Francien Huizing

Activity

  • 9
    Updates
  • 181
    Thumbs up
  • 6
    Comments
Francien Huizing, Program and Communication Manager at Amsterdam Smart City, posted

Are smart cities the key to sustainable, thriving cities of the future?  

Featured image

That was the main question we talked about September 14 at the FuW Forum in Zurich. Sharing learnings and exchanging ideas and experiences is of great value. To learn from each other, align and get inspired. That is why Amsterdam Smart City hosts a lot of international groups in our Smart City Lab and sometimes visits interesting international conferences to share our story.  

The FuW Forum in Zurich had a very interesting line-up with speakers from all over the world. It was an honour for me to give an inspirational key note on behalf of Amsterdam Smart City. The message I wanted to get across: "Don't overestimate technology. Smart technology offers great opportunities but to make it work we have to make a whole ecosystem work. And that means cooperate, listen to each other, help each other, fail, learn, adapt, try different perspectives.....All so called 'soft' skills that we need to combine with a world of bits and bytes. That is where the real challenge lies. To overcome these issues a world in transition needs an independent and neutral place, where changemakers can meet interact and start working together.” An exciting message to bring being at Google headquarters. But I was glad to hear that most speakers and participants saw smart technology as a means to an end instead of a goal in itself.  

Below some interesting quotes of other speakers: 
Prem Ramaswami – Google 
"We invented the technology of cars to move from A to B and now we spend most of the time standing still in the traffic – 42% of the cities are parking lots."

Ute Schneider - Technical University Wien 
"We only start moving, when it really hurts"

Silke C. - Fraunhofer Gesellschaft  
“At the moment, data is not fully exploited, the data is distributed everywhere and cannot be brought together, there is a lack of trust – that is why a European governance is now being built."

Salomé Mall - Smart City Lab Basel
"The real estate industry is not mobile, it needs innovation to bridge the next crisis."

Markus Schläpfer - ETH Zurich  
"If we measure and understand human flows, we can use this for transport, infrastructure and the use of modern technologies.”

And Audrey Tang, Taiwan's Digital Minister  
"With the first Ministry of Digital Affairs we encourage the digital collaborative democracy between government and people - we must trust each other going into future live.”

Francien Huizing's picture #CircularCity
Francien Huizing, Program and Communication Manager at Amsterdam Smart City, posted

Wicked Update - Eye opener workshop ‘bewuste mobiliteitskeuzes’.

Featured image

Het Wicked Problem traject binnen Amsterdam Smart City richt zich op het op tafel krijgen en houden van complexe vraagstukken. We adresseren achterliggende barrières en afhankelijkheden om een andere kijk op het vraagstuk te krijgen en daarmee ook zicht op passende oplossingen.

Het Wicked Problem team is aan de slag gegaan met het vraagstuk van de Johan Cruijff ArenA: Hoe behouden we bewuste mobiliteitskeuzes ook post corona? Gedragsverandering bleek een achterliggende barrière zijn. Om nieuwe perspectieven op dit aspect van gedragsverandering te krijgen en daarmee anders tegen het vraagstuk van bewuste mobiliteitskeuzes aan te kijken hebben Drift en RHDHV een zogenaamde ‘eye opener’ workshop begeleid. Door perspectieven van buitenaf op gedragsverandering creëren we nieuwe inzichten op het vraagstuk van Maurits van Hövell, consultant mobility & environment bij de ArenA.

Behaviour Change Wheel
Het eerste perspectief kwam van Lieve van den Boogaard, projectmanager Healthy ‘R. Lieve: ‘mensen zijn niet zo rationeel als we denken. Het idee vanuit de overheid is vaak dat als we de juiste informatie geven en werken met subsidies en/of boetes dat dit voldoende is, maar dit blijkt meestal niet het geval.’ Voordat je over mogelijke oplossingen gaat nadenken zijn de volgende twee stappen belangrijk:
• Het vraagstuk afpellen.
Als je echt gedrag wil veranderen, maak het dan zo klein mogelijk. Wat wil je zien bij wie, waar en wanneer?
• Achterhalen wat motivaties en belemmeringen zijn van verschillende doelgroepen.
Het model dat je hiervoor kunt gebruiken is het Behaviour Change Wheel. Gedrag wordt bepaald door Capaciteit (fysiek, psychologisch), Gelegenheid (fysiek of sociaal) en Motivatie (intrinsiek, automatisch). Pas als je weet in welke vlakken je doelgroep zit, kan je kijken naar mogelijke oplossingen.

