#Policy
News

Topic within Digital City
Lisa Hobus, posted

Onderzoek leidt tot oproep om de privacy van burgers te beschermen in de openbare ruimte

Featured image

De Britse innovatiestichting Nesta lanceert vandaag een rapport met aanbevelingen voor het beschermen van de privacy van burgers in de digitale openbare ruimte. Nesta roept steden en lokale overheden op om lokale bevoegdheden slim in te zetten om het gat te vullen tussen de technologische ontwikkelingen en regulering op nationaal en Europees niveau.

In opdracht van de Cities Coalition for Digital Rights (CC4DR), waar Amsterdam deel van uitmaakt, heeft innovatiestichting Nesta onderzocht hoe Europese steden en regio's de privacy van hun inwoners beter kunnen beschermen, vooral als het gaat om gegevens die door de private sector worden ingewonnen. Denk aan eye-tracking-camera's die in billboards zijn ingebouwd, of incassobedrijven die gebruik maken van nummerplaatherkenning (ANPR-camera’s), of het gebruik van wifitracking door ondernemers.

Uit de praktijkvoorbeelden die het in rapport When Billboards Stare Back. How Cities Can Reclaim The Digital Public Space  zijn verzameld, blijken gemeenten voorop te lopen met innovatief beleid voor sensoren in de openbare of semi-private ruimtes, dat de inzet van onder meer camera’s of geluidssensoren beperkt en ervoor zorgt dat het recht op privacy niet wordt ondermijnd. De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld om deze reden een meldingsplicht voor sensoren opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Het rapport laat zien dat nationale overheden de technologische ontwikkelingen in de publieke ruimte niet altijd goed kunnen bijbenen. Ook blijkt dat er onvoldoende Europese of nationale wetgeving is om technologische ontwikkelingen altijd goed te reguleren. Als er wetgeving is dan zijn de regels veelal abstract, waardoor ze in de praktijk niet altijd goed zijn toe te passen.

Daarom roept Nesta steden en lokale overheden op om het gat tussen de technologische ontwikkelingen en regulering op nationaal en Europees niveau op te vullen door slim gebruik te maken van bevoegdheden. Daarbij is het belangrijk dat steden privacy en grondrechten van hun burgers vooropstellen en tegelijkertijd verantwoorde nieuwe manieren van dienstverlening en innovatie van de private sector stimuleren. Zo wordt de persoonlijke levenssfeer van burgers ook beschermd in de publieke ruimte.

Aanbevelingen voor steden en lokale overheden
Het rapport bevat een aantal concrete acties die steden kunnen ondernemen om hun invloed en effectiviteit te vergroten bij het beschermen van de gegevens van hun inwoners en bezoekers.
• Maak effectief en slim gebruik van de bevoegdheden en instrumenten die steden al hebben zoals vergunningverlening en inkoop, zodat private partijen verantwoord omgaan met de inzet van sensoren in de publieke ruimte.
• Betrek private partijen, burgers en het maatschappelijk middenveld op een ‘bottom-up’ manier. Pak daarbij een communicatieve en bemiddelende rol.
• Zorg dat gegevensbescherming standaard onderdeel uitmaakt van het werk en integreer privacy expertise in de organisatie.
• Pas de Algemene verordening gegevensbescherming aan door het introduceren van een plicht om Data Protection Impact Assessments vooraf aan datacollectie in de publieke ruimte te melden bij lokale overheden en de toezichthouders.
• Zorg voor bewustwording over de positie van steden bij datacollectie door private partijen en lobby voor effectiever toezicht op sensoren in de fysieke publieke ruimte, en specifiek voor publieke ruimten die beheerd worden door private partijen.

Over CC4DR
De Cities Coalition for Digital Rights (CC4DR) is een internationaal netwerk van steden die samen optrekken op het gebied van digitale rechten en beleidsvorming. De coalitie is in november 2018 gelanceerd door Amsterdam, Barcelona en New York en inmiddels zijn zo’n 50 steden wereldwijd lid van de coalitie.
De coalitie zet zich in voor het bevorderen en verdedigen van digitale rechten in de stedelijke context door middel van juridische, ethische en operationele kaders om mensenrechten in digitale omgevingen te bevorderen. Gezamenlijke acties in netwerken zoals de CC4DR zijn essentieel om als gemeenten samen de uitdagingen aan te gaan die digitale technologieën met zich meebrengen. Gemeente Amsterdam is een van de oprichters van de coalitie en de uitdaging die aanleiding was voor het onderzoeksrapport van Nesta speelt ook in Amsterdam: sensoren en apparaten in de fysieke openbare en semi-private ruimte waarmee bedrijven persoonlijke gegevens verzamelen en waarmee het recht op privacy wordt ondermijnd. In samenwerking met andere steden en organisaties wordt samengewerkt om hier een antwoord op te vinden.
Lees het volledige rapport hier

Fotocredit: Sandro Gonzalez

#DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

'Better cities' is nu 'Steden en digitalisering'

Featured image

Vorige week heb ik de community geattendeerd op de publicatie van mijn e-book Better cities and digitization. Dat is een compilatie van de 23 posts op deze website het afgelopen half jaar.
Inmiddels is ook de Nederlandstalige versie Steden en digitalisering beschikbaar. Ik sta daarin eerst stil bij de technocentrische en de mensgerichte benadering van smart cities.  Daarna problematiseer ik de roep om 'datagestuurd beleid'. Ik ga vervolgens uitvoerig in op ethische principes bij de beoordeling van technologieën. Vervolgens beschrijf ik een procedure hoe steden met digitalisering zouden kunnen omgaan, te beginnen met Kate Raworth. Ook het digitaliseringsbeleid van Amsterdam krijgt aandacht.  Daarna komen vier toepassingen aan de orde: bestuur, energie, mobiliteit en gezondheidszorg.  Wie doorleest tot op de laatste bladzijde ziet dat Amsterdam Smart City het laatste woord krijgt;-)

Via de link hieronder kun je dit boek gratis downloaden.

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

New and free e-book: Better cities and digitization

Featured image

For 23 weeks I have published weekly episodes of the series Better Cities. The role of digital technology on this site. I have edited and compiled these episodes in an e-book (88 pages). You can download this for free via the link below. The book has 17 chapters that are grouped into six parts:
1. Hardcore: Technology-centered approaches
2. Towards a humancentric approach
3. Misunderstanding the use of data
4. Ethical considerations
5. Embedding digitization in urban policy
6. Applications (government, mobility, energy and healthcare)
7. Wrapping up: Better cities and technology

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

Free download: Kennisdossier duurzame energie (in Dutch)

Featured image

Het rijk geïllustreerde Kennisdossier Duurzame energie (150 pagina’s) is een compilatie van 75 artikelen en blogposts over de energietransitie. Je kunt het via onderstaande link gratis downloaden.

Het bevat de volgende hoofdstukken:

1.   Feiten om te onthouden
2.   Bronnen van duurzame energie in Nederland
3.   Openstaande keuzen: Vier scenario’s
4.   Hoeveel zonnepanelen passen in Nederland
5.   Energietransitie mogelijk dankzij de zonnecel
6.   Van zonnepaneel naar zonnedak en zonnepan
7.   Zonnepanelen kunnen (bijna) overal liggen
8.   Recycling zonnepanelen: naar de maan en terug
9.   Manieren om netwerkverzwaring te voorkomen
10.  Smart grids: Waar techniek, digitale en sociale innovatie samenkomen
11.  Samenwerken in een energiecoöperatie
12.  Duurzaam maken van je woning: Voor jezelf en de aarde
13.  Naar een rechtvaardige energietransitie
14.  Zonder energieopslag geen energietransitie
15.  Aardwarmte
16.  Biomassa
17.  Verwijderen, opvangen en opslaan van CO2
18.  Kernsplitsing en kernfusie
19.  Waterstof
20.  Onze toekomstige energievoorziening

Herman van den Bosch's picture #Energy
Gido van Rooijen, Researcher , posted

Rapport 'Beter beslissen over datacentra' (Rathenau Instituut)

Featured image

In de afgelopen maanden is de maatschappelijke en politieke discussie over de vestiging van datacentra in een stroomversnelling geraakt. Naar aanleiding van de plannen voor de bouw van een groot datacentrum bij Zeewolde is veel gesproken over nut, noodzaak en wenselijkheid van vestiging van dit soort faciliteiten in Nederland. Daarbij kwamen zorgen naar boven over de verhouding tussen het energie- en grondstoffengebruik van datacentra en hun maatschappelijke en economische meerwaarde. Ook was er kritiek op hoe de besluitvorming over de vestiging van datacentra bestuurlijk is ingericht.

Het rapport 'Beter beslissen over datacentra' van het Rathenau Instituut onderzoekt de maatschappelijke betekenis van datacentra en de besluitvorming over hun vestiging. Het maakt inzichtelijk wat datacentra zijn, hoe ze werken en hoe ze onderling van elkaar verschillen, welke kwesties er spelen en hoe deze kwesties op dit moment bestuurd worden op lokaal, regionaal en nationaal niveau. De analyse mondt uit in vijf aanbevelingen voor een goede publieke governance van de digitale infrastructuur.

Het Rathenau Instituut pleit ervoor om bij de ontwikkeling van beleid, niet te focussen op de (grote) datacentra die nu volop in de belangstelling staan, maar te kijken naar de hele infrastructuur die de digitalisering van onze samenleving mogelijk maakt. Daarbij gaat het ook om kabels, zendmasten, ontvangers, schakelaars en routers, plus de functies die zij in samenhang vervullen. Wat willen we in Nederland met deze infrastructuur? Die vraag zou het voorwerp moeten zijn van een maatschappelijk debat. Naast bestuurders en deskundigen, moeten ook burgers daarbij betrokken zijn. Om het debat te voeden, is ook meer kennis nodig, bijvoorbeeld over de financieel-economische voordelen van datacentra.

De digitale infrastructuur is inmiddels zo belangrijk geworden voor de samenleving dat ze kenmerken heeft van een nutsvoorziening: een essentiële voorziening van algemeen belang. Dit betekent dat publieke waarden leidend moeten zijn bij de governance van deze infrastructuur. Het bestaande energiebeleid kan daartoe als model dienen. Het onderzoek laat zien dat relevante publieke waarden voor de digitale infrastructuur, veel gelijkenis vertonen met de waarden die ten grondslag liggen aan het Nederlandse energiebeleid. Ook hier immers gaat het om betrouwbaarheid, veiligheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en goede ruimtelijke inpassing.

Meer hierover kunt u lezen op https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/beter-beslissen-over-datacentra.

Foto bij bericht: Shutterstock

Gido van Rooijen's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

23. Epilogue: Beyond the 'Smart City'

Featured image

In the last episode of the Better cities: The contribution of digital technology-series, I will answer the question that is implied in the title of the series, namely how do we ensure that technology contributes to socially and environmentally sustainable cities. But first a quick update.

Smart city, what was it like again?

In 2009, IMB launched a global marketing campaign around the previously little-known concept of 'smart city' with the aim of making city governments receptive to ICT applications in the public sector. The initial emphasis was on process control (see episode 3). Especially emerging countries were interested. Many made plans to build smart cities 'from scratch', also meant to attract foreign investors. The Korean city of Songdo, developed by Cisco and Gale International, is a well-known example. The construction of smart cities has also started in Africa, such as Eko-Atlantic City (Nigeria), Konzo Technology City and Appolonia City (Ghana). So far, these cities have not been a great success.

The emphasis soon shifted from process control to using data from the residents themselves. Google wanted to supplement its already rich collection of data with data that city dwellers provided with their mobile phones to create a range of new commercial applications. Its sister company Sidewalk Labs, which was set up for that purpose, started developing a pilot project in Toronto. That failed, partly due to the growing resistance to the violation of privacy. This opposition has had global repercussions and led in many countries to legislation to better protect privacy. China and cities in Southeast Asia - where Singapore is leading the way - ignored this criticism.

The rapid development of digital technologies, such as artificial intelligence, gave further impetus to discussion about the ethical implications of technology (episodes 9-13). Especially in the US, applications in facial recognition and predictive police were heavily criticized (episode 16). Artificial intelligence had meanwhile become widespread, for example to automate decision-making (think of the infamous Dutch allowance affair) or to simulate urban processes with, for example, digital twins (episode 5).

This current situation - particularly in the Netherlands - can be characterized on the one hand by the development of regulations to safeguard ethical principles (episode 14) and on the other by the search for responsible applications of digital technology (episode 15). The use of the term 'smart city' seems to be subject to some erosion. Here we are picking up the thread.

Human-centric?

