28 side event organized by the European Commission, the Amsterdam Region delved into Local Green Deals as instrument for achieving the green transition. The primary goal for the session was to uncover actionable strategies and prerequisites essential for fostering public-private collaboration to realize the sustainability transition. Marja Ruigrok, vice-mayor for the municipality of Haarlemmermeer, represented the Amsterdam Region alongside political and business leaders from Braga (Portugal), Aalborg (Denmark) and Skelleftea (Sweden).
 
Commencing the session, Valentina Superti, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship, and SMEs at the European Commission, highlighted Europe's ambition to become the first climate-neutral continent by 2050. This necessitates a transformative shift towards sustainability, digitalization, and resilience, which is why the Commission is introducing critical legislation like the Net-Zero Industry Act and the Critical Raw Materials Act.
 
Ruigrok shared insights from the Amsterdam Metropolitan Region’s efforts in establishing Local Green Deals, emphasizing her role as political ambassador and champion for the Green Deal Bikes initiative. She stressed the importance of cycling, explaining that despite its reputation as a cycling paradise, approximately 20% of young people in the Amsterdam Region can not ride a bike: “If you don’t learn to ride a bike at a young age, you are also much less likely to use a bike for commuting later in life. That’s why in this Green Deal, we stimulate young people to learn to ride bikes, and encourage employers to support commuting by bike. This is crucial because employees who bike take on average 2.5 fewer sick days compared to those who don’t bike.”
 
Reflecting on success factors, Ruigrok emphasized the need for political commitment, and clear project ownership: "From a political point of view, you need long term commitment, and you have to create ownership. Someone has to take ownership and say ‘this is my project.’ This might be a governmental agency, a company, a knowledge institution, or civil society organisation - but someone has to take the lead. Otherwise, you will continue to talk, and nothing will happen."
 
Throughout the session, participants provided practical insights and recommendations for fostering successful public-private collaborations in general, and Local Green Deals in specific:

 • Lasse Frimand Jensen, mayor of the City of Aalborg, emphasized the necessity of accountability mechanisms: “Mutual commitment is necessary and there must be mechanisms in place to keep each other accountable.”
 • Ricardo Rio, mayor of City of Braga and Member of the European Committee of the Regions, highlighted the role of local authorities in mobilizing capacity and engaging stakeholders: “Local authorities need to have the spirit to engage stakeholders and shape partnerships. We  also need governance models that tranced political cycles, and that allow people to participate and hold us accountable.”
 • Jens Broberg, representing the business sector, emphasized the urgent need for appropriate incentives: “Governments must use policy frameworks to incentivize and regulate businesses and industry towards a green economy.”
 • Evelina Fahlesson, vice-mayor of Skelleftea Municipality emphasized the need for open and honest dialogue: “As a municipality, you have to be open about your challenges and willing to start a dialogue with your citizens and companies. Use procurement and new financing models as tools to implement a shared vision.”
 • David Nordberg, from Skanska Sweden, encouraged business leaders to align their business models with sustainability ambitions: "Be brave: try new ways of doing business and work in collaborations. In the long term, there is no conflict between sustainability and the economy."

The session highlighted the pivotal role of collaborative multi-stakeholder partnerships in achieving the green transition, emphasizing sustained political commitment, robust governance structures transcending political timelines, and policy frameworks incentivising sustainable businesses.

In the context of COP28, the true challenge lies in replicating these successful approaches on a wider scale, extending beyond the relatively affluent European context to a global landscape with more limited resources. In many regions, the urgent and acute impacts of climate change are already pervasive, amplifying the need for swift, comprehensive action. This necessitates a global and concerted effort of nations and industries, to surmount the hurdles posed by resource scarcity and varying levels of socio-economic development. This calls for collaboration not only within regions but across continents, fostering knowledge-sharing, technology transfer, and collective efforts in tackling climate challenges. The urgency of the climate crisis demands a united global front, where the lessons learned and successes achieved in Local Green Deals can serve as guiding principles towards a more sustainable and resilient future for all.

Cornelia Dinca's picture #CircularCity
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

ICC Phase 2: Kick off in Brussels

Featured image

The Intelligent Cities Challenge (ICC) is one of the European Commission’s largest city support initiatives supporting European cities in their green and digital transitions. ICC delivers knowledge and support services to cities and their local economies to address two major challenges: making the transition to a net-zero economic model, while enabling social inclusion and sustainable development for every EU citizen.

Cities learn how to address these challenges through Local Green Deals: integrated, multi-disciplinary action plans to lead the green and digital transition across sectors from the built environment, urban mobility and renewable energy systems to tourism or small retailers. Cities become members of a vibrant network, gain access to advisory services, innovation and sustainability management techniques, cutting-edge technology and training and get inspiration and advice from peers and mentor cities.