Haar voorbeeld over stoppen met roken geeft bijvoorbeeld aan dat het achterliggende issue stress is. Stress verlagen blijkt een voorwaarde om rookgedrag te kunnen veranderen en ook een betere ingang om het gesprek aan te gaan.
Invloedstrategieën

Het tweede perspectief kwam van Koen van ’t Hof, gedragsexpert en werkzaam bij programma Fiets van de gemeente Amsterdam. Hij gebruikt 3 stappen: gedrag selecteren; gedrag verklaren; en gedrag beïnvloeden. Hij liet ons zien welke strategieën je in kunt zetten om invloed te hebben op gedrag:
• Educatie; vergroten van kennis en begrip
• Overtuiging;
• Beloning / dwang;
• Training; vergroten van vaardigheden van je doelgroep
• Beperking; regels gebruiken om doelgedrag aantrekkelijk te maken en alternatieven minder aantrekkelijk.
• Omgeving aanpassen;
• Modeling; voorbeeld figuren inzetten;
• Facilitering

Hieruit blijkt ook dat er meerdere disciplines nodig zijn om gedragsverandering tot stand te brengen: Vanuit de groep kwam nog de aanvulling van het model van Cialdini.

Sociale aspecten
Het laatste perspectief kwam van Peter van Vendeloo van bureau WeThePeople die ons het geheim van de Bob campagne onthulde. In essentie gaat de Bob campagne over vriendschap. Hoe lossen we het probleem van rijden en drinken in harmonie met elkaar op? In de campagne wordt niet de confronterende vraag gesteld, maar juist de ’vriendenvraag’. Het vriendschapsgevoel van de campagne bleek een enorm belangrijke driver van acceptatie van de boodschap en de driver om het gedrag te veranderen. Degene die nuchter achter het stuur ging zitten kreeg binnen de groep een belangrijke en gewaardeerde rol en dat bleek achteraf een belangrijke driver.

Zijn belangrijkste les: praat met de doelgroep en let sterk op sociale aspecten.

Eye openers
In verschillende groepen gingen we in gesprek over de eye openers die deze perspectieven opleverden. De nieuwe inzichten die Maurits van de ArenA uit deze workshop opdeed: ‘Ten eerste zijn bewuste mobiliteitskeuzes veel meer afhankelijk van gedrag dan van vraag en aanbod. Het is daarnaast belangrijk om het probleem krachtiger te definiëren en te kijken wie dit nog meer ervaren. En daarna te bepalen welk gedrag we willen zien; van wie en op welk moment. Vervolgens moeten we met die doelgroep in gesprek om te achterhalen welke sociale aspecten en drivers spelen.

Tot slot maakten we een rondje langs de groep om te horen wat ieder als eigen rol ziet in het vraagstuk van bewust mobiliteitsgedrag. Veel partijen gaven aan betrokken te willen blijven en boden Maurits commitment aan om dit gezamenlijk op te pakken. Zowel vanuit het Wicked Problem team als Amsterdam Smart City zullen we  met Maurits vervolgstappen bepalen.

Tweede vraagstuk Wicked Problem team - Warmtenetten
Een tweede vraagstuk waar het Wicked Problems team binnenkort mee aan de slag gaat is “Hoe doorbreken we de tendens tot hoge temperatuur warmtenetten?”, een vraagstuk van de gemeente Haarlemmermeer. Dit is het startschot om het makkelijker te maken om buurten te voorzien van duurzame warmte. Een complexe zoektocht, omdat dit niet alleen gaat om de keuze voor de juiste techniek , maar ook om buurtparticipatie, het goed organiseren van de warmtevraag en het aanbod, de governance, planningen en de beperkingen in wet- en regelgeving. Al deze onderdelen hebben invloed op de financierbaarheid – en dus haalbaarheid – van lokale warmteprojecten. Een echt wicked problem! Inmiddels zijn ook de gemeenten Almere, Amsterdam en Haarlem aangesloten.