The dozens of descriptions of the term 'smart city' not only vary widely but they also evoke conflicting feelings. Some see (digital) technology as an effective means of urban growth; others see it as a threat. The question is therefore how useful the term 'smart city' is still. Touria Meliani, alderman of Amsterdam, prefers to speak of 'wise city' than of 'smart city' to emphasize that she is serious about putting people first. According to her, the term 'smart city' mainly emphasizes the technical approach to things. She is not the first. Previously, Daniel Latorre, place making specialist in New York and Francesco Schianchi, professor of urban design in Milan also argued for replacing 'smart' with 'wise'. Both use this term to express that urban policy should be based profoundly on the wishes and needs of citizens.

Whatever term you use, it is primarily about answering the question of how you ensure that people - residents and other stakeholders of a city - are put in the center. You can think of three criteria here:

1. An eye for the impact on the poorest part of the population
There is a striking shift in the literature on smart cities. Until recently, most articles focused on the significance of 'urban tech' for mobility, reduction of energy use and public safety. In a short time, much more attention has been paid to subjects such as the accessibility of the Internet, the (digital) accessibility of urban services and health care, energy and transport poverty and the consequences of gentrification. In other words, a shift took place from efficiency to equality and from physical interventions to social change. The reason is that many measures that are intended to improve the living environment led to an increase in the (rental) price and thus reduce the availability of homes.

2. Substantial share of co-creation
Boyd Cohen distinguishes three types of smart city projects. The first type (smart city 1.0) is technology- or corporate-driven. In this case, companies deliver instruments or software 'off the shelf'. For example, the provision of a residential area with adaptive street lighting. The second type (smart city 2.0) is technology enabled, also known as government-driven. In this case, a municipality develops a plan and then issues a tender. For example, connecting and programming traffic light installations, so that emergency services and public transport always receive the green light. The third type (smart city 3.0) is community-driven and based on citizen co-creation, for example an energy cooperative. In the latter case, there is the greatest chance that the wishes of the citizens concerned will come first.

A good example of co-creation between different stakeholders is the development of the Brain port Smart District in Helmond, a mixed neighborhood where living, working, generating energy, producing food, and regulating a circular neighborhood will go hand in hand. The future residents and entrepreneurs, together with experts, are investigating which state-of-the-art technology can help them with this.

3. Diversity
Bias among developers plays a major role in the use of artificial intelligence. The best way to combat bias (and for a variety of other reasons, too) is to use diversity as a criterion when building development teams. But also (ethical) committees that monitor the responsible purchasing and use of (digital) technologies are better equipped for their task the more diverse they are.

Respecting urban complexity

In his essay The porous cityGavin Starks describes how smart cities, with their technical utopianism and marketing jargon, ignore the plurality of the drivers of human behavior and instead see people primarily as homo economicus, driven by material gain and self-interest.

The best example is Singapore – the number 1 on the Smart City list, where techno-utopianism reigns supreme. This one-party state provides prosperity, convenience, and luxury using the most diverse digital aids to everyone who exhibits desirable behavior. There is little room for a differing opinion. A rapidly growing number of CCTV cameras – soon to be 200,000 – ensures that everyone literally stays within the lines. If not, the culprit can be quickly located with automatic facial recognition and crowd analytics.

Anyone who wants to understand human life in the city and does not want to start from simplistic assumptions such as homo economicus must respect the complexity of the city, try to understand it, and know that careless intervention might have huge unintended consequences.

The complexity of the city is the main argument against the use of reductionist adjectives such as 'smart', but also 'sharing', circular, climate-neutral', ‘resilient' and more. In addition, the term smart refers to a means that is rarely seen as an aim as such. If an adjective were desirable, I prefer the term 'humane city'.

But whatever you name a city, it is necessary to emphasize that it is a complex organism with many facets, the coherence of which must be well understood by all stakeholders for the city to prosper and its inhabitants to be happy.

Digitization. Two tracks

City authorities that are aware of the complexity of their city can best approach digitization along two tracks. The first aims to translate the city's problems and ambitions into policy and consider digital instruments a part of the whole array of other instruments. The second track is the application of ethical principles in the search for and development of digital tools. Both tracks influence each other.

Track 1: The contribution of digital technology
Digital technology is no more or less than one of the instruments with which a city works towards an ecologically and socially sustainable future. To articulate what such a future is meaning, I introduced Kate Raworth's ideas about the donut economy (episode 9). Designing a vision for the future must be a broadly supported democratic process. In this process, citizens also check the solution of their own problems against the prosperity of future generations and of people elsewhere in the world. Furthermore, policy makers must seamlessly integrate digital and other policy instruments, such as legislation, funding, and information provision (episode 8).

The most important question when it comes to (digital) technology is therefore which (digital) technological tools contribute to the realization of a socially and ecologically sustainable city.

Track 2: The ethical use of technology
In the world in which we realize the sustainable city of the future, digital technology is developing rapidly. Cities are confronted with these technologies through powerful smart city technology marketing. The most important question that cities should ask themselves in this regard is How do we evaluate the technology offered and that we want to develop from an ethical perspective. The first to be confronted with this question—besides hopefully the industry itself—is the department of the Chief Information or Technology officer. He or she naturally participates in the first track-process and can advise policymakers at an early stage. I previously inventoried (ethical) criteria that play a role in the assessment of technological instrument.

In the management of cities, both tracks come together, resulting in one central question: Which (digital) technologies are eligible to support us towards a sustainable future in a responsible way. This series has not provided a ready-made answer; this depends on the policy content and context. However, the successive editions of this series will have provided necessary constituents of the answer.

In my e-book Cities of the Future. Always humane, smart if helpful, I have carried out the policy process as described above, based on current knowledge about urban policy and urban developments. This has led to the identification of 13 themes and 75 actions, with references to potentially useful technology. You can download the e-book here:

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

22. Two '100 smart city missions'- Twice an ill-advised leap forward

Featured image

The 22nd and penultimate episode in the *Better cities: The contribution of digital technology-*series will discuss two ambitious ‘smart city’plans of two governments and the associated risks.

Recently, the European Commission launched a 100-city plan, the EU Mission on Climate-Neutral and Smart Cities. One hundred European cities that aspire to be climate neutral by 2030 (you read that correctly) can register and count on supplemental funding. I immediately thought of another 100-city plan, India's Smart City Mission. In 2015, Prime Minister Modi announced that in six years 100 Indian cities would become 'smart'. The official term of the project has now ended, and I will examine below whether this goal has been achieved, I discuss the two plans and then explain why I call both of them a leap forward. At the end I will make a few suggestions for how the European mission can still learn from the Indian one.

India's Smart City Mission

The problem
In India, 377 million people live in cities. In 15 years, 200 million will have been added. Already, traffic in Indian cities has come to a complete standstill, each year more than 600,000 people die from air pollution, half of the urban areas have no drinking water connection, waste collection is poor and only 3% of sewage is treated. The rest is discharged into surface water, which is also the main source of drinking water.

The mission
The Smart City Mission was intended to implement substantial improvements on all these problems in 100 cities, which together comprise 30% of the population. In the improvements digital technology had to play an important role.
The 100 cities were selected because of favorable prospects and the quality of the plans, which usually consisted of a long series of projects.

Governance
The regular city governing bodies were deemed incompetent to lead the projects. That is why management boards (‘special purpose vehicles’) have been appointed, operating under company law and led by a CEO, supported by international consultancy firms. All rights and duties of the City Council regarding the execution of the mission were delegated to the appointed boards, including the power to collect taxes! Not surprisingly, this decision has been challenged in many places. Several cities have withdrawn from 'the mission' for this reason.

Financing
To implement their projects, each city would receive $150 million over five consecutive years. This money should be seen as seed capital to be supplemented from additional sources such as public-private partnerships, commercial bank lending, external financing, loans, and foreign investment.

Area-oriented and pan-urban approach
The plans contain two components: an area-oriented and a pan-urban approach. The first aims at adapting, retrofitting or new construction and should relate to a wide range of 'smart services'. For example high-speed internet, waste facilities, parking facilities, energy-efficient buildings, but also replacement of slums by high-rise buildings. The slick 'architectural impressions' that circulated at the beginning of the planning period (see above) mainly concern the area-oriented approach.
The pan-urban approach includes at least one 'smart' facility for a larger part of the city. The choice is often made to improve the transport infrastructure, for example the construction of new roads and highways and the purchase of electric buses. No fewer than 70 cities have built a 'smart' control center based on the example of Rio de Janeiro, which I believe was rather premature.

Progress
Now that the official term of 'the mission' has ended, a first inventory can be made, although observers complain about a lack of transparency about the results. About half of all the 5000 projects that have been started have not (yet) been completed and a significant part of the government funds have not yet been disbursed. This could still happen in the coming years. This is also because attracting external resources has lagged behind expectations. These funds came mainly from governments, and large technology companies. This has had an impact on the implementation of the plans.
The slow progress of most projects is partly because most of the population was barely aware of the mission and that city councils were not always cooperative either.

Impact
It was foreseen that half of the available resources would go to area-oriented projects; this eventually became 75-80%. As a result, on average only 4% of the inhabitants of the cities involved have benefited from 'the mission' and even then it is not clear what the benefits exactly entail. The city of New Delhi covers an area of almost 1500 km2, while the area concerned is only 2.2 km2: So you're not even going to have 100 smart cities. You're going to have 100 smart enclaves within cities around the country, said Shivani Chaudhry, director of the Housing and Land Rights Network.
It soon became clear that the mission would be no more than a drop in the ocean. Instead of $150 million, it would take $10 billion per city, $1000 billion in total, to address all ambitions, according to an official calculation.  Deloitte was a little more modest, calculating the need for $150 billion in public money and $120 billion from private sources.

Type of projects
The many topics eligible for funding have resulted in a wide variety of projects. Only one city has put the quality of the environment first. Most cities have initiated projects in the areas of clean energy, improving electricity supply, reducing air pollution, construction of new roads, purchasing electric buses, waste disposal and sanitation. What is also lacking, is a focus on human rights, gender, and the interests of the poorest population groups.
In some places, it has been decided to clear slums and relocate residents to high-rise buildings on the outskirts of the city. Indian master architect Doshi warns that the urban vision behind the smart city plans will destroy the informality and diversity that is the cornerstone of the country's rural and urban society. He challenges planners to shift the emphasis to rural areas and to create sufficient choices and opportunities there.

The European Mission on Climate-neutral and Smart Cities

The problem
Cities produce more than 70% of the world's greenhouse gas emissions and use more than 65% of total energy. In addition, cities in Europe only cover 4% of the total surface area and accommodate 75% of the population. The ecological footprint of the urban population is more than twice what it is entitled to, assuming a proportional distribution of the earth's resources.

The mission
On November 25, 2021, the European Commission called on European cities to express their interest in a new European mission on Climate-neutral and smart cities. The mission aims to have 100 climate-neutral and smart cities by 2030, which will act as a model for all other European cities.
The sectors involved in this transformation process are the built environment, energy production and distribution, transport, waste management, industrial processes and product use, agriculture, forestry, and other land uses and large-scale deployment of digital technology. That is why the European Commission talks of a green and digital twin, or a simultaneous green and digital transformation.

Governance
Reaching the stated goal requires a new way of working and the participation of the urban population, hence the motto 100 climate neutral cities by 2030 - by and for the citizens.
According to the plan's authors, the main obstacle to climate transition is not a lack of climate-friendly and smart technology, but the inability to implement it. The current fragmented form of governance cannot bring about an ambitious climate transition. Crucial to the success of the mission is the involvement of citizens in their various roles as political actors, users, producers, consumers, or owners of buildings and means of transport.

Funding
The additional investment to achieve the mission is estimated at €96 billion for 100 European cities by 2030, with a net positive economic benefit to society of €25 billion that will increase further in the period thereafter. The European Commission will provide €360 million in seed funding.
The overwhelming amount of funding will have to come from banks, private equity, institutional investors, and from the public sector at the local, regional and national level.

What went wrong with the Indian Mission and its follow-up

The gap between ambitions and reality
Almost all comments on 'the mission' emphasize that three necessary conditions were not met from the start, namely a widely accepted governance model, adequate funding, and involvement of the population and local government. There was an unbridgeable gap between ambitions and available resources, with the contribution of external capital being grossly overestimated.
The biggest problem, however, is the gap between the mission's ambitions and the nature of the problems that India it faces: Cities are bursting at the seams because of the millions of poor people who flock to cities every year in search of work and a place to live that find them only in the growing slums. The priorities for which the country must find a solution are therefore: improving life in rural areas, improving housing in the cities, ensuring safe drinking water, waste disposal, sanitation, and purification of wastewater, good (bus) transport and less polluting car traffic. Urgently needed is a sustainable development model that addresses ecological problems, makes urbanization manageable, controls pollution and will use resources efficiently.