Building on the success of the previous edition of the ICC programme (2020-22) and Digital Cities Challenge (2017-19), the ICC will now enter Phase 2!

Amsterdam as a Mentor City

Like previous years, Amsterdam has been selected to join the support programme as a mentor city. The city will play a leading support role by guiding the 64 core cities as they embark on their two year journey to create impactful strategies and develop innovative solutions that will place the cities at the forefront of the green and digital twin transition through Local Green Deals. A nice compliment, allowing the Amsterdam Region to share their experiences and learnings from setting up Local Green Deal initiatives over the past years.

The Intelligent Cities Challenge Strategy City Lab: Accelerating the Twin Transition (November 2023)

On 23 and 24 November 2023, over 200 people - a mix of Intelligent Cities Challenge (ICC) core and mentor cities, political leaders and representatives from European institutions gathered for the first time in-person to discuss the status quo of Twin Transition. Through examples and best practices, attendees had the honour to hear from over 30 speakers as they shared insights into collaboration methods, Local Green Deals, climate ambitions, digital transitions and more across the course of 20 sessions.

Amsterdam Smart CIty's Leonie van den Beuken travelled to this gathering in Brussels as one of the representatives of the Amsterdam Region. She summarized her trip as follows:

This EU program helps cities from north to south, east and west to connect, share and learn. A much needed interaction, as we all try to improve the quality of life of our citizens. We all struggle with the ever rising cost of living. And we all want to get our cities to become more sustainable.

None of this comes easy, but we all know that local collaboration plays a key role. Building local coalitions between government, businesses and citizens is one thing, but how do we make sure these so called coalitions of the willing actually become coalitions of the doing?

Some of the learnings we shared from the Amsterdam Region are; the need for political support and the importance of trust and respect.

 • Local political leadership will inspire and guide society and entrepreneurs to invest and contribute. However, make sure pilotical support doesn’t evolve into political ownership. When that happens, societal parties and businesses tend to step out the coalition.

 • Take the importance of trust and respect seriously. You need to show long term commitment, take time to create understanding between parties. Take competition between participating SME’s serious and define together how to handle this together. Create a workflow in which smaller parties are allowed to participate less intense but sill feel incorporated.

We'll keep you up to date on our participation in future gatherings and results from ICC Phase 2. Want to know more? Check https://www.intelligentcitieschallenge.eu/

Amsterdam Smart City's picture #SmartCityAcademy
Tom van Arman, Director & Founder at Tapp, posted

Responsible apps and other digital dilemmas

Featured image

Scrolling endlessly? Get off your screen and join us for an evening of insights and inspiration with remarkable speakers at our upcoming meetup event! Mike Lee of Stichting Appsterdam will revisit the crucial topic of ethics in app development, shedding light on principles for the future. Joris de Leeuw will share some useful techniques to avoid our constant digital distractions. Mohamed S Bah, founder of City Rights App, will share creative solutions for migrant challenges through podcasting and storytelling. Social designer Anna Noyons of (ink). social design will discuss designing products that bring out the best in people. Emiel Poot will explore the balance between human nature and the digital landscape. See you there for a night of discovery and connections!

AGENDA:

 • 17:00 Welcome drinks - Welcome drinks to break the ice and network a bit with fellow attendees.
 • 17:30 Opening and Welcome - Pinch / Appsterdam
 • 17:45 Kick-off Speaker - Mike Lee - Mayor of Appsterdam. Mike will be revisiting his 2013 flagship talk “Ethics Made Easy”. How does this talk still hold up ten years later? What has changed, what principles should app makers consider going forward?
 • 18:10 Joris de Leeuw - focus trainer at Diep Werk Doen. With his company Diep Werk Doen Joris trains knowledge workers how to better concentrate on their work and resist the constant lure of apps, calls, email and media. His method teaches the principle of attention by design; how we can reshape our own thoughts and behaviours to become more productive and less restless and distracted. He will give a talk on a few of the most recent insights in the field of focus and productivity. Website: https://www.diepwerkdoen.nl.
 • 18:30 Mohamed Bah - City Rights App and City Rights Radio. Mohamed is the founder and host of the City Rights Radio and co-founder of the City Rights App. With his platforms he tries to find creative solutions to problems faced by migrants. Concerned with the dangers of negative stereotypes and its impact on the already marginalized community, he uses podcasting, and storytelling to reframe migrant representation in media.
 • 18:40 Food is served
 • 19:10 Anna Noyons - Anna is a social designer and the founder of (ink). social design. Anna will give a talk about designing services, products and systems that bring out the best in us, people.
 • 19:30 Emiel Poot - De Jonge Strateeg & Appsterdammer - Emiel will delve into the balance between our human nature and todays digital landscape. We all have a fundamental need for social connection, but how have our instincts adapted to digital relationships, communication, and sense of belonging? Join us as we navigate the fascinating synergy between our wired brains and the virtual networks that have reshaped the very essence of human interaction.
 • 20:00 - Closing and networking drinks.
Tom van Arman's picture Meet-up on Nov 30th
Vasileios Milias, PhD Candidate at Delft University of Technology (TU Delft), posted

CTwalk Map

Featured image

What opportunities for social cohesion do cities provide?