Het doel van de komende sessie is om op te halen welke kennis, aanpakken en oplossingen er vandaag al liggen om de business case voor duurzame warmte makkelijker te maken, en te bepalen welke resterende witte vlekken er geprioriteerd moeten worden voor morgen.

Wil je ook meedenken in deze nog te plannen en vorm te geven sessie? Laat het ons weten, dan nemen we contact op!

Het Wicked Problem team bestaat uit Alliander, Arcadis, Drift, HvA, Kennisland, Nemo en RHDHV.

Francien Huizing's picture #Mobility
Francien Huizing, Program and Communication Manager at Amsterdam Smart City, posted

‘Niemand wil in een Smart City wonen’

Featured image

Met de lancering van de Corona app is digitalisering van de publieke ruimte gesprek van de dag. Als stad en als regio staan we voor grote opgaven. De coronacrisis momenteel voorop, maar ook de energietransitie, de beweging naar een circulaire economie en naar schone mobiliteit zijn nog steeds zeer urgent.

Opgaven die stuk voor stuk samenkomen in de openbare ruimte. Hier leven, recreëren, werken, spelen en verplaatsen we onszelf. Maar zeker in de stad is die openbare ruimte schaars en voel je de krapte. Technologie kan helpen om slim om te gaan met de krapte en de kwaliteit van de openbare ruimte beter te maken, mits je het op de juiste manier inzet. Niemand wil immers in een Smart City wonen. Wel in een veilige, schone, inspirerende en gezellige stad.

Op uitnodiging van Philip Vincent Fokker schreef ik dit artikel voor magazine Stadswerk#9. Een special over Smart City. Lees waarom een breed palet aan waarden voorop stellen belangrijk is. En hoe je de kracht van de samenleving kunt gebruiken voor waardevolle innovatie.

Met mooie voorbeelden van onze partners. Nemo Catalyst voor de Digitale Perimeter. Een Smart Parking pilot door gemeente Haarlemmermeer en de Druktemeter op het Marineterrein.

Lees hier het hele artikel

Francien Huizing's picture #Citizens&Living
Francien Huizing, Program and Communication Manager at Amsterdam Smart City, posted

Wicked Problems

Featured image

Te wicked? Niet voor ons.

Wij werken allemaal aan urgente, complexe, maatschappelijke uitdagingen. Issues die schier onoplosbaar lijken, van dilemma’s en paradoxen omgeven, nog niet duidelijk hoe het moet. Wel is duidelijk dát het moet, dat we elkaar nodig
hebben en dat we er NU aan moeten beginnen. Om met de woorden van Jan Rotmans te spreken; we leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. En hier hoort een nieuwe gereedschapskist bij.

En of je nou aan energietransitie werkt, andere mobiliteitssystemen, creëren van waterstofhubs, peer to peer autodeelsystemen, het maakt niet uit, we zien dat al deze opgaven op enig moment tegen gelijksoortige barrières aanlopen. Op samenwerking, financiering, privacy, onvoldoende aansluiting op de maatschappij, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Unieke samenwerking
Als Amsterdam Smart City netwerk willen en kunnen we deze opgaven niet laten liggen. Door het bundelen van onze kennis en expertise kunnen we als netwerk iets unieks bieden en de wil en durf tonen om deze barrières te doorbreken. De betrokken partners die dit uitdenken en begeleiden zijn RHDHV, Kennisland, Drift, NEMO, Arcadis, Alliander, HvA en Metabolic. Zij bundelen hun expertise en ervaring om de echte vragen boven tafel te krijgen, tot nieuwe manieren van samenwerken te komen en barrières te doorbreken. We richten ons met name op de start van de samenwerking. Gezamenlijk ontwikkelen we een ‘wicked problem aanpak’. Op een nieuwe manier, lerend door te doen, exploratief.