Leap forward
The 'Mission' is a leap forward, which does not tackle these problems at the root, but instead seeks a solution in 'smartification'. Policymakers were captivated by the promises made by IBM and other technology companies that ICT is the basis for solving most urban problems. A view that I objected in the third episode of this series. IC solutions have been concentrated in enclaves where businesses and prosperous citizens are welcomed. The Government of India Special Rapporteur on Housing therefore notes that the proposals submitted had a predominant focus on technology rather than prioritizing affordable housing and doubts the correctness of this choice.
Instead of emphasizing the role of digital technology, the focus should have been on equitable, inclusive, and sustainable living areas for all. Not the area-oriented but the pan-urban approach should have prevailed.

Follow-up
Several authors suggest future actions consistent with the above comments:
• Setting a longer time horizon, which is much more in line with the problems as they are felt locally.
• Decentralization, coupled with strengthening local government in combination with citizen participation.
• A more limited number of large-scale pan-urban projects. These projects should have an immediate impact on all 4000 Indian cities and the surrounding countryside.
• More attention for nature and the environment instead of cutting down trees to widen motorways.
• Training programs in the field of urbanization, partly to align urban development with Indian culture.

The European mission revisited

Leap forward
Europe and India are incomparable in many ways, but I do see similarities between the two missions.
With the proclamation of the 'mission', the Indian government wanted to show the ultimate – perhaps desperate – act of determination to confront the country's overwhelming problems. I therefore called this mission a flight forward in which the image of the 'smart city' was used as a catalyst. However, the country’s problems are out of proportion to this, and the other means employed.
It is plausible that the European Union Commission also wanted to take an ultimate act. After the publication of the ambitious European Green Deal, each national governments seems to be drawing its own plan. The ‘100 cities mission’ is perhaps intended as a 'booster', but here too the feasibility of this strategy is doubtful.

Smart and green
The European Union cherishes the image of a 'green and digital twin', a simultaneous green and digital transformation. Both the Government of India and the European Commission consider digital technology an integral part of developing climate neutral cities. I hope to have made it clear in the previous 21 episodes of this series that digital technology will certainly contribute. However, the reduction of greenhouse gases and digitization should not be seen as an extension of each other. Making a city climate neutral requires way more than (digital) technology. Moreover, suitable technology is still partly under development. It is often forgotten that technology is one of the causes of global warming. Using the image of green and smart twins will fuel the tension between the two, just like it happened in India. In that case, it remains to be seen where the priority will lie. In India it was 'smart'.

Funding
Funding of the Indian mission fell short; much is still unclear about funding of the European mission. It is highly questionable whether European states, already faced with strong opposition to the costs of 'climate', will be willing to channel extra resources to cities.

Governance
The European mission wants to be by and for the citizens. But the goal has already been established, namely becoming climate neutral by 2030. A new 'bottom-up' governmental approach would have been to investigate whether there are cities where a sufficiently large part of the population agrees with becoming climate neutral earlier than in 2050 and how much sooner that could be and next, leave it to these cities themselves to figure-out how to do this.

Can Europe still prevent its mission from failing like India's? I propose to look for in the same direction as India seems to be doing now:
•      Opt for one unambiguous goal: Reducing greenhouse gases significantly earlier than 2050.
•      Challenge a limited number of cities each to form a broad coalition of local stakeholders that share this ambition.
•      Make extra resources available, but also ask the cities themselves to make part of the necessary investments.
•      Stimulate universities and industry to provide a European response to Big Tech and to make connections with the 'European Green Deal'.

My e-book Smart City Tales contains several descriptions of intended and alleged smart cities, including the much-discussed Saudi Arabian Neom. The Dutch version is here.

Herman van den Bosch's picture #CircularCity
Sophie van der Ploeg, Community Manager & Program Officer Digital at Amsterdam Smart City, posted

5 belangrijke inzichten uit het Responsible Drones Report

Featured image

De inzet van drones in steden is volop in ontwikkeling en kan in de nabije toekomst helpen bij het oplossen van allerlei vraagstukken. Maar naast kansen brengt de technologie ook risico’s met zich mee, zoals schending van privacy en dreigingen op het gebied van veiligheid en cybersecurity. Wat is er nodig om drones verantwoord toe te passen?

Het Responsible Sensing Lab, Amsterdam Drone Lab en Amsterdam Smart City sloegen de handen ineen om deze vraag te beantwoorden middels een reeks kennis- en designsessies in het Responsible Drones project. Het Lab brengt nu een rapport uit vol inzichten en adviezen voor verantwoord dronegebruik. De vijf inzichten die centraal staan:

 1. De gemeente Amsterdam onderzoekt op basis van de 4 vastgestelde rollen (gebruiker, regelgever, faciliteerder en beschermheer) de kansen van zinvolle drone toepassingen in de openbare ruimte.
  
 2. Voor verantwoord droneverkeer moet de proportionaliteit van de toepassing getoetst worden. Vandaag de dag zijn er nog geen spelregels rondom de maatschappelijke proportionaliteit van drones.
  
 3. Bewoners en maatschappelijke organisaties moeten bij ontwikkelingen rondom drones sterker worden aangehaakt én aangehaakt blijven. Momenteel vinden projecten rondom de toepassing van drones voornamelijk plaats in de vorm van publiek-private samenwerkingen waarin marktpartijen sterk vertegenwoordigd zijn.
  
 4. Toekomstscenario’s met drones lijken voor veel mensen nog ver weg en er is over het algemeen weinig kennis over dit onderwerp. Door de complexiteit is de dialoog met burgers over drones een uitdaging.
  
 5. Drones roepen snel argwaan op bij burgers. Heldere communicatie over drones verhoogt de publieke acceptatie en maakt tegenspraak door burgers mogelijk.
  

Benieuwd naar de toelichting en bijbehorende adviezen van deze vijf inzichten? Download een korte of lange versie van het rapport op: https://responsiblesensinglab.org/nl/projecten/responsible-drones#report.

Responsible Drones is een samenwerking tussen het Responsible Sensing Lab, Amsterdam Drone Lab, Marineterrein Amsterdam en Amsterdam Smart City.

Afbeelding: © Dutch Drone Delta, Antea Group

Sophie van der Ploeg's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

Will MaaS reduce the use of cars?

Featured image

In the 18th episode of the Better Cities - The contribution of technology-series, I answer the question how digital technology in the form of MaaS (Mobility as a Service) will help reduce car use, which is the most important intervention of improving the livability of cities, in addition to providing citizens with a decent income.

Any human activity that causes 1.35 million deaths worldwide, more than 20 million injuries, total damage of $1,600 billion, consumes 50% of urban space and contributes substantially to global warming would be banned immediately. This does not apply to traffic, because it is closely linked to our way of life and to the interests of motordom. For example, in his books Fighting traffic and Autonorame: The illusory promise of high-tech driving, Peter Horton refers to the coteri of the automotive industry, the oil companies and befriended politicians who have been stimulating car use for a century. Without interventions, global car ownership and use will grow exponentially over the next 30 years.

Reduction of car use

In parallel with the growth of car use, trillions have been invested worldwide in ever new and wider roads and in the management of traffic flows with technological means.

It has repeatedly been confirmed that the construction of more roads and traffic-regulating technology have a temporary effect and then further increase car use. Economists call this induced demand. The only effective counter-measures are impeding car use and to discourage the perceived need to use the car, preferably in a non-discriminatory way.

Bringing housing, shopping, and employment closer together (15-minute city) reduces the need to travel by car, but this is a long-term perspective. The most effective policy in the short term is to reduce parking options at home, at work and near shopping facilities and always prioritizing alternative modes of transport (walking, micro-mobility, and public transport). Copenhagen and Amsterdam have been investing in bicycle infrastructure for years and are giving cyclists a green track in many places at the expense of car traffic.

For several years now, Paris has also been introducing measures to discourage car traffic by 1,400 kilometers of cycle paths, ban on petrol and diesel cars in 2030, redesign of intersections with priority for pedestrians, 200 kilometers of extension of the metro system and closure of roads and streets. Meanwhile, car use has fallen from 61% in 2001 to 35% now. Milan has similar plans and in Berlin a group is preparing a referendum in 2023 with the aim of making an area car-free larger than Manhattan. Even in Manhattan and Brooklyn, there is a strong movement to reduce car use through a substantial shift of road capacity from cars to bicycles, pedestrians, and buses.

Public transport

Because of the pandemic, the use of public transport has decreased significantly worldwide as many users worked from home, could not go to school, took the bicycle or a car. Nevertheless, cities continue to promote public transport as a major strategy to reduce car use. In many places in the world, including in Europe, urban development has resulted in a high degree of dispersion of and between places to live, shop, and work. The ease of bridging the 'last mile' will contribute significantly to the increase in the use of public transport. While bicycles play an important role in this in the Netherlands, the ideas elsewhere are based on all forms of 'dockless micromobility’.

Autonomous transport

From a technological point of view, autonomous passenger transport involves type four or five at a taxonomy of automated cars. This includes the Waymo brand developed by Google. In some places in the US, these cars are allowed to drive with a supervisor ('safety driver') on board. Type 5 (fully autonomous driving under all circumstances) does not yet exist at all, and it is highly questionable whether this will ever happen. Besides, it is questionable too whether the automotive industry aspires building such a car at a substantial scale. Given their availability, it is expected that many people will forgo purchasing them and instead use them as a shared car or as a (shared or not) taxi. This will significantly reduce car ownership. To sell as many cars as possible, it is expected that the automotive industry will aim for level three automation, which means that the car can take over the actions of the driver, who must stay vigilant.

The impact on cities of autonomous shared cars and (shared) taxis is highly uncertain. Based on traffic data in the Boston area and surveys of residents, a study by the Boston Consultancy Group shows that approximately 30% of all transport movements (excluding walking) will take place in an autonomous car. But it also appears that users of public transport are a significant part of this group. Most people interviewed were scared using an unmanned shared taxi. Without sharing, there will be more cars on the road and more traffic jams in large parts of the city than now. A scenario study in the city of Porto (Portugal) that assumes that autonomous cars are mainly used as shared taxis and public transport is not cannibalized shows a significant decrease in car traffic.

Considering refraining from car use

Designing an efficient transport system is not that difficult; its acceptance by people is. Many see the car as an extension of the home, in which - even more than at home - they can listen to their favorite music, smoke, make phone calls or meet other persons unnoticed. Considering this, the step to alternative transport such as walking, cycling, or using public transport is a big one.

Most people will only decide to do so if external circumstances give sufficient reason. Hybrid working can lead to people wondering whether keeping an expensive (second) car is still responsible and cycling – in good weather – is also an option. Or they notice that because of restrictions driving a car loses part of its attractiveness and that public transport is not that bad after all. Some employers (Arcadis, for example) also encourage other forms of mobility than the (electric) lease car. <i>This lays the foundation for a 'mind set' in which people begin to break down their mobility needs into different components, each of which is best served by another mode of transport.</i> As soon as they realize that the car is an optimal solution only for part of the journeys, they realize that the price is shockingly high and a shared car is cheaper. For other journeys, a (shared) bicycle or public transport may be considered. Against this background, the concept of Mobility as a Service (MaaS) must be placed.

Mobility as a Service: MaaS

MaaS is an app that offers comprehensive door-to-door proposals for upcoming journeys, ranging from the nearest shared bicycle or scooter for the first mile or alternatively a (shared) taxi, the best available connection to public transport, the best transfer option, to the best option for the last mile. For daily users of the same route, the app provides information about alternatives in the event of disruptions. In the event of a delay in the journey, for example on the way to the airport, an alternative will be arranged if necessary. No worries about departure times, mode of transport, tickets, reservations, and payment. At least, ideally.

These kinds of apps are being developed in many places in the world and by various companies and organizations. First, Big Tech is active, especially Google. Intel also seems to have all the components for a complete MaaS solution, after taking over Moovit, Mobileye and Cubic. In Europe, it is mainly local and regional authorities, transport companies (Transdec, RATP, NS) and the automotive industry (Daimler-Benz and in the Netherlands PON).

The Netherlands follows its own course. The national MaaS program is based on public-private partnership. Seven pilots are ready to take-off. Each of these pilots places a different emphasis: Sustainability, accessibility of rural areas, congestion reduction and public transport promotion, integration of target group transport, public transport for the elderly and cross-border transport.

The pandemic has delayed its start significantly. The Gaiyo pilot in Utrecht (Leidsche Rijn) is the only one that is active for some time, and the results are encouraging. Apart from the national MaS pilots, the RiVier initiative was launched in January 2019; a joint venture of NS, RET and HTM in collaboration with Siemens.