Is your neighbourhood park frequented by a homogenous or diverse mix of people? How many hashtag#amenities can you reach within a short hashtag#walking distance? And do you often encounter people from different walks of life?

I am very excited to introduce to you CTwalk Map, a web tool that seeks to highlight the social cohesion potential of neighbourhoods while also unmasking local access hashtag#inequities. CTwalk maps opportunities that different age groups can reach within a 5 or 15-minute walk.

🚶‍♀️🚶‍♂️ It uses granular population, location, and pedestrian network data from open sources to estimate how many children, adults, and elderly hashtag#citizens can reach various destinations in a city within a short walk.

🌐 It offers a simple and straightforward understanding of how the 5 and 15-minute walking environments are shaped by the street network.

➗ It estimates the degree of pedestrian co-accessibility of various hashtag#city destinations.

CTwalk Map is now available for the five largest cities in The Netherlands.

Take a look at the web tool:

https://miliasv.github.io/CTwalkMap/?city=amsterdam

... learn more about CTwalk Map at this link:

https://bit.ly/ctwalkmap

[currently does not support mobile phones or tablets]

...and let us know what you think!

Vasileios Milias's picture #DigitalCity
Wouter Mulders, Communications Coordinator at Drift, posted

Live podcast-opname over afbouw: ‘Voer voor Verandering’

Featured image

Dinsdag 7 november organiseert DRIFT in Theater Walhalla te Rotterdam haar allereerste interactieve podcast-avond over afbouw. Waar moeten we mee stoppen voor een beter Nederland? En hoe?

Wouter Mulders gaat in gesprek met stopstrateeg Marije van den Berg en aspirant-Minister van Afbraak Derk Loorbach. Stel je vragen live in de podcast en praat – zodra de microfoon weer uit is – onder het genot van een drankje na met andere transitiemakers. Koop hier je kaartje!

De DRIFT podcast ‘Voer voor verandering‘ gaat het vierde seizoen in. In dit nieuwe seizoen gaan we aan de slag met de vraag: als goede afbouw zo belangrijk is voor een groener en eerlijker Nederland, waarom zien we er dan zo weinig van? In vijf afleveringen, duiken we die vraag in door middel van muziek, verhalen en gesprekken met (oud-)burgemeesters, activisten, een rouw- en verliestherapeut en allerlei andere experts en ervaringsdeskundigen.

Omdat we meer willen doen dan alleen (uit)zenden, gaan we dinsdagavond 7 november een live podcast opnemen, waarin we het gesprek aan gaan met ons (luisteraars)netwerk over afbouw. Daar kun jij bij zijn!
 
Het programma ziet er als volgt:

 • 18:30 – deuren open
 • 19:00 – start van de avond met inleiding
 • 19:45 – live opname met Wouter Mulders, Marije van den Berg en Derk Loorbach
 • 20:30 – afsluiting
 • 21:00 – napraten en gelegenheid tot drankje

De avond zal plaatsvinden in Theater Walhalla’s ‘Kleine Walhalla’, Sumatraweg 9-11 op Katendrecht in Rotterdam.

Kaartjes kosten € 12 en zijn te koop via deze link.

Wouter Mulders's picture Lecture / presentation on Nov 7th
Yeni Joseph, Head of Public Policy and Government Affairs at TNW, posted

🍃 Join us for the next gathering of Climate Tech Amsterdam on October 17 at TNW City.

Featured image

<strong>🍃 Join us for the next gathering of Climate Tech Amsterdam on October 17 at TNW City.</strong>

An initiative backed by leading ecosystem players, including TNW, StartupAmsterdam, Carbon Equity, Google Netherlands and supported by Climate Tech Cities and De Roos

💡 For this edition, we'll uncover the latest trends & developments in (Dutch) Climate Tech and facilitate discussions around e.g. Sustainable AI and Closing the Climate Finance Gap.

Climate Tech Amsterdam is the Netherlands’ leading community of climate tech innovators, experts and enthusiasts gathering during meetups, roundtables and events to exchange best practices, discuss challenges and opportunities and showcase success stories within Climate Tech.

Spots are limited, so make sure to register!