Waar moet je aan denken?
Wat is eigenlijk het echte probleem? Wiens probleem is dit? Hoe kijken anderen er tegenaan? Welke andere partijen lijken nodig? Hoe vind je ze? Hoe ga je om met eigenaarschap en botsende frames? Hoe zorg je dat je al in
een vroeg stadium de maatschappij (bewoners, ondernemers, werknemers, etc) betrekt en hun ervaringen in het project trekt? Het wicked problem team zet nieuwe methoden in voor het beantwoorden van deze vragen. En het creëren van de benodigde commitment om het vraagstuk aan te pakken. Niets staat van te voren vast, want we passen ons aan aan wat we tegenkomen. Met elkaar ontwikkelen we een nieuwe aanpak om de barrières te doorbreken.

Francien Huizing's picture #Energy
Francien Huizing, Program and Communication Manager at Amsterdam Smart City, posted

Meet our new partner; creative agency Havas Lemz

Featured image

Amsterdam Smart City is happy to announce a new partner; creative agency Havas Lemz. We asked Willem van der Schoot, CEO, to introduce the agency and explain why they joined Amsterdam Smart City. (article in Dutch)

Havas Lemz is een creatief bureau dat er sinds de oprichting in 2000 (toen heette het nog Lemz) naar streeft om met creativiteit de wereld beter te maken. Door merken meer betekenis te geven, worden de bedrijven erachter succesvoller en creëren we tegelijkertijd een betere wereld. Verbeelding heeft het vermogen om mensen te inspireren, te bewegen en bruggen te bouwen. We zetten dit graag in om zoveel mogelijk positieve impact te realiseren.

We hebben ons om een aantal redenen aangesloten bij Amsterdam Smart City. We zijn een Amsterdams bureau (op een prachtige locatie: Stadhouderskade 1) en voelen ons verbonden met deze bijzondere stad. Daarnaast steunen we de missie van Amsterdam Smart City om met elkaar een betere stad te creëren – geweldig als we een bijdrage kunnen leveren aan het schoner, socialer en leefbaarder maken van onze omgeving. Ook als inspiratiebron en best practice voor andere steden in Nederland en daarbuiten. En ten derde geloven we in ‘Coalitions for Change’ waarbij organisaties, bedrijven en mensen de handen ineen slaan om samen de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. We leven in een beslissend decennium waarin fundamentele problemen in de wereld aangepakt moeten worden. Dat gaat niet als iedereen alleen vanuit eigenbelang denkt. We hebben elkaar nodig en moeten samen optrekken. Dat is niet alleen noodzakelijk, het is ook inspirerend en leidt tot doorbraken die ons een nieuw tijdperk binnen kunnen loodsen. Prachtig als we dat in de stad Amsterdam op korte termijn al voelbaar kunnen maken en voor de lange termijn een duurzaam fundament kunnen bouwen. Met onze verbindende creativiteit hopen we daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Francien Huizing's picture News
Francien Huizing, Program and Communication Manager at Amsterdam Smart City, posted

Learn more about the smart city with these videos! Edition 3: The Circular City

Featured image

While most of us are working from home in these surreal times, the Amsterdam Smart City team will support you with some inspiration and learnings about the city. We handpicked videos worth watching!

**Your agenda might still be full with Zoom videocalls or maybe your helping your neighbours with some groceries. Either way, hopefully these videos will be an inspiration and give you some welcoming new insights. Time to check out videos about the development of the city!

We selected these ones about Circularity in the City: recorded in 2019 in Pakhuis De Zwijger, thé dialogue center in Amsterdam.**
16 oktober 2019: De Circulaire Stad (in Dutch)

Hoe bouw je aan een circulaire stad? We kijken we wat er al gebeurt, wat er nodig is om circulaire steden te organiseren en wat wij en de rest van de wereld hier van kunnen leren.
Met ASC partner Metabolic.