Worth mentioning is an initiative from the European Union (European Institute for Innovation and technology - Urban Mobility), Eindhoven University of Technology, Achmea and Capgemini. 21 partners have now joined, including the municipality of Amsterdam. The aim is a pan-European open mobility service platform, called Urban Mobility Operating System (UMOS). The project aims to provide MaaS for the whole of Europe in the long term. UMOS expects local providers to join this initiative. Unlike most other initiatives, this is a non-profit platform. For the other providers, profitability will mainly be a long-term perspective.

The development of the MaaS app is complex from a technological and organizational point of view. It is therefore not surprising that five years after the first landing there are only partial solutions. <b>The basis for a successful app is the presence of a varied and high-quality range of transport facilities, a centralized information and sales system and standardization of various data and interfaces of all transport companies involved.</b> So far, they have not always been willing to share data. A company like London Transport wants to maintain direct contact with customers, and Uber and Lyft don't want to hand over the algorithms they use to calculate their variable fare. This type of data is indispensable for realizing a real-time offer of several door-to-door transport alternatives for every conceivable route, including pricing, and purchasing tickets. It is hoped that licensing authorities will mandate the provision of all data required for a fully functioning MaaS platform.

One of the most balanced MaaS applications is MaaX developed by Capgemini, the Paris Transport Authority and the RATP. This is comparable to the NS and OV9292 app, supplemented by options for carpooling, taxi transport, shared cars, shared bicycles, scooters, electric scooters, and parking.

Does MaaS is viable?

I believe that MaaS as such will encourage very few motorists to refrain from owning a car. This will mainly have to be done through measures that impede car use or reduce the need for it. Nevertheless, MaaS is useful for those who have just decided to look for alternatives. The app also has added-value for users of public transport, for instance if information in the event of disruptions is made available timely.

It is therefore clear to me that this app should be made available as a form of service, funded by the transport providers and the government and can make significant savings in infrastructure costs if car use decreases.

The above deepens two essays included in my e-book Cities of the Future: Always humane, smart if helpful. The first essay Livability and traffic – The walkable city connects insights about livability with different forms of passenger transport and policy. The second essay Towards zero road casualties: The traffic-safe city discusses policies to make traffic safer and the effect of 'self-driving' cars on road safety. The e-book can be downloaded here by following the link below.

Herman van den Bosch's picture #SmartCityAcademy
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Programma voor Demodag #15 Digitaal & Mobiliteit

Featured image

Volgende week donderdag 17 maart vindt de tweede editie van Demodag #15 plaats. De thema’s Digitaal en Mobiliteit staan centraal, en het programma is inmiddels rond. Naast een paar mooie initiatieven en complexe vraagstukken, wordt er dit keer ook een korte webinar gegeven door de Hogeschool van Amsterdam en de Johan Cruijff ArenA. Deze introductie van datamanagement geeft een goede theoretische basis voor een van de daaropvolgende werksessie.

De Demodagen zijn onderdeel van ons innovatieproces en bedoeld om de voortgang van verschillende innovatieprojecten te stimuleren, hulpvragen op tafel te leggen, dilemma's te delen en anderen te betrekken bij projecten of uitdagingen. Meer informatie over wat de Demodagen precies zijn en waarom je mee wilt doen, vind je hier.

Klinkt het programma interessant? Je bent meer dan welkom om aan te sluiten. Laat het ons weten in de comments of mail naar trisha@amsterdamsmartcity.com!

Pitches:
Amaze Mobility - Amaze Mobility
Amaze is een gedreven startup, die nauw samenwerkt met deelmobiliteit-aanbieders om het doolhof van gedeelde en duurzame mobiliteit te ontrafelen. Ondersteund door een consortium van experts uit de industrie, won Amaze een openbare aanbesteding in Amsterdam. Afgelopen jaren heeft Amaze met een ervaren team van 11 man geïnvesteerd in het ontwerpen en bouwen van een platform en app. Met deze app kunnen gebruikers kiezen hoe ze willen reizen op het moment dat zij dat nodig hebben.

Schinkelkwartier - Architectural Prescription
[PITCH IN ENGLlSH] Based on the example of Schinkelkwartier (The best masterplan in the Netherlands in 2021) the head of Architectural Prescription will deconstruct dilemmas of urban design using parametric analytics and computational tools. Feedback from the community on the digital approach to optimize urban fabric is very welcome.

Webinar:
Datamanagement in de praktijk - Hogeschool van Amsterdam / Johan Cruijff ArenA
Een introductie rondom datamanagement met praktische tips om verantwoord om te gaan met data. Waar moet je op letten als je met data werkt, het ontsluit, verzamelt en bewaart? Wat dien je te regelen om op een juiste manier om te gaan met eigenaarschap en autorisatie van toegang?

Werksessies:
Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van data - Provincie Noord Holland.
Hoe gaan onze overheden om met hun eigen data en data van derden? Welke afspraken maak je over de kwaliteit? Wat ligt bij de business en hoe creëer je bewustzijn? In deze werksessie gaat Provincie Noord-Holland verder in op de uitdagingen op het gebied van data eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Het slimme laadplein - SlimLaden
Vorig jaar is het laadplein met batterijen verstopt in straatmeubilair en slimme, dynamische laadzuilen in Hoofddorp in gebruik genomen. Dit zogenoemde Laadplein-2-Grid is de eerste in zijn soort in Nederland. Maar gaat het aantal EV-rijders in de komende jaren zo toenemen, dat het dynamisch parkeersysteem overbodig gaat zijn? Hoe ziet parkeren er in de toekomst überhaupt uit? Waar moet de focus liggen als je dit concept wilt opschalen?

Amsterdam Smart City's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

How can digital tools help residents to regain ownership of the city?

Featured image

The 17th edition of the Better cities - the role of digital technology series deals with strengthening local democracy through digitization.

In 1339, Ambrogio Lorenzetti completed his famous series of six paintings in the Town Hall of the Italian city of Siena, entitled The Allegory of Good and Bad Government. The above excerpt refers to the characteristics of good government: putting the interests of citizens first, renouncing self-interest, and integrity. But also developing a vision together with all those involved, transparency, justice and efficiently carrying out its many tasks.

In this article, I will discuss citizens’ involvement in government. The complaint is widely heard that democracy is reduced to voting once every few years and even then, it is not clear in advance what the policy of a new (city) government will be, due to the need to form coalitions. Digitization can substantially strengthen the citizen's input.

Being well-informed: the foundation of democracy

Digital channels are an excellent way to inform citizens, but digital disinformation and deepfakes are also on the rise. In this regard, YouTube has become notorious. Political microtargeting via Facebook has an uncontrollable impact and ruins the political debate. On the other hand, the 'Stemwijzer' app is a well-respected tool of informing citizens. Meanwhile, this tool has been adopted by a number of countries.

There are many other valuable digital sources of information, which increase the transparency of politics, for example by disclosing petty bribery, 'creative' accounting and preferential treatment. Prozorro (Ukraine) is a website that takes tenders away from the private sphere, My Society                                                                                                     (UK) is an extensive collection of open source tools to hold those in power to account, Zašto (Serbia) is a website that compares statements of politicians with their actions and Funky Citizens (Romania) exposes irresponsible government spending, miscarriages of justice and forms of indecent political conduct.

Voting

Every time I am amazed at the fumbling with huge ballot-papers that then must be counted by hand.  Estonia is leading the way here; people vote digitally from home without security risks. If this is not possible in other countries, then I have my doubts about the security of other digital applications
Estonia is the best example of far-reaching digitization of public and private services. Not only the usual municipal services, but also applying for building permits, registering for schools, health affairs, banking, taxes, police, and voting. All these things happen via one digital platform - X-road – that meets the highest security requirements. Data is stored in a decentral way via end-to-end encryption using blockchain technology. Citizens manage their own data.

More than voting

There is a widespread desire among citizens for greater involvement in political decision-making. This includes referenda and popular assemblies, which still take place in Swiss municipalities. But there is little room here for the exchange of views, let alone discussion. Moreover, several authors try to improve direct democracy by bypassing the role of political parties. In his book Against elections (2013), the Flemish political scientist David van Reybrouck proposes appointing representatives based on weighted lottery. A lottery alone does not yet provide a representative group, because never more than 10% of the chosen people respond to the invitation. What remains is a predominantly indigenous group, over 50 years of age with higher education, interested in politics.
The strength of citizens' forums is that they enable deliberation between independent citizens rather than representatives of political parties, who are bound in every way by coalition agreements.

Van Reybrouck’s ideas have been adopted in different ways and in different places, but always as a complement to representative democracy. Citizens' forums have achieved good results in Ireland. There are also several examples in the Netherlands. The biggest bottleneck has been the acceptance of the results by established political bodies. In April 2021, a committee led by Alex Brenninkmeijer advised positive about the value of citizens' forums in climate policy in an advisory report to the House of Representatives.

Digital instruments

Another interesting option is liquid democracy. Here, like direct democracy, citizens can vote on all issues. However, they can also transfer their vote to someone else, who they believe is more involved. This person can also transfer the received mandates. With secure IT, this is easy to organize. Examples of useful apps include Adhocracy (Germany), a platform for participation, collaboration and idea generation, Licracy, a virtual people's parliament, Sovrin, an open source decentralized protocol for any kind of organization. Insights Management Tool is an application for converting opinions of a large amounts of citizens into 'insights' that can benefit politicians. I will add a few more applications, which are mainly intended for cities: EngageCitizens (many South European cities including Braga, Portugal), an application that enables citizens to submit ideas and discuss them in virtual discussion groups, Active Citizens (Moscow), an application where residents can participate in referendums, CitizenLab, a medium for citizens to discuss ideas about local issues. Finally, I refer to the comprehensive applications Decide Madrid and Decidem (Barcelona), which I have discussed elsewhere.
All these apps increase the involvement of part of the citizens in government. These are usually highly educated. Meetings are held in Madrid and Barcelona to let underprivileged residents also make their voices heard.

Political decentralization

Due to the many and complicated tasks that city authorities must deal with and the often equally complicated decision making in the city council, it is not easy create room for decentralized citizen participation. Several cities try to improve citizen participation in political decentralization. The establishment of city districts with their own administrative bodies often leads to power struggles between central and decentralized politicians, without residents gaining more influence.
According to Jan Schrijver, the centralized administrative culture of Amsterdam the city’s ideals of citizen participation often clashes even though the impressive amount of policy instruments to promote participation: Initiating a referendum has been made more accessible, social initiatives can be subsidized, and confirmed in neighborhood rights, including the 'right to challenge' and neighborhoods have a budget of their own.

Very recently, a 'mini-citizen deliberation' was held under the leadership of Alex Brenninkmeijer on the concrete question of how Amsterdam can accelerate the energy transition. This meeting was very productive, and the participants were satisfied with the progress. It will become clear soon whether the city council will adopt the proposals.

A city of commons

Democratization is mostly conceived of as a decision-making process, the result of which the municipal organization carries out. The ultimate step of democratization, after decentralization, is autonomy: Residents not only decide on, for example, playgrounds in their neighborhood, they also ensure that these are provided. Increasingly, the latter is formally established in the right to challenge. For example, a group of residents demonstrates that they can perform a previously municipal task better and often cheaper themselves. This is a significant step on the participation ladderfrom participating in decision-making autonomy.

In Italy this process has boomed, and the city of Bologna has become a stronghold of urban commons. Citizens become designers, managers, and users of some municipal tasks. Creating green areas, converting an empty house into affordable units for students, the elderly, or migrants, operating a minibus service, cleaning, and maintaining the city walls, refurbishing parts of the public space and much more.
From 2011, commons have been given a formal status. The most important instruments in this regard are cooperation-pacts. In each pact, city authorities and the parties involved (informal groups, NGOs, schools, entrepreneurs) lay down agreements about their activities, responsibilities, and power. Hundreds of pacts have been signed since the regulation was adopted. The city provides what the citizens need - money, material, housing, advice - and the citizens make their time, skills, and organizational capacity available. In some cases, commons also have a commercial purpose, for example the revitalization of a shopping street by the entrepreneurs established there. In that case, they often unite in a cooperative.
Only a limited number of people feel attracted to talk along the lines of politics, but many more people want to do something. This is at the roots of the success of the commons-movement.  This explains the success of the commons-movement in Italy and elsewhere.

Democracy after the commons

The commons-movement might influence urban governance in the longer term. The Italian political scientist Christian Iaione predicts the emergence of a city of commons. Here, all most urban tasks are performed by commons and cooperatives. The city is a network of both, decision-making is decentralized and deconcentrated.