Yeni Joseph's picture Meet-up on Oct 17th
Christiaan Elings, Strategy & Collaboration for Sustainable Transitions at Royal Haskoning, posted

Hoe creëer je Levende Lerende Netwerken die impact hebben?

Featured image

Hoe maak je de stap van gezamenlijk leren, naar samen echt dingen doen? Er is al veel over gezegd en geschreven... Communities of practice, smeden van allianties, enz enz... Vaak blijft het dan een beetje hangen bij het organiseren van een toffe sessie, vast met veel energie. En daarna gaat iedereen - als het goed is met nieuwe ideeën en inspiratie - weer verder met waar 'ie al mee bezig was. Vaak is dat al genoeg, maar zeker in transities wil je eigenlijk een stapje verder komen.

Is eigenlijk al wel voldaan aan een aantal belangrijke condities om het netwerk levend te maken en te houden?

Reflecterend op onze eigen praktijk, ontdekten we een aantal kenmerken die belangrijk en beïnvloedbaar zijn bij het bouwen van impactvolle levende lerende netwerken. Amsterdam Smart City zelf is zo'n voorbeeld, waarin we voortdurend met elkaar op zoek zijn naar hoe we onze samenwerking van betekenis kunnen laten zijn voor de duurzame transities in onze regio. De Green Deal Circular Festivals, het MRA Platform Smart Mobility, Sail Amsterdam, en het Initiatief Bewust Bodemgebruik zijn enkele andere voorbeelden van levende lerende netwerken. Ook hier zagen we telkens dat de volgende kenmerken van belang zijn om verder te komen, en om de stap te maken van samen leren, naar samen doen:

(1) Wederzijdse afhankelijkheid tussen deelnemers
(2) Beweging door gedeelde energie
(3) Diversiteit daagt uit
(4) Persoonlijke ontwikkeling, empathie, ego overstijgend
(5) Veilige ruimte om te leren en ontwikkelen

Op basis van onze ervaringen in de praktijk, hebben we onze kijk op het ontstaan, de kenmerken en het begeleiden van Levende Lerende Netwerken opgeschreven in een whitepaper. Wil je meer weten, dan kun je die downloaden via onderstaande link (naar beneden scrollen naar de download knop van de Levende Lerende Netwerken Whitepaper).

Tijdens het PGM Open Congres op 26 september organiseren we hierover een workshop voor programmamanagers (https://lnkd.in/gcRPv4V8). En, je kunt me natuurlijk altijd een berichtje sturen als je meer wilt weten!

Christiaan Elings's picture #CircularCity
Dave van Loon, Onderzoeker / adviseur stedelijke vraagstukken at Kennisland, posted

KL Brouwerij ‘Leefomgeving van de toekomst’

Featured image

Waar je woont en hoe je leeft, heeft invloed op je gezondheid. Hoe kunnen we de leefomgeving inrichten om de gezondheid van bewoners te bevorderen en gezondheidsachterstanden te verminderen? Tijdens deze KL Brouwerij gaan we samen op buurtsafari op het Marineterrein in Amsterdam.

Het Marineterrein is een prachtige leefomgeving, waar veel geëxperimenteerd wordt met creatieve innovaties die de leefomgeving en publieke ruimte van de toekomst voorbereiden. Op 28 september gaan we samen op safari over het terrein. We ervaren zelf hoe een aantal van deze experimenten onze leefomgeving verbeteren. Daarna vertelt Annick Mantoua, directeur van De Gezonde Stad over hoe zij samen met bewoners en de gemeente een initiatief hebben opgestart dat leidt tot aanpassingen in de fysieke leefomgeving en de bevordering van de gezondheid in de buurt.

We laten ons inspireren door de leefomgeving van de toekomst. We zoeken naar inspiratie voor wat er allemaal mogelijk is en zal zijn in de openbare ruimte, en ontwerpen vervolgens onze eigen ideeën. Kom ook!

De KL Brouwerij wordt georganiseerd door Kennisland. Een aantal keer per jaar laten we ons werk even voor wat het is en brouwen we samen nieuwe ideeën voor maatschappelijke uitdagingen. We brengen leven in de brouwerij door te ontdekken, smeden, broeden, fantaseren en borrelen. Dit doen we met partners, experts, ervaringsdeskundigen en betrokkenen bij het vraagstuk dat die middag centraal staat, en waar we meer over willen leren.

Deze KL Brouwerij vindt plaats op <strong>28 september van 16.30-18.30 uur</strong>. Meer informatie en aanmelden kan via onderstaande link. Via e-mail houden we je op de hoogte over het programma. Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar Faduma Mukhtar via fm@kl.nl

Dave van Loon's picture Meet-up on Sep 28th