[

Festival Trouw Duurzame 100 2019: De Circulaire Stad

Van de meest duurzame koplopers tot het belangrijkste burgerinitiatief van 2019: de Trouw Duurzame 100 is vernieuwd! Dit vieren we samen met de winnaars van afgelopen jaren met een verticaal duurzaamheidsfestival in heel Pakhuis de Zwijger. Wie wordt het duurzaamste burgerinitiatief van 2019? https](https://www.youtube.com/watch?v=qPNW-xX0Bdo)

27 mei 2019: Amsterdam Smart City - Circulaire Vooruitzichten (in Dutch)

Steden waarin al het afval volledig wordt gerecycled. Het klinkt als een ideaalbeeld, maar hoe komen we daar? En hoe betrekken we bewoners zo goed mogelijk bij de processen die hierbij nodig zijn? Afval kunnen we gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, zowel op lokaal als centraal niveau. Tijdens dit programma kijken we naar een nieuw ‘Circulair Innovatiecentrum’ dat in Amsterdam moet komen te staan. Hoe zorgen we ervoor dat grote bedrijven en bewoners zo goed mogelijk worden betrokken bij het nieuwe proces van afvalverwerking? Hoe wordt dit aantrekkelijk voor al deze partijen? En wat kunnen we leren van een Upcyclecentrum van de gemeente Almere?
Met Amsterdam Smart City partners Hogeschool van Amsterdam en Gemeente Amsterdam.

[

Amsterdam Smart City #4: Circulaire vooruitzichten

Steden waarin al het afval volledig wordt gerecycled. Het klinkt als een ideaalbeeld, maar hoe komen we daar? En hoe betrekken we bewoners zo goed mogelijk bij de processen die hierbij nodig zijn? Tijdens dit programma kijken we naar verschillende projecten rondom circulariteit en afvalverwerking va](https://www.youtube.com/watch?v=B2rdESl2d9I)

14 februari 2019: Future materials – When fake becomes the new real (In English)

Whether it is about vinyl floors with woodprint, marble print on tiles, polyester with a silk look, or composite terrace parts: imitations give us an illusion of the original. For the most part, fake materials are chosen for cost reasons, cause it is more durable or lower maintenance than the real thing. Where some favour 'faux', it makes other people just cringe. With more awareness about significant environmental impacts that come with the use of materials, we see new alternatives like vegan leather, bio-composites and nanomaterials rise in popularity. What is it that makes us stop questioning authenticity and have us accept and embrace the alternatives? When does fake become the new real?

[

Research Files #10: Future Materials: When fake becomes the new real

When is fake accepted as the new way to go? With MaterialDistrict, The Meat Factory, Romancing the Stone & De Vegetarische Slager. Whether it is about vinyl floors with woodprint, marble print on tiles, polyester with a silk look, or composite terrace parts: imitations give us an illusion of the or](https://www.youtube.com/watch?v=ly5SkP8dT08)

28 januari 2020: De Circulaire Stad #52 - Van wie is de circulaire stad? (in Dutch)

Iedereen kan bijdragen aan een groeiende stad waarin alles een waardevolle grondstof is. Maar wie pakt welke rol? De metropoolregio Amsterdam krijgt er 230.000 woningen bij tot 2040. Is dat te combineren met de ambitie om in 2050 een circulaire stad met zo min mogelijk afval te zijn? In dit programma kijken we naar ieders rol; van de bewoners tot de gemeente, ontwikkelaars, wetenschappers en bouw- en grondstoffenbedrijven. Hoe kunnen we de kosten en baten eerlijk verdelen en bewoners betrekken? En wat heeft iedereen daarvoor van elkaar nodig?

[

De Circulaire Stad #52: Van wie is de circulaire stad?

Iedereen kan bijdragen aan een groeiende stad waarin alles een waardevolle grondstof is. Maar wie pakt welke rol? De metropoolregio Amsterdam krijgt er 230.000 woningen bij tot 2040. Is dat te combineren met de ambitie om in 2050 een circulaire stad met zo min mogelijk afval te zijn? In dit program](https://www.youtube.com/watch?v=xYSwJebs45o)

Francien Huizing's picture #CircularCity