A similar idea The city as a platform has emerged in the US coming from a completely different direction. Instead of simply voting every few years and leaving city administration to elected officials and expert bureaucrats, the networked city sees citizens as co designers, co-producers, and co-learners, according to Stefaan Verhulst, co-founder of GovLab. In the city as a platform residents look individually and collectively for new and better ways to meet their needs and enliven public life. These may be neighborhood-based initiatives, for example the redevelopment of a neighborhood or city-wide initiatives, for example cooperative of taxi drivers, competing with Uber.

Without saying it in so many words, everyone involved sees both the city of commons and the city as a platform as an opportunity to make citizens the engine of urban development again instead of multinational companies. But in view of the (financial) power of these companies, it could also turn out that they appropriate the city. We have already experienced this once when a sympathetic and democratic sharing platform such as Airbnb grew into a multinational enterprise with a far-reaching impact on urban life. For the time being, therefore, city administrators can best focus on enabling and supporting citizens' joint action to make cities more beautiful, liveable, and sustainable.

The above builds on two essays included in my e-book Cities of the Future: Always humane, smart if helpful. The first essay Strengthening Urban Democracy – The Well-Governed City elaborates on the concepts of direct democracy, decentralization and autonomy and describes digital applications for both improving services and urban democracy. The second essay Citizens' Initiatives – City of the Commons extensively examines activities in various places in the world to increase the involvement of residents in their place of residence, and in that context discusses in detail the idea behind 'commons'. The e-book can be downloaded by following the link below.

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

Abuse of artificial intelligence by the police in the US. More than bias

Featured image

The 16th episode of the series Building sustainable cities - The contribution of digital technology reveals what can happen if the power of artificial intelligence is not used in a responsible manner.

The fight against crime in the United States, has been the scene of artificial intelligence’s abuse for years. As will become apparent, this is not only the result of bias. In episode 11, I discussed why artificial intelligence is a fundamentally new way of using computers. Until then, computers were programmed to perform operations such as structuring data and making decisions. In the case of artificial intelligence, they are trained to do so. However, it is still people who design the instructions (algorithms) and are responsible for the outcomes, although the way in which the computer performs its calculations is increasingly becoming a 'black box'.

Applications of artificial intelligence in the police

Experienced detectives are traditionally trained to compare the 'modus operandi' of crimes to track down perpetrators. Due to the labor-intensive nature of the manual implementation, the question soon arose as to whether computers could be of assistance. A first attempt to do so in 2012 in collaboration with the Massachusetts Institute of Technology resulted in grouping past crimes into clusters that were likely to have been committed by the same perpetrator(s). When creating the algorithm, the intuition of experienced police officers was the starting point. Sometimes it was possible to predict where and when a burglar might strike, leading to additional surveillance and an arrest.

These first attempts were soon refined and taken up by commercial companies. The two most used techniques that resulted are predictive policing (PredPol) and facial recognition.

In the case of predictive policing, patrols are given directions in which neighborhood or even street they should patrol at a given moment because it has been calculated that the risk of crimes (vandalism, burglary, violence) is then greatest. Anyone who behaves 'suspiciously' risks to be arrested. Facial recognition plays also an important role in this.

Both predictive policing and facial recognition are based on a "learning set" of tens of thousands of "suspicious" individuals. At one point, New York police had a database of 48,000 individuals. 66% of those were black, 31.7% were Latino and only 1% were white. This composition has everything to do with the working method of the police. Although drug use in cities in the US is common in all neighborhoods, policing based on PredPol and similar systems is focused on a few neighborhoods (of color). Then, it is not surprising that most drug-related crimes are retrieved there and, as a result, the composition of the database became even more skewed.

Overcoming bias

In these cases, 'bias' is the cause of the unethical effect of the application of artificial intelligence. Algorithms always reflect the assumptions, views, and values of their creators. They do not predict the future, but make sure that the past is reproduced. This also applies to applications outside the police force. The St. George Hospital Medical School in London has employed disproportionately many white males for at least a decade because the leather set reflected the incumbent staff. The criticized Dutch System Risk Indication System also uses historical data about fines, debts, benefits, education, and integration to search more effectively for people who abuse benefits or allowances. This is not objectionable but should never lead to 'automatic' incrimination without further investigation and the exclusion of less obvious persons.

The simple fact that the police have a disproportionate presence in alleged hotspots and are very keen on any form of suspicious behavior means that the number of confrontations with violent results has increased rapidly. In 2017 alone, police crackdowns in the US resulted in an unprecedented 1,100 casualties, of which only a limited number of whites. In addition, the police have been engaged in racial profiling for decades. Between 2004-2012, the New York Police Department checked more than 4.4 million residents. Most of these checks resulted in no further action. In about 83% of the cases, the person was black or Latino, although the two groups together make up just over half of the population. For many citizens of colour in the US, the police do not represent 'the good', but have become part of a hostile state power.

In New York, in 2017, a municipal provision to regulate the use of artificial intelligence was proposed, the Public Oversight of Surveillance Technology Act (POST). The Legal Defense and Educational Fund, a prominent US civil rights organization, urged the New York City Council to ban the use of data made available because of discriminatory or biased enforcement policies. This wish was granted in June 2019, and this resulted in the number of persons included in the database being reduced from 42,000 to 18,000. It concerned all persons who had been included in the system without concrete suspicion.

San Francisco, Portland, and a range of other cities have gone a few steps further and banned the use of facial recognition technology by police and other public authorities. Experts recognize that the artificial intelligence underlying facial recognition systems is still imprecise, especially when it comes to identifying the non-white population.

The societal roots of crime

Knowledge of how to reduce bias in algorithms has grown, but instead of solving the problem, awareness has grown into a much deeper problem. It is about the causes of crime itself and the realization that the police can never remove them.

Crime and recidivism are associated with inequality, poverty, poor housing, unemployment, use of alcohol and drugs, and untreated mental illness. These are also dominant characteristics of neighborhoods with a lot of crime. As a result, residents of these neighborhoods are unable to lead a decent life. These conditions are stressors that influence the quality of the parent-child relationship too: attachment problems, insufficient parental supervision, including tolerance of alcohol and drugs, lack of discipline or an excess of authoritarian behavior. All in all, these conditions increase the likelihood that young people will be involved in crime, and they diminish the prospect of a successful career in school and elsewhere.

The ultimate measures to reduce crime in the longer term and to improve security are: sufficient income, adequate housing, affordable childcare, especially for 'broken families' and unwed mothers and ample opportunities for girls' education. But also, care for young people who have encountered crime for the first time, to prevent them from making the mistake again.

Beyond bias

This will not solve the problems in the short term. A large proportion of those arrested by the police in the US are addicted to drugs or alcohol, are severely mentally disturbed, have serious problems in their home environment - if any - and have given up hope for a better future. Based on this understanding, the police in Johnson County, Kansas, have been calling for help from mental health professionals for years, rather than handcuffing those arrested right away. This approach has proved successful and caught the attention of the White House during the Obama administration. Lynn Overmann, who works as a senior advisor in the president’s technology office, has therefore started the Data-Driven Justice Initiative. The immediate reason was that the prisons appeared to be crowded by seriously disturbed psychiatric patients. Coincidentally, Johnson County had an integrated data system that stores both crime and health data. In other cities, these are kept in incomparable data silos. Together with the University of Chicago Data Science for Social Good Program, artificial intelligence was used to analyze a database of 127,000 people. The aim was to find out, based on historical data, which of those involved was most likely to be arrested within a month. This is not with the intention of hastening an arrest with predictive techniques, but instead to offer them targeted medical assistance. This program was picked up in several cities and in Miami it resulted in a 40% reduction in arrests and the closing of an entire prison.

What does this example teach? The rise of artificial intelligence caused Wire editor Chris Anderson to call it the end of the theory. He couldn't be more wrong! Theory has never disappeared; at most it has disappeared from the consciousness of those who work with artificial intelligence. In his book The end of policing, Alex Vitale concludes: Unless cities alter the police's core functions and values, use by police of even the most fair and accurate algorithms is likely to enhance discriminatory and unjust outcomes (p. 28). Ben Green adds: The assumption is: we predicted crime here and you send in police. But what if you used data and sent in resources? (The smart enough city, p. 78).

The point is to replace the dominant paradigm of identifying, prosecuting and incarcerating criminals with the paradigm of finding potential offenders in a timely manner and giving them the help, they need. It turns out that it's even cheaper. The need for the use of artificial intelligence is not diminishing, but the training of the computers, including the composition of the training sets, must change significantly. It is therefore recommended that diverse and independent teams design such a training program based on a scientifically based view of the underlying problem and not leaving it to the police itself.

This article is a condensed version of an earlier article The Safe City (September 2019), which you can read by following the link below, supplemented with data from Chapter 4 Machine learning's social and political foundationsfrom Ben Green's book The smart enough city (2020).

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

This week: Start of the third part of the Better cities-series.

Featured image

In the first part of the series, I explained why digital technology 'for the good' is a challenge. The second part dealt with ethical criteria behind its responsible use. In the third part I have selected important field that will benefit from the responsible application of digital technology:
16  Abuse of artificial intelligence by the police in the US. More than bias
17  How can digital tools help residents to regain ownership of the city?
18  Will MaaS reduce the use of cars?
19  Digital tools as enablers towards a circular economy
20  Smart grids: where social and digital innovation meet
21  Risks and opportunities of digitization in healthcare
22  Two 100-city missions: Ill-considered leaps forward
23  Epilogue: Beyond the smart city

The link below enables you to open all previous episodes, also in Dutch language.

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Cornelia Dinca, International Liaison at Amsterdam Smart City, posted

Invitation to co-create European transition pathways for more resilient, greener and digital industrial ecosystems

Featured image

One of the key priorities of the European Commission is to support the twin transition to a green and digital economy.  One way the Commission is shaping this transition is by co-creating transition pathways for more resilient, green and digital industrial ecosystems, across different sectors.

Within the scope of the Intelligent Cities Challenge, Amsterdam Region contributed to a stakeholder consultation session on 9 February 2022. Mirko van Vliet, Amsterdam Economic Board  Strategic Advisor shared the region’s experience using future scenarios as a tool for assessing developments in inherently unpredictable and complex systems. In this approach, scenarios are not forecasts but alternative images of how the future can unfold. The approach can be used to stimulate discussion and action around key opportunities, threats, driving forces and no regret measures to achieve a desired vision.

Beyond visions, achieving the digital and green transition requires concrete initiatives. Mirko shared the example of LEAP,  a coalition of the willing that aims to speed up the transition to a sustainable digital infrastructure by deploying and accelerating existing and new technologies.  One of the topics explored within LEAP is the possibility of shifting away from hyper-scale, monolithic data-centers to more flexible, distributed and disaggregated infrastructures.  LEAP exemplifies Amsterdam Economic Board's approach to building a robust ecosystem through multi-stakeholder collaboration in order to transition the data-center and digital infrastructure value chains.

Would you like to help shape the transition pathways for more resilient, greener and digital industrial ecosystems?  The Commission is inviting all interested stakeholders to co-create transition pathways for three sectors / ecosystems:

Based on the results of these consultations, the Commission will organise further meetings with stakeholders to finalise the various pathways in 2022.

For more information visit: https://ec.europa.eu/growth/consultations_en

Cornelia Dinca's picture #Citizens&Living
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

A closer look at Amsterdam's digitization agenda

Featured image

A link to a larger reproduction is here.

In the 14th episode of the Better cities - The contribution of digital technology-series, I investigate the digitization policy of the municipality of Amsterdam based on the guidelines and ethical principles formulated earlier.

Digitalization policy

25 years ago, Amsterdam Digital City was a frontrunner in access to public internet. Now the city wants to lead the way as a free, inclusive, and creative digital city. How the municipality wants to do this is described for the first time in the memorandum A digital city for and by everyone (2019). A year later in the Digital City Agenda (2020), the goals have been reformulated into three spearheads: (1) responsible use of data and technology (2) combating digital inequality and (3) the accessibility of services. These three spearheads resulted in a series of concrete activities, of which a first evaluation was submitted to the municipal council in 2021. 'Protecting digital rights' has been added to the three spearheads. The illustration above is mentioning the four spearheads and the 22 activities.

This article is looking closer at Amsterdam’s digitalization policy by examining how it relates to the guidelines and ethical principles for digitization, which I compiled in the 9th edition. Because of the overlap, I have merged these into one list (see HERE), named Principles for socially responsible digitization policy. This list contains eight principles, each accompanied by a non-exhaustive set of guidelines. For each of these principles, I examine what Amsterdam has achieved until now. The numbers after the principles below refer to one or more of the 22 activities mentioned above. I add an example from outside Amsterdam to each principle.

1. Embedding (1, 4)

The digital agenda is part of a democratically established and coherent urban agenda.
• The Municipality of Amsterdam is building a broad knowledge network in the field of responsible use of data and digital technology together with AMS Institute, Amsterdam University of Applied Sciences, Waag Society, and others. This network will conduct research into the impact of technology on the city.

In 2017, the Foresight Lublin 2050 project was launched in the Polish city of Lublin to define opportunities and threats related to socio-economic, environmental, and technological development. Its mission is that decisions about technology should be made based on the real needs of residents and should be involved in the design and implementation of policies. As part of the democratic nature of decision-making in Lublin, residents determine the allocation of budget resources.

2. Equality, inclusiveness, and social impact (16, 17, 19, 20)

Making information and communication technology accessible to everyone
• The Municipality of Amsterdam is making public services accessible, understandable, and usable for everyone, online and offline. Research among low-literate target groups has provided clues to reach these goals.
• The Online Implementation Agenda provides information about current policy (volg.amsterdam.nl). Mijn Amsterdamprovides information about neighborhood-level projects and opportunities to participate in them.
• Vulnerable citizens will find hardware to use the Internet in several places and free Wi-Fi is also available. Several thousand laptops have been distributed.
• The development of digital skills is supported together with social partners. For example, a 'train-the-trainer' program has been carried out with Cybersoek and the Public Library will introduce all visitors in the coming years to the themes of data literacy and digital freedom.
• Through the partnership with TechConnect 50,000 extra people from underrepresented groups are made aware of the technology labor market.
• The municipality considers the roll-out of the 5G network desirable but is following critical research into the health risks of this network. The 5G Field lab is used to study the applications of 5G and their importance for residents.

Barcelona and Madrid are forerunners regarding of digital participation, thanks to their resp. networks Decide and Decide Madrid. Residents use these networks on a large scale as a source of information and to participate in discussions and (advisory) voting. Much of what the city council discusses came up through these forums.

3. Justice (2, 15, 20)

Prevent that the application of digital systems results in concentration and abuse of power.
• The Amsterdam Intelligence Agenda sets conditions for algorithms to prevent discrimination. Partly in this context, several algorithms will be audited annually, and algorithms will be placed in a register.
• The Civic AI Lab will explore the (unintended) implications of algorithms related to unequal treatment and discrimination.
• An exploration of the best way to provide low-threshold access has been launched for the domains of care and education.

With its 116-page Strategy for the ethical use of artificial intelligence (AI), New York focuses on using AI to better serve residents, building AI know-how within government, modernizing data infrastructure, city policy on AI, developing partnerships with external organizations and promoting equal opportunities.

4. Human Dignity (20)

Prevent technology from alienating people from their unique qualities and instead ensure that it stimulates their fulfillment.
• The 'Modere overheid’ program investigates how digitization can support different domains of the municipal organization. Examples are better matching of job seekers and work, helping 18-year-olds manage their finances, (early) identification of people with debts, providing information about cleaning and management of the city.

The Database of ‘Affordable Housing Listings, Information, and Applications’ allows San Francisco residents to search the entire range of affordable housing and express their interest through a simple, multi-lingual form. A candidate resident is selected from the submitted applications by drawing lots, who then submits a more detailed application. The procedure has been developed entirely in open-source software and other cities are joining this initiative.

5. Autonomy and privacy (3, 5, 6, 14, 15)

Recognition of human autonomy and the right to reside and move in public space without being observed digitally
• The municipality has established a data strategy that gives residents more control over their own data.
• The municipality works with other municipalities on data minimization via the IRMA app. Via this app residents can pass on damage reports. In the future, this app can form the basis for making available a digital identity to all citizens.
• The Responsible Sensing Lab investigates privacy-friendly methods to collect data in a responsible way using sensing. The mmWave sensor, for example, measures crowds without collecting personal data.
• A register maps installed sensors. A sensor regulation will make it mandatory to register sensors in the public space.

To protect residents' privacy, Seattle's government has taken a series of steps that make the city an undisputed frontrunner in this regard. The city has appointed a chief privacy officer, established a set of guiding privacy principles, and established a privacy advisory committee composed of both citizens and government officials. An important part is the implementation of a privacy impact assessment every time the municipality develops a new project in which personal data is collected.

6. Open data, open software, and interoperability (9, 13, 18)

Data architecture, including standards, agreements and norms aimed at reusing data, programs and technology and preventing lock-in.
• The municipal policy regarding open data is 'open, unless. The urban platform data.amsterdam.nl attracts 2500 unique visitors per day.
• The municipality's sourcing and open-source strategy establishes the reuse of existing resources, the use of standards and the availability of software developed by the municipality.
• Together with knowledge institutions and companies, the municipality is developing the Amsterdam Data Exchange, in which the parties involved regulate which data they exchange. Agreements have been made with the Central Dutch Statistics Office (CBS) about making data available.
• The Tada principles are the starting points for responsible data use. They regulate the authority of the users and determine the use of data and that it is open and transparent. It is envisaged that other Amsterdam institutions and companies will also adopt these principles.
• Residents can view their personal data via My Amsterdam. This also applies to entrepreneurs.

To support startups, the Seoul City Council has developed My Neighborhood Analysis, a tool that contains an unprecedented amount of commercial information. This includes datasets from Seoul's entire business ecosystem, such as business licenses, ownership information, rental rates, and transportation ticket data. When users enter information about the proposed business type, they get an overview of business performance in the neighborhood to be explored and an indication of the expected level of risk for a new business. Users can select peer companies to understand their historical performance.

7. Safety (7, 9)

Preventing and combating internet crime and limiting its consequences.
• The municipality has drawn up a Digital Safety Agenda, partly aimed at keeping vital infrastructure in operation.

The municipality of The Hague has developed an IoT security monitor together with Cybersprint. It provides a real-time overview of all connected IoT devices within the city limits with detailed information such as their whereabouts and level of risk. The monitor has so far identified 3100 unsafe devices in The Hague. Usually, insecure devices don't use password or default passwords or outdated software.

8. Operational and Financial Sustainability (12, 20, 21)

Guaranteeing a reliable, robust Internet
• The municipality is in permanent consultation with the Internet and telephone providers to guarantee the stability of the networks.

Rolling out the fiber digital infrastructure accounts for 90% of the total cost. A "Dig Once" policy aims to reduce these costs through collaboration with stakeholders. In the case of new construction, the aim is to carry out all cable and pipeline work in one go, preferably by constructing a small, easily accessible tunnel under the sidewalk or street. This considerably increases the operational reliability of all (digital) facilities. With existing buildings, all maintenance and replacement work should be carried out in one go too.

Challenges

As can be expected, various bottlenecks arise in the implementation of the digital policy in Amsterdam. After all, this is a fast process involving many parties and interests, while technological developments are rapid. A lot of work still must be done in several areas gain support, both within the municipal apparatus, and with companies, organizations and inhabitants. This includes the Tada principles, compliance with the municipal sourcing strategy, the 'open unless' policy and the data minimization policy. There is also work to be done to develop a reliable digital infrastructure and to counteract (unintended) effects when using artificial intelligence. Increasing digital self-reliance and creating the preconditions for all residents to participate digitally requires structural embedding and financing.

Without doubt, the municipality of Amsterdam is energetically digitizing in a responsible manner. The city has a clear picture of the problems it faces and the direction of their solution. For me, as an outside-observer, it is less clear when, in the opinion of the municipality, the policy has been successfully implemented. Actions are taking place regarding each of the eight principles that I have drawn up, but they are not yet a coherent whole. This also applies to other cities too, but some of them are more advanced in certain areas, such as the digital participation of residents of Barcelona, Madrid, Lublin, the privacy policy of Seattle, the provision of information in Seoul and the ethically responsible use of AI in New York. Milou Jansen coordinator of the Cities Coalition for Digital Rights says about this strategy: New York's AI Strategy is a bold and inspiring example of how digital rights can find its way into the operationalization of AI policies. It shows the way forward to many other cities around the globe who likewise support an approach grounded in digital rights.

In my opinion, the municipality of Amsterdam has made great strides in the field of privacy (5) and open data (6). The biggest challenges are in the following areas (the numbers refer to the principles formulated by me):
• Embedding of the digitization policy in the other policy areas (1).
• Availability of Internet, computers, and digital skills for vulnerable groups (2).
• Use of digital means to increase the participation of the population in policy development and formulation (2).
• Conditions of workers in the gig economy (3).
• Oversight of the AI systems that make autonomous judgments about people (4).
• Fight against cybercrime (7).
• Future-proof infrastructure (8).

In the next episode I will shift the focus to digitizing activities of other Dutch municipalities.

The link below opens a preliminary overview of the already published and upcoming articles in the series Better cities: the contribution of digital technology. Click HERE for the Dutch version.

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

Policy guidelines and ethical principles for digital technology

Featured image

The 9th episode of the series Building sustainable cities: the contribution of digital technology deals with guidelines and related ethical principles that apply to the design and application of digital technology.

One thing that keeps me awake at night is the speed at which artificial intelligence is developing and the lack of rules for its development and application said Aleksandra Mojsilović, director of IBM Science for Social Good. The European Union has a strong focus on regulations to ensure that technology is people-oriented, ensures a fair and competitive digital economy and contributes to an open, democratic and sustainable society. This relates to more than legal frameworks, also to political choices, ethical principles, and the responsibilities of the profession. This is what this post is about.

Politicians are ultimately responsible for the development, selection, application and use of (digital) technology. In this respect, a distinction must be made between:
• Coordination of digital instruments and the vision on the development of the city.
• Drawing up policy guidelines for digitization in general.
• Recognizing related ethical principles next to these policy guidelines.
• Creating the conditions for democratic oversight of the application of digital technology.
• Make an appeal to the responsibilities of the ICT professional group.

Guidelines for digitization policy

In the previous post I emphasized that the digital agenda must result from the urban policy agenda and that digital instruments and other policy instruments must be seen in mutual relation.
Below are five additional guidelines for digitization policy formulated by the G20 Global Smart Cities Alliance. 36 cities are involved in this initiative, including Apeldoorn, as the only Dutch municipality. The cities involved will elaborate these guidelines soon. In the meantime, I have listed some examples.

Equity, inclusiveness, and social impact
• Enabling every household to use the Internet.
• Making information and communication technology (ICT) and digital communication with government accessible to all, including the physically/mentally disabled, the elderly and immigrants with limited command of the local language.
• Assessing the impact of current digital technology on citizens and anticipating the future impact of this policy.
• Facilitating regular education and institutions for continuous learning to offer easily accessible programs to develop digital literacy.
• Challenging neighborhoods and community initiatives to explore the supportive role of digital devices in their communication and actions.

Security and resilience
• Developing a broadly supported vision on Internet security and its consequences.
• Mandatory compliance with rules and standards (for instance regarding IoT) to protect digital systems against cyberthreats.
• Becoming resilient regarding cybercrime by developing back-up systems that seamless take over services eventually.
• Building resilience against misuse of digital communication, especially bullying, intimidation and threats.
• Reducing the multitude of technology platforms and standards, to limit entry points for cyber attackers.

Privacy and transparency
• The right to move and stay in cities without being digitally surveilled, except in case of law enforcement with legal means.
• Establishing rules in a democratic manner for the collection of data from citizens in the public space.
• Minimalist collection of data by cities to enable services.
• Citizens' right to control their own data and to decide which ones are shared and under which circumstances.
• Using privacy impact assessment as a method for identifying, evaluating, and addressing privacy risks by companies, organizations, and the city itself.

Openness and interoperability
• Providing depersonalized data from as many as possible organizations to citizens and organizations as a reliable evidence base to support policy and to create open markets for interchangeable technology.
• Public registration of devices, their ownership, and their aim.
• Choosing adequate data architecture, including standards, agreements, and norms to enable reuse of digital technology and to avoid lock-ins.

Operational and financial sustainability
• Ensuring a safe and well-functioning Internet
• The coordinated approach ('dig once') of constructing and maintenance of digital infrastructure, including Wi-Fi, wired technologies and Internet of Things (IoT).
• Exploring first, whether the city can develop and manage required technology by itself, before turning to commercial parties.
• Cities, companies, and knowledge institutions share data and cooperate in a precompetitive way at innovations for mutual benefit.
• Digital solutions are feasible: Results are achieved within an agreed time, with an agreed budget.

Ethical Principles

The guidelines formulated above partly converge with the ethical principles that underlie digitization according to the Rathenau Institute. Below, I will summarize these principles.

Privacy
• Citizens' right to dispose of their own (digital) data, collected by the government, companies and other organizations.
• Limitation of the data to be collected to those are functionally necessary (privacy by design), which also prevents improper use.
• Data collection in the domestic environment only after personal permission and in the public environment only after consent by the municipal council.

Autonomy
• The right to decide about information to be received.
• The right to reject or consent to independent decision making by digital devices in the home.
• No filtering of information except in case of instructions by democratically elected bodies.

Safety
• Ensuring protection of personal data and against identity theft through encryption and biometric recognition.
• Preventing unwanted manipulation of devices by unauthorized persons.
• Providing adequate warnings against risks by providers of virtual reality software.
• Securing exchange of data

Public oversight
• Ensuring public participation in policy development related to digitization
• Providing transparency of decision-making through algorithms and opportunity to influence these decisions by human interventions.
• Decisions taken by autonomous systems always include an explanation of the underlying considerations and provide the option to appeal against this decision.

Human dignity
• Using robotics technology mainly in routinely, dangerous, and dirty work, preferably under supervision of human actors.
• Informing human actors collaborating with robots of the foundations of their operation and the possibilities to influence them.

Justice
• Ensuring equal opportunities, accessibility, and benefits for all when applying digital systems
• If autonomous systems are used to assess personal situations, the result is always checked for its fairness, certainty, and comprehensibility for the receiving party.
• In the case of autonomous analysis of human behavior, the motives on which an assessment has taken place can be checked by human intervention.
• Employees in the gig economy have an employment contract or an income as self-employed in accordance with legal standards.

Power relations
• The possibility of updating software if equipment still is usable, even if certain functionalities are no longer available.
• Companies may not use their monopoly position to antagonize other companies.
• Ensuring equal opportunities, accessibility, and benefits for all when applying digital systems.

The above guidelines and ethical principles partly overlap. Nevertheless, I have not combined them as they represent different frames of reference that are often referred to separately. The principles for digitization policy are particularly suitable for the assessment of digitization policy. The ethical principles are especially useful when assessing different technologies. That is why I will  use the latter in the following episodes.
In discussing the digitalization strategy of Amsterdam and other municipalities in later episodes, I will use a composite list of criteria, based on both the above guidelines and ethical principles. This list, titled 'Principles for a socially responsible digitization policy' can already be viewed HERE.

Democratic oversight

Currently, many municipalities still lack sufficient competencies to supervise the implementation and application of the guidelines and principles mentioned above. Moreover, they are involved as a party themselves. Therefore, setting up an independent advisory body for this purpose is desirable. In the US, almost every city now has a committee for public oversight of digitization. These committees are strongly focused on the role of the police, in particular practices related to facial recognition and predictive policing.
Several cities in the Netherlands have installed an ethics committee. A good initiative. I would also have such a committee supervise the aforementioned policy guidelines and not just the ethical principles. According to Bart Wernaart, lecturer in Moral Design Strategy at Fontys University of applied sciences, such a committee must be involved in digitization policy at an early stage, and it should also learn from mistakes in the field of digitization in the past.
The latter is especially necessary because, as the Dutch Data Protection Authority writes, the identity of an ethically responsible city is, is not set in stone. The best way to connect ethical principles and practice is to debate and questions the implications of policy in practice.

Experts’ own responsibility

A mature professional group has its own ethical principles, is monitoring their implementation, and sanctioning discordant members. In this respect, the medical world is most advanced. As far as I know, the ICT profession has not yet formulated its own ethical principles. This has been done, for example, by the Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE) in the field of artificial intelligence. Sarah HamidData scientists are generally concerned more with the abstract score metric of their models than the direct and indirect impact it can have on the world. However, experts often understand the unforeseen implications of government policy earlier than politicians. Hamid addresses the implications for professional action: If computer scientists really hoped to make a positive impact on the world, then they would need to start asking better questions. The road to technology implementation by governments is paved with failures. Professionals have often seen this coming, but have rarely warned, afraid of losing an assignment. Self-confident professionals must therefore say 'no' much more often to a job description. Hamid: Refusal is an essential practice for anyone who hopes to design sociotechnical systems in the service of justice and the public good. This even might result in a better relationship with the client and more successful projects.

Establishing policy guidelines and ethical principles for municipal digitization requires a critical municipal council and an ethics committee with relevant expertise. But it also needs professionals who carry out the assignment and enter the debate if necessary.

The link below opens a preliminary overview of the already published and upcoming articles in the series Building sustainable cities: the contribution of digital technology. Click HERE for the Dutch version.

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

Digital technology and the urban sustainability agenda. A frame

Featured image

The eighth episode in the series Better cities - The contribution of digital technology provides a frame to seamlessly integrate the contribution of (digital) technology into urban policy. The Dutch versions of this and already published posts are here.

From the very first publication on smart cities (1992) to the present day, the solution of urban problems has been mentioned as a motive for the application of (digital) technology. However, this relationship is anything but obvious. Think of the discriminatory effect of the use of artificial intelligence by the police in the US – to which I will come back later – and of the misery it has caused in the allowance affair (toelagenaffaire) in the Netherlands.

The choice and application of (digital) technology is therefore part of a careful and democratic process, in which priorities are set and resources are weighed up. See also the article by Jan-Willem Wesselink and Hans DekkerSmart city enhances quality of life and puts citizen first (p.15). Below, I propose a frame for such a process, on which I will built in the next five posts.

My proposal is an iterative process in which three clusters of activities can be distinguished:
• Developing a vision of the city
• The development and choice of objectives
• The instrumentation of the objectives

Vision of the city

The starting point for a democratic urban policy is a broadly supported vision of the city and its development. Citizens and other stakeholders must be able to identify with this vision and their voice must have been heard. The vision of the city is the result of a multitude of opposing or abrasive insights, wishes and interests. Balancing the power differences between parties involved is a precondition for making the city more just, inclusive, and democratic and the residents happier.

The concept of a donut economy is the best framework I know of for developing a vision of such a city. It has been elaborated by British economist Kate Raworth in a report entitled A Safe and Just Space for Humanity. The report takes the simultaneous application of social and environmental sustainability as principles for policy.

If you look at a doughnut, you see a small circle in the middle and a larger circle on the outside. The small circle represents 12 principles of social sustainability (basic needs). These principles are in line with the UN's development goals. The larger circle represents 9 principles of the earth’ long-term self-sustaining capacity. A table with both types of principles can be viewed here. Human activities in cities must not overshoot its ecological ceiling, thus harming the self-sustainable capacity of that entity. At the same time, these activities must not shortfall the social foundation of that city, harming its long-term well-being. Between both circles, a safe and just space for humanity - now and in the future - is created. These principles relate to both the city itself and its impact on the rest of the world. Based on these principles, the city can determine in which areas it falls short; think of housing, gender equality and it overshoots the ecological ceiling, for instance, in case of greenhouse gas emissions.

Amsterdam went through this process, together with Kate Raworth. During interactive sessions, a city donut has been created. Citizens from seven different neighborhoods, civil servants and politicians took part in this. The Amsterdam city donut is worth exploring closely.

The urban donut provides a broad vision of urban development, in particular because of the reference to both social and ecological principles and its global footprint. The first version is certainly no final version. It is obvious how Amsterdam has struggled with the description of the impact of the international dimension.

The formulation of desired objectives

Politicians and citizens will mention the most important bottlenecks within their city, even without the city donut. For Amsterdam these are themes like the waste problem, the climate transition, reduction of car use, affordable housing, and inclusion. The Amsterdam donut invites to look at these problems from multiple perspectives: A wide range of social implications, the ecological impact, and the international dimension. This lays the foundation for the formulation of objectives.

Five steps can be distinguished in the formulation of objectives:
• Determine where the most important bottlenecks are located for each of the selected themes, partly based on the city donut (problem analysis), for example insufficient greenery in the neighborhoods.
• Collect data on the existing situation about these bottlenecks. For example, the fact that working-class neighborhoods have four times fewer trees per hectare than middle-class neighborhoods.
• Make provisional choices about the desired improvement of these bottlenecks. For example, doubling the number of trees in five years.
• Formulate the way in which the gap between existing and desired situation can be bridged. For example, replacing parking spaces with trees or facade vegetation.
• Formulate (provisional) objectives.

This process also takes place together with stakeholders. More than 100 people were involved in the development of the circular economy plans in Amsterdam, mainly representatives of the municipalities, companies, and knowledge institutions.

Prioritizing objectives and their instrumentation

Given the provisional objectives, the search can begin for available and desirable resources, varying from information, legal measures, reorganization to (digital) techniques. The expected effectiveness, desired coherence, acceptability, and costs must be considered. With this knowledge, the goals can be formulated definitively and prioritized. It is also desirable to distinguish a short-term and long-term perspective to enable the development of innovative solutions.

The inventory, selection and ethical assessment of resources and the related fine-tuning of the objectives is best done in the first instance by teams representing different disciplines, including expertise in the field of digital technology, followed of course by democratic sanctioning.

My preference is to transfer the instrumentation process to an 'Urban Development and Innovation Department', modeled on the Majors Office of New Urban Mechanics (MONUM) in Boston. Changing teams can be put together from this office, which is strongly branched out with the other departments. In this way, the coherence between the individual goals and action points and the input of scientific research can be safeguarded. According to Ben Green, the author of the book The smart enough city and who has worked in MONUM for years, it has been shown time and again that the effect of technological innovation is enhanced when it is combined with other forms of innovation, such as social innovation.

From vision to action points: Overview

Below I give an overview of the most important building blocks for arriving at a vision and developing action points based on this vision:

1. The process from vision to action points is both linear and iterative. Distinguishing between the phases of vision development, formulating objectives and instrumentation is useful, but these phases influence each other mutually and eventually form a networked process.

2. Urban problems are always complicated, full of internal contradictions and complex. There are therefore seldom single solutions.

3. The mayor (and therefore not a separate alderman) is primarily responsible for coherence within the policy agenda, including the use of (digital) technology. This preferably translates into the structure of the municipal organization, for example an 'Urban Development and Innovation Department'.

4. Formulating a vision, objectives and their instrumentation is part of a democratic process. Both elected representatives and stakeholders play an important role in this.

5. Because of their complexity and coherence, the content of the policy agenda usually transcends the direct interests of the stakeholders, but they must experience that their problems are being addressed too.

6. Ultimately, each city chooses a series of related actions to arrive at an effective, efficient, and supported solution to its problems. The choice of these actions, especially when it comes to (digital) techniques, can always be explained as a function of the addressing problems.

7. The use of technology fits seamlessly into the urban agenda, instead of (re)framing problems to match tempting technologies.

8. Implementation is at least as important as grand plans, but without a vision, concrete plans lose their legitimacy and support.

9. In the search for support for solutions and the implementation of plans, there is collaboration with stakeholders, and they can be given the authority and resources to tackle problems and experiment themselves (‘right to challenge’).

10. In many urban problems, addressing the harmful effects of previously used technologies (varying from greenhouse gas emissions, air pollution to diseases of affluence) is a necessary starting point.

Back to digital technology

(Digital) technology is here to stay and it is developing at a rapid pace. Sometimes you wish it would slow down. It is very regrettable that not democratically elected governments, but Big Tech is the driving force behind the development of technology and that its development is therefore primarily motivated by commercial interests. This calls for resistance against Big Tech's monopoly and for reticence towards their products. By contrast, companies working on technological developments that support a sustainable urban agenda deserve all the support.

In my e-book Cities of the Future. Humane as a choice. Smart where that helps, I performed the exercise described in this post based on current knowledge about urban policy and urban developments. This has led to the identification of 13 themes and 75 action points, where possible with references to potentially useful technology. You can download the e-book here.

Herman van den Bosch's picture #CircularCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

The first part of the serie 'Better cities - The role of technology' is online

Featured image

Six weeks ago, I started a new weekly series answering the question how digitization can contribute to the development of better cities and their surroundings. Technology alone cannot reach this goal. Far-reaching social and economic reforms are needed, also to ensure that the benefits of digitization are shared by everyone.

Below you will find links to the articles published until now:

Part A: Digital technology as a challenge

1. Prologue to a new series: Better cities. The role of digital technologies

2. Scare-off the monster behind the curtain: Big Tech’s monopoly

3. Ten years of smart city technology marketing

4. Digital social innovation: For the social good (and a moonshot)

5. Collect meaningful data and stay away from dataism

6. The Boston Smart City Playbook

7. The Future of Urban Tech. A project of the NYC Cornell University

Next up:
Part B: Digital instruments and ethics

8. Digital technology and the urban sustainability agenda. A frame

9. Ethical principles for digital technology

10. Accessibility, software, digital infrastructure, and data. The quest for ethics

11. Ethical principles and artificial intelligence

12. Ethical principles and applications of digital technology

13. Amsterdam benchmarked

14. ‘Agenda stad’ and digital instruments

Part C: Applications
15. Artificial intelligence abused
16. Government: services and participation
17. Mobility
18. Circular economy: Construction
19. Circular economy: Waste
20. Resilience
21. Energy transition
22. Health
23. Smart cities from scratch
24. Epilogue

Links to the Dutch versions, you will find below:

Herman van den Bosch's picture #Energy
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

7. The Future of Urban Tech-project

Featured image

The seventh edition of the series Better cities. The contribution of digital technology is about forecasts, trends and signals regarding the role of technology in the development of cities, as seen by Cornell University's Future of Urban Tech-project. The Dutch versions of this and other already published posts are here.

A source of new insights

Technology has changed the planet for better and for worse. Will this change continue, and which direction will dominate? To answer this question, scientists at the Jacobs Institute at Cornell University in New York developed a horizon scan, named The Future of Urban Tech. At first, they made a content analysis of hundreds of recent scientific publications, from which they distilled 217 signals. These signals were grouped into 49 trends, full of contradictions. Each trend is tagged with an indication of time frame, probability, and societal impact. In the end, they modeled six forecasts. These describe dominant directions for change.

Readers can use the site in their own way. I started from the 17 sectors such as built environment, logistics, mobility, and energy and explored the related trends. It is also possible to start top-down with one of the six forecasts and examine its plausibility considering the related trends and signals. I will show below that each of the forecasts is challenging and invites further reading.

Content selection is supported by dynamic graphics, which connect all signals, trends and forecasts and enable the reader to see their interrelationships. Just start scrolling, unleash your curiosity and decide after some explorations how to proceed more systematically.

The website briefly describes each of the forecasts, trends, and signals. Each signal reflects the content of a handful of (popular) scientific publications, which are briefly summarized. Read the articles that intrigue you or limit yourself to the summary.

Take the time to explore this site as you will encounter many new insights and opinions. The link to the project is at the end of this article.

Below I will explain some aspects of the content of the project, followed by some caveats.

Six forecasts

The forecasts reflect the multiplicity of views in contemporary scientific literature, stimulating readers to form a judgment. The wording of the forecasts is reproduced in abbreviated form below.

1. All buildings, houses, means of transport, infrastructure, but also trees and parks will be connected with sensors and cameras and form one web.
Many buildings, buses, trains, and roads are already equipped with digital detection, but they are not linked yet up at city scale. The next decade will change this, which will, for example, mean a breakthrough in the management of energy flows, but also raise questions regarding privacy.

2. Cities will use advanced biotechnology to take livability to new heights.
Growing understanding of human dependence on nature will lead to mapping the physical-biological world as well as its threats and its blessings to humans. City authorities will equip trees, parks, and waterways with sensors to measure and control the vitality of ecosystems.

3. Resilient corridors will mitigate the impact of climate change, but citizens will be prepared for the inevitable shocks to come.
Cities will reduce CO2 emissions but also prepare for the inevitable consequences of climate change. Political and financial centers of power will be concentrated in places where the impact of climate change can be controlled by technical means.

4. Artificial neural networks provide advanced forms of machine learning with unparalleled predictive capabilities that will bring order to the chaos of urban life.
Machine learning and artificial intelligence will become inscrutable black boxes that make decisions without giving explanations. The ultimate questions are whether the machines to which we outsource our decisions can still be controlled themselves and whether the impact of spontaneous encounters and human ideas disappears if computers produce the best solutions after all?

5. New Screen Deal that redistributes the risks and benefits of urban technology.
“Everything remote” – learning, healthcare, work, and entertainment – is becoming the new normal. The predictive power of AI will lead to conflicts over the concentration of wealth and power that digital platforms cause. But on the other hand, new stakeholders will focus on equity.

6. A global supply chain for city-building technologies will 'crack the code of the city'.
In the smart cities-movement there is a tension between top-down and bottom-up, between proprietary versus open and between Big Tech and Makers. A new urban innovation industry will take dominance but will be more attuned to societal concerns. Governments, in turn, will have a clearer picture of the problems that the industry needs to solve. A public-private structure for investments and governance is indispensable to counter the power of Big Tech.

A few notes

As mentioned, each of the six forecasts is based on trends. Nine trends, in the case of the latest forecast mentioned above. Each trend is illustrated by a handful of signals, documented by various publications. One of the nine trends supporting the latter forecast is “Regional clustering from enterprises to ecosystems”, for example New York, London, Berlin, and Amsterdam. This refers to the growing power of local technology hubs, supported by regional capital and involving governments, start-ups, knowledge institutions and citizens. This concentration could even lead to a new “space race” between cities instead of countries. However, the underlying signals show that this "trend" is more open-ended and uncertain than its description warrants.

I went through many publications documenting the signals and concluded that "trends" essentially map the bandwidth within developments within a domain will occur. To me, this does not detract from the value of the exercise, because the more doubts there are about the future and the more insights we have into the forces that shape it, the more opportunities we have to influence the future.

As the six forecasts must match the open nature of the trends, I have reformulated each of these forecasts as pairs of conflicting directions for development.

1. The commercial or political interests behind urban technology versus the well-being and privacy of citizens.

2. The struggle between 'Big Tech' versus (supra)national political over leadership over technological development.

3. The infusion of technology into all domains of society versus acceptance of unpredictable outcomes of human interactions resulting from creativity, inner motives, and intuitive decisions.

4. Controlling nature through biotechnology versus restoring a balance between humans and natural ecosystems.

5. The concentration of power, political influence, and wealth through control over technology versus open licensing that allows technology to be used for the benefit of the entire world population.

6. Autonomous decision-making through machine learning and artificial intelligence versus the primacy of democratic and decentralized decision-making over the application of technology.

Studying the Future of Urban Tech-project has been a rich and thought-provoking learning experience and has helped fueling the insights underlying this series.

You can find the Future of Urban Tech project behind the link below:

https://futureofurbantech.org/introduction/

Herman van den Bosch's picture #Mobility
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

6. The Boston Smart City Playbook

Featured image

This is the sixth episode of the Better Cities; The Contribution of Digital Technology series. It is about the expectations of the Majors Office of New Urban Mechanics (MONUM) in Boston from representatives of tech companies crowding its doors to sell turnkey "smart" solutions. The Dutch versions of the published posts in this series are here.

Jascha Franklin-Hodge, former head of MONUM, recalls meeting representatives of a Fortune 500 technology company that had tendered to equip all the city's lampposts with cameras and sensors. When asked if this equipment had already proven its worth elsewhere, the answer was that the company would appreciate Boston investigating it. It goes without saying that the city has resolutely rejected this 'offer'. It was one of many exhausting encounters with eager salespeople offering 'promising' technological solutions, with limited knowledge of urban problems. As a result, Franklin-Hodge and his colleague Nigel Jacob decided to incorporate the feedback normally given to these people into a document that they could share with companies. This became the famous Boston Smart City Playbook, with the primary purpose of propagating Boston's intent to develop technology that is responsible, people-centric and problem-driven.

Below I go through the book, paraphrasing (italics) and commenting on each chapter

Stop sending salespeople

The introduction to the booklet sighs, send us someone who knows about cities, someone who wants to talk to the residents about what they like (and don't like!) about Boston. The MONUM team appreciates when technologists come to talk about topics that matter rather than fire well well-prepared pitches. Shared understanding of urban problems and the nature of their solution is the only way to establish a long-term relationship between the company and the city. The team announces to ask examples of how the product has worked or failed elsewhere.

In addition, I believe that representatives of technology companies who believe that a vendor’s pitch will do, sometimes forget that their interlocutors are technologists too, who are often better educated than themselves. However, civil servants often lack knowledge of successful examples from elsewhere, therefore they sincerely hope that representatives of a technology company can provide these. Unfortunately, that rarely turns out to be the case. The best solution is pre-competitive triple-helix collaboration between representatives of municipalities, knowledge institutions and companies. Together they can compensate for each other's knowledge gaps.

Solving real problems for people

Municipal employees often feel that their colleagues from companies lack involvement and knowledge about the concerns of ordinary people. That's why the Playbook expects them to talk to workers, unemployed, entrepreneurs, artists, citizen groups, advocacy groups and architects before visiting MONUM. The team would like to know what companies have learned during this conversation and especially why their products will make a difference.

Such an assignment is not easy. Citizens are easy to speak out about their problems and come up with solutions too. These solutions rarely have a technological component. The tech companies itself must build bridges and ask citizens for their opinion. Even citizens they don't see the value of the proposed technologies, city councils can still be confident in their long-term value.

Don't worship efficiency

Efficiency must be part of the solution to any problem, as cities have finite resources and infinite needs. However, efficiency is never a motive in the phase in which alternative choices are weighed up. Once a choice has been made, the next step is to implement it as efficiently as possible.
Talking prematurely about efficiency often results from ignoring underlying political positions. The question is always: Efficient on the basis of which criteria, for what purposes and in whose interest? As Ben Green wrote in ''The smart enough city' (p. 14): For those on the front lines, words like “better” and “more efficient” are the tip of an iceberg, below which sit the competing interests and conflicting values of the city and the people who live in it. In my opinion, the same applies to the misuse of the adjective 'smart'.

To become a competent partner, representatives of tech companies must not only be familiar with urban problems, but also with current political debates and the mission of mayor and aldermen. Anyone who mentions arguments such as 'cost savings' and 'efficiency gains' as main motives in the discussion about technological solutions for urban problems will immediately be questioned about the real benefits and for whom.

Better decisions, not (just) better data

The price for the purchase of technology must be paid immediately. Often a city can only reap its benefits in the future. The problem is that the success of the technology acquired will depend at least as much on how it is applied. This in turn depends on the behavior of the people involved. The often have to adapt themselves and targeted management is required to bring about behavioral change. Technological innovation usually goes hand in hand with social innovation or at least behavioral change. This could be, for example, breaking through silos between departments whose data must be shared. In essence, the quality of the data depends on its ability to improve decisions. Better decisions, in turn, should pay off in greater satisfaction for all stakeholders involved.

In my opinion, representatives of tech companies do not think enough about the 'soft side' of implementing technological change. In addition, they neglect after-sales contacts, which can provide them with valuable information about the impact of organizational conditions on technological innovation.

Platforms make us go ¯\_(**ツ)_/¯

In 2015, Ross Atkin, a critic of smart cities, wrote his Manifesto for the clever city. In the 'clever city', technology is used radically bottom-up to solve the problems that ordinary citizens experience with as little data as possible and in a way that citizens can understand. In the smart city, 'platforms' are often proposed as networks of sensors that collect huge amounts of data because they can potentially be used to solve problems. But many problems that affect people, such as pollution, stench and particulate matter, have been known for years, as have their causes: factories, heavy traffic and unhealthy homes. Installing a sensor network delays the resolution of these problems and is at the expense of it.

Moreover, because of vendor lock-in municipalities risk being stuck for years to solutions that companies have developed, as long as there are no standards or there is no guarantee of interoperability. Representatives of technology companies should be asked what they believe to be the cheapest solution for collecting critical data and what the interoperability of this solution is.

Towards a "public" privacy policy

Police monitor video cameras throughout the city and transit companies use GPS trackers to detect the location of buses and trains. Since the observation of people in public space is increasing rapidly, the question is what is the bottom-line of privacy of citizens that must always be respected. Representatives of tech companies should be surveyed to make explicit the privacy risks of their technologies and whether these technologies meet data minimization requirements.

In my opinion, it is up to cities to draw up guidelines about internet safety, privacy security and data minimization, but also to make explicit which means are acceptable for crime prevention and law enforcement. The development of such guidelines is also an opportunity for pre-competitive collaboration between cities, companies, and knowledge institutions.

Ben Green, also a former member of the MONUM team and now a teacher at the Ford School of Public Policy, Michigan University, also refers to the Smart City Playbook in his work 'The smart enough city' and emphasizes that the last thing to happen is considering technology as imminent and inevitable, thus beyond dispute and deliberation (p. 7). Technology must always be justified by its proven contribution to human well-being.

Follow up

The Boston Smart City Play Book makes it clear that before they can provide 'solutions', tech companies must become familiar with urban problems, preferably through direct contact with stakeholders and citizens in particular. In addition, cities also want to be involved in the development of these technologies.
The Playbook spawned a series of research and development projects, including the Local Sense Lab, a loose group of sensor technologists developing sensors and other devices of demonstrable value to Boston residents.

Read the Boston Smart City Playbook by following the link below

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity